Preskočiť na obsah

Vyhlásenie o prístupnosti

Štátna vedecká knižnica v Košiciach má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.svkk.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
 • Obrázky v PDF dokumentoch, logá, bannery, neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
 • Pre video záznam a neposkytujú titulky. [Kritérium úspešnosti 1.2.2 Titulky (pre médiá nahraté vopred)]
 • Niektoré nadpisy na stránke nie sú definované sémanticky správne. Tabuľky v textových dokumentoch (PDF, DOCX, ODT, …) nemajú definované záhlavie. Netabuľkové dáta sú prezentované ako tabuľka. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • Niektoré nadpisy v PDF dokumentoch nie sú popisné a zrozumiteľné. [Kritérium úspešnosti:2.4.2 Každá stránka má názov]
 • V niektorých PDF dokumentoch sú medzery medzi písmenami, čo spôsobuje nesprávnu čitateľnosť textu asistenčnou technológiou. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
 • Asistenčná technológia nedokáže používateľovi poskytnúť informácie o umiestnení „vpravo“ alebo „vľavo“. [Kritérium úspešnosti 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu]
 • Pre niektoré hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
 • Zameranie niektorých navigačných prvkov a PDF súbory nemajú dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
 • Niektoré PDF dokumenty sú naskenované bez použitia OCR vrstvy. [Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov]
 • Niektoré netextové prvky nemajú dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
 • Niektoré položky na stránke nie sú zamerateľné pomocou klávesnice. [Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica]
 • Nastavenie cookies nie je možné vybrať klávesnicou. [Kritérium úspešnosti 2.1.2 Žiadna pasca na klávesy]
 • Chýbajúce alebo nesprávne definované názvy PDF dokumentov. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
 • Niektoré odkazy nie sú dostatočne zrozumiteľné mimo kontext a niektoré odkazy nemajú atribút title. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
 • Niektoré obsahové časti neobsahujú správnu štruktúru nadpisov a iektoré obsahové časti neobsahujú správnu štruktúru číslovaných a nečíslovaných zoznamov. [Kritérium úspešnosti:1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
 • PDF dokumenty nemajú vytvorené záložky z nadpisov. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
 • Niektoré PDF dokumenty nemajú definovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
 • Indikátor zamerania nie je na webovom sídle identifikovaný jednotne. [Kritérium úspešnosti 3.2.4 Konzistentná identifikácia]
 • Na stránke sa vyskytujú nesprávne vnorenia prvkov a syntaktické chyby. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
 • Chybná položka formulára nie je zvýraznená a chyba sa po chvíli stratí.[Kritérium úspešnosti:3.3.1 Identifikácia chýb]
 1. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
 • Na stránkach, ktoré zverejňujú povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov, nie je uvedený dátum vytvorenia stránky a dátum poslednej aktualizácie. [§15 pís. k) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 • Odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
 1. Obsah nespadá do rozsahu pôsobnosti platných predpisov

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 29. 9. 2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané automatizovaným overením cez službu WAVE - Web Accessibility Tool, cez službu Lighthouse - Google Tool a samohodnotením.

 Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 29. 9. 2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: webmaster@svkk.sk Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom je Štátna vedecká knižnica v Košiciach.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk