Preskočiť na obsah
Portrét Vojtecha Wicka

Vojtech Wick (1873 – 1955)

Po dielach Vojtecha (Bélu) Wicka siahajú odborní pracovníci a bežní záujemcovia i dnes. Od narodenia tohto rímskokatolíckeho kňaza a historika uplynulo 10. novembra 150 rokov. Rozsah jeho pôsobenia bol široký. Okrem pastoračnej a pedagogickej činnosti sa zaoberal sa aj literárnou aktivitou. Bol autorom náučných náboženských príručiek, poviedok, ale známy je najmä publikáciami z oblasti umelecko-historických pamiatok Košíc a Prešova. Okrem toho vzťah k výtvarnému umeniu pretavil do svojich vlastných malieb.

Rodák zo Sabinova základné a stredné vzdelanie absolvoval v rodnom meste, Košiciach a Prešove. Ďalej pokračoval štúdiom v rímskokatolíckom seminári v Košiciach a v roku 1896 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil v obciach Svinia, Petrovany, Zbudské Dlhé a Ľubiša. Od 1899 bol profesorom náboženstva na prešovskom gymnáziu. V súvislosti s tým publikoval s náboženskými témami brožúry ako pomôcky pre študentov, učiteľov i rodičov. V roku 1916 získal doktorát z kanonického práva v Kluži. O päť rokov neskôr bol menovaný za profesora cirkevných dejín a práva v kňazskom seminári. Vydal množstvo publikácií o lokálnych dejinách, pre ktoré čerpal zdroje z odbornej literatúry, ale najmä z vlastného archívneho výskumu. Dozvieme sa tak veľa dobových faktov o prešovskej i košickej kalvárii, o Dóme svätej Alžbety v Košiciach, o ďalších košických kostoloch, kaplnkách, sochách, krížoch a zvonoch. Samostatné publikácie venoval napr. kaplnke sv. Floriána, Immaculate, Urbanovej veži, či kostolu košického chudobinca. Venoval sa i pôsobeniu jezuitov a dominikánov v Košiciach. Zaoberal sa aj necirkevnými témami, brožúra z roku 1934 sa týka veľkopanských návštev. Spracoval v nej zo zápisníc mestskej rady návštevy významných osobnosti v Košiciach v 18. storočí. Bol tiež cenzorom kníh, predsedom diecéznej komisie sakrálneho umenia, titulárnym kanonikom, mimoriadnym spovedníkom, pápežským komorníkom, monsignorom i pracovníkom cirkevného súdu. Podrobnejšie informácie zo života Vojtech Wicka možno nájsť: Slovenský biografický zborník, VI. zväzok T – Ž. Martin: Matica slovenská, s. 364 – 354. MARKUŠOVÁ, K. Dr. Vojtech Wick: život a dielo. In: Historica Carpatica. 1996 – 1997, č. 27 – 28, s. 101 – 126.Vojtech Wick ako človek, kňaz a historik. Košice: Košický občiansky klub, 2007.

Wickove diela (vydané zväčša v maďarskom, niektoré i slovenskom jazyku), ktoré má Štátna vedecká knižnica v Košiciach vo svojom fonde, sú prístupné v študovni historických fondov a regionálnej literatúry na ul. Pri Miklušovej väznici 1.

Martina Feniková Čarnogurská