Preskočiť na obsah

Dvojica v súkoliach vedy

Breve tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque vivendum. Cicero
Krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život. Cicero

Odchod človeka vyvoláva v nás rôzne pocity. Vynárajú sa spomienky, prichádzajú myšlienky, prelínajú obrazy, rozohrá sa paleta citov ... Je to na jednej strane úcta, poďakovanie za to, čo nám svojou prácou, životným postojom zanechal, na strane druhej je to smútok, že už tu s nami nie je. Ostáva však jeho dielo zhmotnené v podobe tlačených publikácií, nahraných relácií v rozhlase i televízií. A v prípade pedagóga, dobrého pedagóga sú pokračovateľmi a nasledovníkmi jeho žiaci.

Okrúhle výročie narodenia dvoch výrazných osobností slovenského vedeckého, kultúrneho a spoločenského života - bibliografa a historika JUDr. Michala Potemru (1922 –2002) a jeho manželky muzikologičky Ing. Márie Potemrovej (1922 – 2015) sa stalo podnetom k pripomenutiu si ich života a práce formou výstavy, ktorá je súčasťou rovnomennej vedeckej konferencie usporiadanej Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach dňa 17. mája 2022.

Výstava je stručným prierezom najdôležitejších okamihov ich života a udalostí, ktoré formovali ich osobnosť, názory a vklad k rozvoju a obohateniu poznatkov predovšetkým z histórie, retrospektívnej bibliografie a dejín hudby v regióne východného Slovenska s celoslovenským presahom a to prostredníctvom štúdií, aktivít v spoločensko-politickom a kultúrnom prostredí predovšetkým v metropole východu. Jednotlivé panely ponúkajú pohľad na ich rodinné zázemie, detstvo a štúdiá, informujú o období prvých pracovných skúseností, hlavných oblastiach ich záujmu a vedeckého bádania. Celou výstavou sa vinie pomyslená niť história – retrospektívna bibliografia – dejiny hudby, umenia a kultúry, ktoré sa stali ich spoločnými objektmi výskumu a tiež spojivom ich súkromných životov.

Výstava je symbolickou poklonou a poďakovaním vyjadrujúcimi úctu k celoživotnému dielu manželov Potemrovcov, ktorým prispeli k odkrytiu nových poznatkov v odbore svojho bádania, položili základy, z ktorých čerpajú a na týchto základoch budujú nasledujúce generácie odborníkov.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí poskytli materiál použitý ku grafickej realizácii výstavy. Osobitne riaditeľovi Štátneho archívu v Košiciach na Bačíkovej ulici 1 – PhDr. Richardovi Pavlovičovi, PhD. za sprístupnenie Osobného fondu Dr. Michala Potemru a Ing. Márie Potemrovej. Zamestnancom tohto archívu za vyhotovenie skenov. Za cenné informácie a materiály ďakujeme žiačkam Ing. Potemrovej – PhDr. Dite Marenčinovej, PhDr. Lýdii Urbančíkovej, PhDr. Agáte Schindlerovej, PhDr. Jane Lengovej, CSc., PhDr. Márii Glockovej, PhD., ďalej Mgr. Jurajovi Gembickému, pracovníkovi Krajského pamiatkového úradu v Košiciach za videonahrávku.