Preskočiť na obsah
ilustračný obrázok: knižný titul Do hĺbky s morským motívom

Súťaž s vydavateľstvom IKAR

Súťaž je ukončená. Víťazkou sa stala Vladimíra Čerepová.

S vydavateľstvom IKAR sme si pre Vás pripravili súťaž o knihu austrálskej spisovateľky R. Giggsovej s environmentálnym posolstvom Do Hĺbky, svet vo veľrybe. Stačí ak do 17. októbra 2023 správne odpoviete na 4 otázky. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme 18. októbra jedného výhercu.

Súťažné otázky môžete vypĺňať prostredníctvom formulára.
O knihe sa viac dozviete z nášho článku.

 

Štatút súťaže

1. Organizátor

Organizátorom súťaže je Štátna vedecká knižnica v Košiciach so sídlom Hlavná 10, 042 30 Košice, (ďalej len „organizátor“). Kontaktná osoba súťaže: Lucia Kačmárová, +421918248076, lucia.kacmarova@svkk.sk.

2. Miesto súťaže

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky prostredníctvom formulára na cloudovej službe knižnice

3. Zámer súťaže

Cieľom súťaže je propagácia Štátnej vedeckej knižnice.

4. Priebeh súťaže

  • Súťaž je organizátorom vyhlásená prostredníctvom oznamu na webovej stránke knižnice, príspevku na sociálnej sieti Facebook, propagačnými materiálmi umiestenými v priestore knižnice. Súťaž pozostáva zo 4 otázok s tromi možnosťami odpovedí.
  • Trvanie súťaže je jasne vymedzené. Súťaž je vyhlásená 6. októbra 2023, súťažný formulár je možné vypĺňať od 6.10.2023 do polnoci 17.10.2023.
  • Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a správne zodpovie všetky súťažné otázky.
  • Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len raz.
  • Žrebovanie výhercu sa uskutoční 18.10.2023. Organizátor súťaže náhodne vyžrebuje jedného výhercu zo súťažiacich, ktorí splnili podmienky.
  • Organizátor zverejní meno výhercov na webovej stránke knižnice, sociálnej sieti Facebook a kontaktuje výhercov prostredníctvom emailu.
  • Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

5. Výhra

Cenu do súťaže, 1x knižný titul Do hĺbky, R. Giggsová, venovalo vydavateľstvo IKAR.

6. Odovzdanie výhry

Po dohode si môže výherca osobne vyzdvihnúť výhru v sídle organizátora, alebo bude výhra doručená prostredníctvom Slovenskej pošty.

7. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súťažiaci v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi v priebehu súťaže poskytne za účelom vykonania súťaže a vyhodnotenia jej výsledkov. Súťažiaci berie na vedomie, že má právo na informácie o stave spracúvania, opis údajov a ďalšie práva podľa zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň vyhlasuje, že údaje, ktoré organizátorovi súťaže uviedol, sú pravdivé. Súťažiaci súhlasí s tým, že organizátor súťaže zverejní na webovej stránke knižnice a na profile sociálnej sieti Facebooku Štátnej vedeckej knižnice mená výhercov.

8. Vylúčenie zo súťaže

  • Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže.
  • Organizátor súťaže je oprávnený vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nesplnia podmienky súťaže, porušia podmienky súťaže alebo budú konať v rozpore s dobrými mravmi.

9. Zmeny vyhradené

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, súťaž predĺžiť alebo predčasne ukončiť. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo v súťažných podmienkach v súťažnom príspevku.

10. Súhlas s podmienkami súťaže

Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.