Preskočiť na obsah

Tlačová správa: Verejný odpočet Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach za rok 2022

Subjekt: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Názov: Verejný odpočet plnenia úloh za rok 2022
Miesto: Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova č. 1, Košice
Dátum a čas: 13.4.2023 o 14:00 hod.

Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Plní úlohy celoslovenského i regionálneho charakteru v oblasti kultúrno-informačnej, bibliografickej, vedeckovýskumnej a vydavateľskej. Na základe kontraktu so zriaďovateľom bola činnosť knižnice v roku 2022 zameraná na zabezpečenie hlavných úloh v oblasti odborných knižničných a vedeckovýskumných činností.

Po klesajúcich ukazovateľoch týkajúcich sa návštevnosti, výpožičiek dokumentov i celkových príjmov zo služieb v rokoch 2020 a 2021 spôsobených pandémiou COVID-19, sa v roku 2022 knižnica vrátila na úroveň pred týmto obdobím, v niektorých oblastiach zaznamenala výrazné zvýšenie dopytu po jej fondoch a službách. Počet návštevníkov sa v minulom roku takmer zdvojnásobil; knižnicu navštívilo 82 589 návštevníkov, ktorí si vypožičali celkom 273 102 dokumentov. Počet absenčných výpožičiek bol v roku 2022 dokonca vyšší ako v roku 2018. Medziknižničná výpožičná služba vykonala o 56% viac výpožičiek ako v roku 2021.

Najväčšiu skupinu návštevníkov tvorili ako obvykle študenti košických univerzít (41%), ale zaujímavý je aj počet návštevníkov v produktívnom veku 26-55 rokov (47%), pre ktorých je košická vedecká knižnica jedinou verejnou knižnicou v kraji s konzervačným fondom literatúry vydanej na území Československa do roku 1989 a Slovenska do roku 2019. Od roku 2020 získava knižnica do svojho fondu z dôvodu legislatívnych zmien povinný výtlačok výlučne odbornej a vedeckej literatúry vydanej v SR, v dôsledku čoho výrazne klesol počet jej povinných výtlačkov. Ďalšiu literatúru nakupuje knižnica z rozpočtu prideleného zriaďovateľom, v minulom roku bola na tieto účely použitá čiastka viac ako 79 tis. €. V súčasnosti knižnica spravuje a sprístupňuje knižničný fond obsahujúci 1 823 236 dokumentov, ktorý sa v roku 2022 rozšíril o 8965 nových kníh a periodík.

V roku 2022 zorganizovala knižnica celkom 445 podujatí pre 6 573 účastníkov. Prispeli k tomu aj nové vzdelávacie workshopy k informačnej gramotnosti, podujatia organizované Nemeckou knižnicou Goetheho inštitútu, ale najmä Americkým centrom Košice, ktoré v spolupráci s ďalšími partnermi pripravilo niekoľko programov aj na pomoc pre utečencov z Ukrajiny.

Najväčšia čiastka z rozpočtu knižnice, a to až 162 573€ bola v roku 2022 vyčerpaná na energie. V záujme šetrenia pristúpila knižnica od 3. štvrťroka k viacerým opatreniam na zníženie energií, Hlavná 10, 042 30 Košice, Slovensko návštevníkov sa dotklo najmä skrátenie jej otváracích hodín o hodinu.

Knižnica spravuje päť budov, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Rok 2022 bol náročný z hľadiska odstraňovania rôznych nepredvídateľných havárií. Kým v roku 2021 bolo do údržby a opráv budov investovaných 419 tisíc €, v roku 2022 knižnica nedostala na tieto účely žiadne finančné prostriedky. „O to viac nás teší, že sme v týchto náročných podmienkach mohli zrealizovať verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov na obnovu a rekonštrukciu našej sídelnej budovy na Hlavnej 10, do ktorej sa zapojilo päť architektonických ateliérov“ povedala riaditeľka knižnice Darina Kožuchová a dodala, že víťazná štúdia, odsúhlasená pamiatkarmi, predstavuje ďalší krok k budúcej obnove Forgáčovho paláca.

Najväčším problémom knižnice sú nevyhovujúce depozitáre knižničného fondu umiestnené v niekoľkých budovách v centre mesta, na komplexnú rekonštrukciu ktorých chýbajú financie. Knižnica usiluje o nový depozitár, ktorý bude vyhovovať z hľadiska statiky, technológií, požiarnej bezpečnosti a vybavenia. O financie na tieto účely však musí súťažiť s ďalšími budovami organizácií patriacich do rezortu kultúry. „Naše budovy, žiaľ, nespĺňajú kritériá pre dosiahnutie energetických úspor, ktoré sú podmienkou získania dotácií z Fondu obnovy“ dodala riaditeľka knižnice.