Preskočiť na obsah
ilustračný obrázok: zväčšenina plesní

Preventívna ochrana knižničného fondu

Mikrobiologická degradácia materiálov organického pôvodu je dobre známa odbornej i laickej verejnosti. Mikrobiologická kontaminácia objektov kultúrneho dedičstva, ale aj mnohých priestorov v rôznych typoch pamäťových a fondových inštitúcií (knižnice, archívy, múzeá, galérie) môže ohrozovať nielen samotné objekty, ale predstavuje aj potenciálne zdravotné riziká predovšetkým pre pracovníkov príslušných inštitúcií a ich návštevníkov či bádateľov. Dezinfekčný systém ktorý používame je ekologický, efektívny a bezpečný eliminuje mikrobiologické kontaminácie. V žiadnom prípade sa nesmie použiť chémia ktorá na to nieje určená (domáca chem. na čistenie kuchyne, kúpelne a pod.)

Predmety kultúrnej hodnoty starnú a podliehajú degradačným zmenám, ktoré spôsobujú tzv. vnútorné a vonkajšie činitele. Tento proces je nevratný a nemožno mu zabrániť. Môžeme konštatovať, že tieto vlastnosti už priamo ovplyvniť nemôžeme. Vonkajšie degradačné činitele môžu byť fyzikálne (najmä teplo, vlhkosť, optické žiarenie a prašnosť), chemické (najmä oxidy síry, oxidy dusíka a ďalšie) a biologické (hlodavce, vtáky, hmyz, mikrobiologické znečistenie – baktérie, plesne, huby). Tieto sa môžu hlavnou mierou podieľať na degradácii predmetov kultúrnej hodnoty. Sú priamo ovplyvnené ľudským faktorom a sú dané predovšetkým kvalitou podmienok uloženia a využívania týchto objektov. Najmä vlhkosť a teplo veľmi úzko súvisia a svojím synergickým efektom veľmi významne ovplyvňujú väčšinu fyzikálnych a chemických procesov. Zvyšujúcou sa teplotou sa významne zvyšuje rýchlosť všetkých chemický reakcií – teda i tých degradačných. Kombinovaná vysoká relatívna vlhkosť vzduchu (nad 70 %) a teplota nad 25 °C je zasa vhodná pre rozvoj väčšiny známych plesní vyskytujúcich sa na predmetoch kultúrnej hodnoty, v priestoroch depozitárov či v ďalších priestoroch pamäťových a fondových inštitúcií v našich zemepisných šírkach. Snahou všetkých zainteresovaných pri ich ochrane musí byť preto zabezpečovanie optimálnych podmienok na minimalizáciu degradačných procesov a elimináciu rizikových faktorov pri dlhodobom uchovávaní a využívaní – teda preventívna ochrana.

Ladislav Bobčák