Preskočiť na obsah
Oficiálny vizuál podujatia: fotografia ženy s tromi deťmi so židovskou hviezdou na oblečení

Metodický deň: Ako učiť o holokauste dnes

V spolupráci s Gymnáziom sv. Edity Steinovej a Katedrou histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Vás pozývame na Metodický deň pre učiteľov a študentov histórie s témou Ako učiť o holokauste dnes. Toto podujatie sa uskutoční 13. apríla 2022 o 8:30 v Kultúrno-vzdelávacom centre ŠVK v Košiciach na Pribinovej 1.

Je potrebné sa zaregistrovať do 10.apríla 2022.

Program

8:30 – 9:00 Registrácia účastníkov
9:00 – 9:50 ThLic. Tomáš Filip, PhD. Gymnázium sv. Edity Steinovej, Holokaust vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní
10:00 – 11:00 PaedDr. Alžbeta ŚNIEŻKO, PhD. Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ, Učenie o holokauste - esencia
11:15 – 11:45 PhDr. Nadežda Lambertová Kehila Košice, The Hidden Child Slovakia - Občianske združenie osôb, ktoré ako deti prežili holokaust, Sila príbehu vo výuke o holokauste
12:00 – 12:45 Výstava Edita Steinová: "Zodpovednosť padá aj na tých, ktorí mlčia – krátka prehliadka v synagóge na Zvonárskej

Hostia

PhDr. Nadežda LAMBERTOVÁ

študovala históriu a ruský jazyk na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, po ukončení štúdií nastúpila ako učiteľka na gymnázium na Poštovej ulici, kde pôsobila do r. 1991. V rokoch 1991-2001 pôsobila na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského a v ďalších rokoch na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov. Svoju bohatú pedagogickú činnosť ukončila v r. 2020 na súkromnom bilingválnom gymnáziu Katkin park. Venovala sa aj prekladateľskej činnosti, z ruštiny do slovenčiny preložila Tolstého dielo Čítanie na každý deň. Keď v r. 1992 vznikla v Československu organizácia The Hidden Child, ktorá združuje tých, ktorí ako deti prežili holokaust, stala sa jej členkou a od r. 2014 aj vedúcou košickej skupiny Hidden Child Slovensko. Je spoluautorkou kníh s príbehmi detí holokaustu „Čo so spomienkami našimi“ a „Rozprávame s nádejou“. Príbehy vyšli aj v anglickom preklade.

PaedDr. Alžbeta ŚNIEŻKO, PhD.

pôsobí ako didaktička dejepisu na Katedre histórie FF UPJŠ v Košiciach, kde sa od roku 2013 v rámci pedagogickej činnosti venuje výučbe didaktiky dejepisu a ďalších predmetov súvisiacich s prípravou študentov učiteľstva dejepisu. V rámci výskumnej činnosti sa venuje analýze vzdelávacích štandardov pre predmet dejepis a ich aplikácii do pedagogickej praxe, čoho výsledkom je publikácia jej pracovných učebníc z dejepisu Hravá história pre 5. a 6. ročník základných škôl. Od roku 2015 sa prostredníctvom interaktívnych výstav venuje tzv. public history. Ako predsedníčka sekcie pre didaktiku dejepisu v Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV sa venuje analýze študijných programov učiteľstva dejepisu na vysokých školách a univerzitách. Je členkou ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť na Štátnom pedagogickom ústave pri ministerstve školstva a členkou medzinárodnej asociácie pre didaktiku dejepisu (ISHD).

ThLic. Tomáš FILIP, PhD.

učí na bilingválnom Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach, kde vedie tím humanitných predmetov. Ako dejepisár, občiankár a religionista chce svojich študentov presvedčiť, že história, filozofia či svetové náboženstvá nemusia byť len vyučovacie predmety, ale sú to obzretia dozadu, cez ktoré je dobré pozerať sa aj do budúcnosti. Venuje sa ďalšiemu vzdelávaniu učiteľov, podpore budúcich učiteľov, tvorbe vzdelávacích materiálov, netradičným vyučovacím metódam. Zameriava sa na tému holokaustu v školskom prostredí a je lektorom kritického myslenia a jeho aplikovania do školskej praxe. Spolupracuje s LEAFom, Nadáciou Milana Šimečku, Inštitútom pre aktívne občianstvo a organizáciami, ktoré sa venujú vzdelávaniu a pozitívnej zmene spoločnosti.