Preskočiť na obsah

Vízia a poslanie

Vízia

Chceme byť slobodným, otvoreným a bezpečným fyzickým i virtuálnym priestorom, ktorý rôznymi prostriedkami podporuje vzdelanosť, kultivuje osobnosť a ponúka možnosti pre výmenu názorov. Svoje priestory, informačné zdroje, služby a profesionálnu podporu chceme poskytovať študentom, bádateľom i vzdelávajúcej sa verejnosti v digitálnom a súťaživom svete 21. storočia. Motivujúcim a pozývajúcim prostredím chceme byť prvou voľbou pri výbere miesta na trávenie voľného času v centre mesta.

Poslanie

Historické a novodobé, klasické a digitálne knižničné fondy, základné a špecializované knižničné a informačné služby i priestory na vzdelávacie, kultúrne a odborné aktivity v centre mesta ponúkame študentom stredných a vysokých škôl, vedeckej, odbornej i laickej verejnosti. Poskytujeme profesionálne bibliografické informácie a konzultácie z regionálnej literatúry a o osobnostiach pôsobiacich v našom regióne, ako aj rešeršné služby a školenia k vyhľadávaniu zdrojov z licenčne prístupných odborných a vedeckých databáz. Vo svojich priestoroch ponúkame dokumenty, klubové i vzdelávacie aktivity pripravované Americkým centrom Košice a Nemeckou knižnicou Goetheho inštitútu. Poskytujeme konzultácie a prístup k normám a patentovej literatúre. Viac ako na dominanciu kníh kladieme dôraz na poskytnutie odborných služieb a priestorov pre štúdium a bádanie.