Preskočiť na obsah
Portrét Jána Gašpara

Spomienka

Minulý týždeň 10. marca 2023 uplynulo 5 rokov od úmrtia JUDr. Jána Gašpara, riaditeľa Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach v rokoch 1999 – 2018.
Aj keď bol vzdelaním a pôvodným povolaním právnikom, jeho srdcovou záležitosťou bola regionálna história Košíc a ich okolia, výskumu ktorej sa venoval prakticky od detstva, mladosti až do predčasného odchodu. Zaujímala ho z pohľadu politického, hospodárskeho, spoločenského i športového. Skúmal ju aj cez životné osudy obyčajných ľudí i významných osobností mesta a regiónu. Výsledky svojich niekoľkoročných výskumov a bádania v archívoch, matrikách, štúdia odbornej literatúry i z rozhovorov so žijúcimi osobami - priamymi aktérmi udalostí - sprístupnil verejnosti ako autor a spoluautor viacerých publikácií.

História turistiky v Košiciach (1988), V stopách bicyklov (1995), Mestské lesy Košice na prelome tisícročí (2003), Zaujímavosti z košických lesov (2008). Košice – pohľady do histórie mesta na starých pohľadniciach (2011), Hotel Bankov (2015) a veľkého počtu článkov v regionálnych i celoslovenských periodikách.

Jeho jedinečné zistenia, ktoré prispeli k revidovaniu niektorých dovtedy prijímaných faktov hlavne z oblasti histórie Vysokých Tatier vychádzali nielen z dlhoročného štúdia, osobného turistického záujmu o tento región, ale boli podložené vedomosťami aj z oblasti vydávania starých pohľadníc tejto časti Slovenska. Bol ich náruživým zberateľom a pravidelným návštevníkom takto orientovaných zahraničných búrz. Záujem verejnosti i uznanie odborníkov získala jeho monografia Tatry. Staré pohľadnice rozprávajú (2002). Do tejto „zberateľskej“ série patrí aj publikácia Poprad. História mesta na starých pohľadniciach (2006) a vyššie spomenutá publikácia tematicky sa viažuca ku Košiciam, ktorá bola pripravovaná ako prvý diel z plánovanej viacdielnej série. V regióne Vysokých Tatier a to aj na poľskej strane, kde mal priateľov, bude jeho meno spojené s autorstvom viacerých hodnotných výstav, prednášok i článkov v poľských odborných časopisoch.

Posledným rozsiahlejším vydaným opusom Dr. Jána Gašpara bol 1. diel Lexikónu Košičanov 1848 – 1938 A – I (2014), ktorým rozšíril a doplnil pôvodný Slovník košických osobností 1848 – 1918, spracovaný PhDr. Máriou Mihókovou (1995), zostavený na podklade kartotéky budovanej na úseku retrospektívnej bibliografie Oddelenia bibliografie na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Celkové fyzické vyčerpanie ho zastihlo v etape príprav podkladov pre 2. diel publikácie o Košiciach na starých pohľadniciach a usilovnom štúdiu archívnych materiálov. Rozpracovaný ostal aj text k 2. dielu a 3. dielu Lexikónu Košičanov 1848 – 1938.

Za svoju publikačnú činnosť bol ocenený Cenou mesta Košice (2010), Cenou predsedu Košického samosprávneho kraja (2015), Cenou primátora mesta Vysoké Tatry (2003).
Pracoval v mestskom zastupiteľstve Košíc i v jeho komisii kultúry, bol členom viacerých regionálnych spoločností venujúcich sa histórii, zaslúžil sa o obnovenie Karpatského spolku (1993).
Pamiatke a uznaniu vkladu JUDr. Jána Gašpara k odkrývaniu nepoznaného v regióne Vysokých Tatier je venovaná reprezentačná publikácia Štrba. Životné osudy Jozefa Sentivániho autorov Ota Jalčovika, Michala Sýkoru a Petra Víteka, ktorú v r. 2021 vydala obec Štrba.

Eleonóra Blašková