Zriaďovacia listina

Úplné znenie zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach vydanej rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach č. MK 556/2002-1 z 1. apríla 2002.

Zriaďovacia listina
Dodadok k zriaďovacej listine