Preskočiť na obsah
Ilustračný obrázok k súťaži: knižné tituly, pozadie koláž grafiky a motivačného obrázka

Súťaž: sebarozvoj a motivácia

Súťaž je ukončená. Víťazkami sa stali: Beáta Fülöpová a Erika Medveďová.
Počas augusta 2023 sme si pre vás pripravili súťaž zameranú na sebarozvoj a motiváciu. Odpovedzte správne na päť otázok týkajúcich sa známych výrokov a môžete vyhrať jeden z dvoch knižných titulov od vydavateľstva GRADA. Pripraviť vás na hektické pracovné nasadenie po dovolenke môže kniha Odolnosť, vďaka ktorej si vybudujete vnútornú silu, umožňujúcu lepšie zvládať životné situácie alebo titul Manipulatívna rétorika, ktorá vás naučí rôzne praktické techniky a triky.

Súťažiť môžete od 1. augusta do 15. augusta. Dvaja výhercovia budú vyžrebovaní a zverejnení 16. augusta 2023. Držíme prsty pri vypĺňaní otázok.

 Štatút súťaže

1. Organizátor

Organizátorom súťaže je Štátna vedecká knižnica v Košiciach so sídlom Hlavná 10, 042 30 Košice, (ďalej len „organizátor“). Kontaktná osoba súťaže: Lucia Kačmárová, +421918248076, lucia.kacmarova@svkk.sk.

2. Miesto súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom formulára na cloudovej službe knižnice

3. Zámer súťaže

Cieľom súťaže je propagácia Štátnej vedeckej knižnice.

4. Priebeh súťaže

  • Súťaž je organizátorom vyhlásená prostredníctvom oznamu na webovej stránke knižnice (https://www.svkk.sk/), príspevku na sociálnej sieti Facebook, propagačnými materiálmi umiestenými v priestore knižnice. Súťaž pozostáva z 5otázok s tromi možnosťami odpovedí.
  • Trvanie súťaže je jasne vymedzené. Súťaž je vyhlásená 3. júla 2023, súťažný formulár je možné vypĺňať od 1.8.2023 do polnoci 15.8.2023.
  • Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a správne zodpovie všetky súťažné otázky.
  • Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.
  • Žrebovanie výhercu sa uskutoční 16.8.2023. Organizátor súťaže náhodne vyžrebuje dvoch výhercov zo súťažiacich, ktorí splnili podmienky.
  • Organizátor zverejní meno výhercov na webovej stránke knižnice, sociálnej sieti Facebook a kontaktuje výhercov prostredníctvom emailu.
  • Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

5. Výhra

Cenu do súťaže, 2 knižné tituly, venovalo vydavateľstvo GRADA. Jeden výherca získa jeden titul.

6. Odovzdanie výhry

Po dohode si môžu výhercovia osobne vyzdvihnúť výhru v sídle organizátora, alebo bude výhra doručená prostredníctvom Slovenskej pošty.

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na webovej stránke knižnice a na profile sociálnej sieti Facebooku Štátnej vedeckej knižnice mená výhercov.

8. Vylúčenie zo súťaže

  • Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
  • Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

9. Zmeny vyhradené

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach v súťažnom príspevku.

10. Súhlas s podmienkami súťaže

Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.