Preskočiť na obsah
Koláž obrázkov, obálky kníh, pozadie padajúci sneh

Vianočná súťaž 2023 s vydavateľstvom Portál Slovakia

Súťaž je ukončená. Spomedzi správnych odpovedí sme vyžrebovali dve výherkyne: Máriu Senajovú a Slávku Trnkovú.

Na záver roka sme si pre vás s vydavateľstvom Portál Slovakia pripravili súťaž o dva knižné tituly. Súťažiť môžete o autobiografiu Davida Pelzera, ktorá odhaľuje jeden z najzávažnejších prípadov týrania dieťaťa v histórii Kalifornie. Kniha Dítě zvané "To" je príbehom o boji o prežitie osamelého chlapca, ktorého fyzicky a psychicky týrala vlastná matka, pričom s láskou vychovávala ostatných jeho súrodencov. Druhou knihou je Příběh vážky kanadskej terapeutky Monique Gray Smith, ktorý je o hľadaní identity dievčaťa s indiánskymi koreňmi. Výber kníh z našej strany bol zámerný, hoci sa blížia najkrajšie sviatky roka, nemali by sme ani počas tohto obdobia zabúdať, či prehliadať ľudí, ktorí si prechádzajú ťažkými situáciami.

Súťažiť prebieha od 1.12.2023 do 12.12.2023 prostredníctvom formulára s piatimi súťažnými otázkami. Zo správnych odpovedí náhodne vyžrebujeme 13.12.2023 dvoch výhercov, ktorí dostanú po jednom zo spomínaných titulov.

 

Štatút súťaže

1. Organizátor

Organizátorom súťaže je Štátna vedecká knižnica v Košiciach so sídlom Hlavná 10, 042 30 Košice, (ďalej len „organizátor“). Kontaktná osoba súťaže: Lucia Kačmárová, +421918248076, lucia.kacmarova@svkk.sk.

2. Miesto súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom formulára na cloudovej službe knižnice

3. Zámer súťaže

Cieľom súťaže je propagácia Štátnej vedeckej knižnice.

4. Priebeh súťaže

  • Súťaž je organizátorom vyhlásená prostredníctvom oznamu na webovej stránke knižnice, príspevku na sociálnej sieti Facebook, propagačnými materiálmi umiestenými v priestore knižnice. Súťaž pozostáva z 5 otázok s tromi možnosťami odpovedí.
  • Trvanie súťaže je jasne vymedzené. Súťaž je vyhlásená 1. decembra 2023, súťažný formulár je možné vypĺňať od 1.12.2023 do polnoci 12.12.2023.
  • Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a správne zodpovie všetky súťažné otázky.
  • Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.
  • Žrebovanie výhercu sa uskutoční 13.12.2023. Organizátor súťaže náhodne vyžrebuje jedného výhercu zo súťažiacich, ktorí splnili podmienky.
  • Organizátor zverejní meno výhercov na webovej stránke knižnice, sociálnej sieti Facebook a kontaktuje výhercov prostredníctvom emailu.
  • Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

5. Výhra

Cenu do súťaže, 2x knižný titul, venovalo vydavateľstvo Portál Slovakia.

6. Odovzdanie výhry

Po dohode si môže výherca osobne vyzdvihnúť výhru v sídle organizátora, alebo bude výhra doručená prostredníctvom Slovenskej pošty.

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na webovej stránke knižnice a na profile sociálnej sieti Facebooku Štátnej vedeckej knižnice mená výhercov.

8. Vylúčenie zo súťaže

  • Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
  • Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

9. Zmeny vyhradené

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach v súťažnom príspevku.

10. Súhlas s podmienkami súťaže

Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.