Preskočiť na obsah

Tlačová správa: Verejný odpočet za rok 2020

Tlačová správa Subjekt: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Názov: Verejný odpočet plnenia úloh za rok 2020
Dátum a čas: 14.4.2021 o 15:00 hod.

Verejný odpočet plnenia úloh za rok 2020

Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ďalej len ŠVKK) je rozpočtovou organizáciou priamo riadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Plní úlohy celoslovenského i regionálneho charakteru ako kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v knižnično-informačnej, bibliografickej, vedeckovýskumnej a vydavateľskej oblasti. V roku 2020 bola na základe kontraktu medzi MK SR a ŠVKK uzatvoreného 17.12.2019 činnosť knižnice zameraná na zabezpečenie úloh v oblasti odborných knižničných činností a vedeckovýskumnej činnosti. Z dôvodu výpadku príjmov a zvýšených výdavkov súvisiacich so zabránením šírenia pandémie COVID-19 bol kontrakt pozmenený dodatkom zo dňa 3.9. 2020.

V súvislosti s vládnymi nariadeniami bola knižnica v roku 2020 otvorená v riadnom režime 47 pracovných dní, v obmedzenom režime s limitovaným počtom návštevníkov 126 pracovných dní a úplne zatvorená až 65 pracovných dní; v posledných mesiacoch roka mohla poskytovať výpožičné služby vopred rezervovaných dokumentov. Hromadné odborné, kultúrne a vzdelávacie podujatia s fyzickou prítomnosťou účastníkov neboli povolené od 8.3.2020 s výnimkou aktivít s obmedzeným počtom ľudí v letných mesiacoch.

Napriek obmedzeniam navštívilo knižnicu v roku 2020 fyzicky 57 214 a virtuálne 425 185 návštevníkov, ktorí zrealizovali 273 093 transakcií prostredníctvom knižničného online katalógu. Z počtu viac ako 11 tisíc registrovaných používateľov aktívne využilo knižničné služby 3 303 používateľov, ktorí si vypožičali 147 208 dokumentov, z toho 93 804 absenčne a 53 404 prezenčnou formou. Knižnica spracovala 232 rešerší s 9884 výstupmi z bibliografických a plnotextových elektronických informačných zdrojov Medvik, PubMed, ERIC, BASE, DOAJ, ScienceDirect, SAGE, SpringerLink, JSTOR, Wiley a ďalších. Konzultanti poskytli 27 275 informácií, najmä prostredníctvom e-mailu a chatu. Cez medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu bolo vybavených 1 691 požiadaviek.

Knižnica preniesla do online prostredia registráciu a prolongáciu ID preukazov, platby za registráciu, knižničné služby, upomienky a iné poplatky cez platobné terminály a online platobnú bránu alebo rezervačný systém na obsadenie miesta v študovni. Na základe požiadavky poskytla záujemcom elektronickou cestou 2 861 skenov článkov z časopisov alebo statí z kníh, zdigitalizovala 44 800 strán novín a 15 200 obálok a obsahov dokumentov pre online katalóg.

Knižničný fond ŠVKK obsahuje 2 152 316 dokumentov a 1 273 periodík vychádzajúcich v roku 2020, z toho 193 zahraničných. V uplynulom roku pribudlo do fondu 7 775 nových dokumentov. Používatelia môžu okrem vyššie spomenutých databáz využívať aj prístup do článkovej databázy s národnou licenciou GALE, databázy ARCANUM určenej historikom a prostredníctvom Amerického centra Košice aj databáz eLibraryUSA. Knižnica je centrom PatLIB – medzinárodnej siete patentových knižníc, na základe dohody s Úradom priemyselného vlastníctva SR a Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo ponúka používateľom databázu slovenských technických noriem STN-online a patentovú databázu ESPACE.

Súčasťou ŠVKK je nemecká knižnica, ktorá priebežne rozširuje fond literatúry v nemeckom jazyku vďaka podpore Goetheho inštitútu. Veľmi aktívnym je Americké centrum Košice, ktorého zrenovované priestory boli oficiálne otvorené 4.2.2020. Okrem prístupu k dokumentom vydaných americkými vydavateľstvami poskytuje centrum možnosť prihlásiť sa do literárneho, diskusného a filmového klubu a zúčastniť sa vzdelávacích podujatí na podporu informačnej gramotnosti, IT vzdelávania a oboznámenia sa s novými technológiami vrátane 3D tlačiarne.

Knižnica participuje na celoslovenských vedecko-výskumných úlohách v oblasti retrospektívnej bibliografie a biografického a historického výskumu regiónu. Je riešiteľom generálneho katalógu tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska, slovacikálnych tlačí a tlačí 18. storočia neslovacikálneho charakteru. V súčasnosti ukončuje práce na vydaní druhého dielu rozsiahlej publikácie o významných dejateľoch východného Slovenska.

Knižnica je účastníkom programu Erasmus+, na ktorom spolupracuje s Národní technickou knihovnou v Prahe. V roku 2020 sa stala riešiteľom projektu cezhraničnej spolupráce Interreg SK HU „Vizsolyská Biblia“ a projektu „Critical Thinking for Educated Mind“, v rámci ktorého pripravuje v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR, spoločnosťou Fornobia a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prvé (zatiaľ virtuálne) vzdelávacie workshopy.

V januári, februári a letných mesiacoch roku 2020 pripravila knižnica 158 kultúrnych podujatí pre 3047 návštevníkov, takmer polovicu z nich vo virtuálnom prostredí. Knižnica spravuje päť budov v Košiciach, z ktorých štyri sú národné kultúrne pamiatky.

Objem finančných prostriedkov, s ktorými knižnica v roku 2020 hospodárila, predstavoval čiastku 1 728 787 €, vlastné príjmy boli vo výške 35 411 €.