Preskočiť na obsah

Michal Potemra. Pri kolíske retrospektívnej bibliografie na Slovensku

"Boli časy, keď som nevedel, čo je bibliografia, hoci som si k svojej publicistickej a výskumnej práci robil záznamy o literatúre a jej súpisy, až po jej recenzovanie. Asi tak, ako som si robil štatistické výkazy bez toho, aby som poznal základy štatistiky ako vedy. Bibliografiu ako sústavu činnosti od jednoduchých záznamov a súpisov po vedecko-kritické bibliografie, som často porovnával so sústavou činností od jednoduchých štatistických výkazov až po štatistické zákony.“
„Dejinami slovenskej bibliografie som sa zaoberal od svojho vstupu do tejto profesie, teda asi od roku 1951. Na starších bibliografických dielach som sa učil pochopiť podstatu bibliografických pracovných postupov, bibliografickú metodiku i metódu bibliografickej práce až po jej koncepciu a podstatu, po bibliografické myslenie významných slovenských bibliografov. Tu musím vzdať hold na prvom mieste Ľ. V. Riznerovi. Jeho dielo Bibliografia písomníctva slovenského (i ďalšie jeho diela) som niekoľkokrát prečítal od A do Z „s ceruzkou v ruke“ a stále sa k nemu vraciam, keď potrebujem bibliografické informácie i postoje. Často mi pomáha, hoci niekedy nachádzam v ňom medzery a nedostatky. Ale aj tieto sú veľmi poučné. Žiaľ jeho dielo v súčasnom slovenskom bibliografickom živote je prítomné viac cez učebnice slovenskej bibliografie ako v priamom styku v práci a myslení slovenských bibliografov. ...“

POTEMRA, Michal. K dejinám slovenskej bibliografie. Košice : samizdat, 1997, s. 5.

Rok 1954, kedy sa bibliografické pracovisko ŠVK v Košiciach zapojilo do celoslovenskej národnej retrospektívnej bibliografie a nasledujúce desaťročia možno považovať za obdobie, v ktorom sa sformovala na jednej strane náplň práce oddelenia a na strane druhej praktické skúsenosti Dr. Potemru na rozpracovaných úlohách prispeli k rozvoju teórie bibliografie. V tejto oblasti je jeho vklad do slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie a cez ňu do historiografie zásadný a nepopierateľný.

M. Potemra patril k zástancom názoru, že v záujme rozvoja slovenskej teórie bibliografie je potrebné dať odborníkom – bibliografom s praxou priestor na publikovanie. Vhodnú atmosféru pre vydávanie bibliografického zborníka vytvorilo nadšenie z prvého úspechu slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie – odovzdanie do tlače Bibliografie slovenských novín a časopisov do roku 1918. Išlo vcelku o dosť riskantné podujatie – zabezpečiť vydávanie, takže o funkciu redaktora nebol veľký záujem. Nakoniec sa podujal prevziať túto úlohu M. Potemra. Publikované príspevky (aj ďalších košických bibliografov (Š. Borovský, L. Janočko, L. Soták, J. Vančo, M. Fedor, M. Mihóková) obohatili teóriu bibliografie. Funkciu redaktora zastával M. Potemra v r. 1957 – 1962.

„Bibliografia inorečových novín je priekopníckym činom po stránke obsahovej i formálnej. Čo do obsahu odhaľuje a sprístupňuje „neznáme svety“, ktoré vznikli, boli a pôsobili na našom území a formou spracovania, najmä v časti bibliografického prehľadu, je nielen svojráznym vypovedaním poznatkov, ku ktorým autor dospel pri spracovaní bibliografie, ale aj metodologickým pokusom o ešte systematickejšie usúvzťažnenie bibliografických údajov... Bibliografický prehľad nie je „objavom“ Potemru... ...nové je jeho pričlenenie a scelenie s ostatnými klasickými formami, aparátom bibliografickej praxe, ako sú popisy, registre, tabuľky, mapy atď. – Bibliografia je podnetná pre vedcov (poslúži v príprave výskumnej práce) i bibliografov (pri prebojúvaní úsilí o začlenenie bibliografie do systému vied)... M. Potemra vytvoril takéto dielo nie náhodne, ale zámerne... Z neporiadku vytvoril poriadok, z nesústavných úsilí urobil sústavu a urobil z nich nie iba suché konštatujúce údaje, ale podnetnými súdmi navodzuje, čo všetko ešte treba poznať, aby sme si skompletizovali obraz našej minulosti.“

(KOVÁČ, Michal. Staré inorečové noviny a časopisy na Slovensku spracované po novom v našej reči. In: Bibliografický sborník 1964. Martin, 1964, s. 222 – 223).

Úlohy košického pracoviska, ako súčasť Generálneho plánu SNRB:

A/ BIBLIOGRAFIA NOVÍN A ČASOPISOV:
Bibliografia slovenských novín a časopisov do r. 1918
Bibliografia inorečových novín a časopisov na Slovensku do r. 1918
Bibliografia novín a časopisov vychádzajúcich na Slovensku v r. 1945 – 1960 (Dielo dokončené Dr. M. Balunovou v r. 1995)
Bibliografia americko-slovenských novín a časopisov v r. 1885 – 1968
B/ ROZPIS ČLÁNKOV ZO SLOVENSKÝCH NOVÍN A ČASOPISOV 1901 – 1918 (plánovaných 10 zväzkov
) C/ ROZPIS ČLÁNKOV Z INOREČOVÝCH NOVÍN A ČASOPISOV (1848) – 1900 – 1918

Úloha Bibliografia článkov z novín a časopisov na južnom Slovensku v r. 1938 – 1945 bola prijatá za súčasť plánu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach v rokoch 1981 – 1985. Zároveň sa stala aj súčasťou štátneho plánu výskumu prostredníctvom vtedajšieho Ústavu historických vied SAV v Bratislave. Cieľom tejto práce bolo pripraviť pramennú základňu historickému výskumu spoločenského života na južnom Slovensku v skúmanom období, keď bolo súčasťou maďarského štátu a slovenská historiografia sa téme v tom období venovala len sporadicky. V tejto rade vyšli tri tematické publikácie. Prvé dve z nich (Politický a hospodársky život v Košiciach v r. 1938 – 1945 a Kultúrny život v Košiciach v r. 1938 – 1945) obsahovali záznamy článkov aj z maďarských periodík. Posledná tematická bibliografia len zo slovenských článkov.