Preskočiť na obsah

Tlačová správa: Verejný odpočet za rok 2021

Subjekt: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Názov: Verejný odpočet plnenia úloh za rok 2021
Miesto: Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova č. 1, Košice
Dátum a čas: 10.5.2022 o 14:00 hod.

Verejný odpočet plnenia úloh Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach za rok 2021

Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ďalej len „knižnica“) je rozpočtovou organizáciou riadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Plní úlohy celoslovenského i regionálneho charakteru ako kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v knižnično-informačnej, bibliografickej, vedeckovýskumnej a vydavateľskej oblasti. Na základe kontraktu s Ministerstvom kultúry SR bola činnosť knižnice v roku 2021 zameraná najmä na zabezpečenie úloh v oblasti odborných knižničných a vedeckovýskumných činností.

Napriek obmedzeniam súvisiacim s pandémiou COVID-19, z dôvodu ktorých musela knižnica poskytovať svoje služby v minulom roku až 248 dní v obmedzenom režime, navštívilo knižnicu takmer 45 000 návštevníkov. Na 161 podujatiach organizovaných Americkým centrom Košice alebo Nemeckou knižnicou Goetheho inštitútu sa zúčastnilo 1560 účastníkov.

V roku 2021 dominovala virtuálna návštevnosť jej nových webových stránok a knižničného online katalógu, ako aj elektronické služby. Návštevnosť online katalógu 494 538 predstavuje nárast o 20,6% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Takmer 11,5 tis. registrovaných používateľov si z fondu knižnice vypožičalo 119 321 dokumentov, stiahlo 4089 zdigitalizovaných dokumentov a vyhotovilo 35 500 strán na samoobslužných skeneroch. Knižnica preniesla do virtuálneho prostredia aj registráciu používateľov, úhradu poplatkov za registráciu, služby a upomienky. Elektronickou cestou poskytla záujemcom 9 560 skenov dokumentov, zdigitalizovala 29 715 strán starých tlačí, obálok a obsahov nových kníh pre online katalóg. Pre záujemcov z košických vysokých škôl spracovala 336 rešerší z plnotextových elektronických informačných zdrojov.

Knižničný fond obsahuje v súčasnosti 1 840 495 dokumentov. V uplynulom roku pribudlo do fondu 6 033 nových kníh a 1098 titulov periodík vychádzajúcich v roku 2021. V dôsledku novej legislatívy o povinných výtlačkoch klesol počet prijatých deponátov od vydavateľov pri monografiách o 32% a periodikách o 26,3%. Knižnica je centrom medzinárodnej siete patentových knižníc PatLib. V študovni časopisov ponúka prístup k patentovej databáze ESPACE a databáze slovenských technických noriem STN- online.

Súčasťou ŠVKK je Nemecká knižnica, do ktorej pribúdajú nové knihy v nemeckom jazyku vďaka podpore Goetheho inštitútu. Americké centrum Košice ponúka už tradične okrem literatúry v anglickom jazyku možnosť byť účastníkom literárneho, diskusného a filmového klubu, zúčastniť sa množstva zaujímavých vzdelávacích podujatí orientovaných na podporu informačnej gramotnosti alebo kritického myslenia a oboznámiť sa s novými technológiami určenými na IT vzdelávanie.

Knižnica participuje na celoslovenských vedecko-výskumných úlohách v oblasti retrospektívnej bibliografie, biografického a historického výskumu regiónu. Je riešiteľom generálneho katalógu tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska, slovacikálnych tlačí a tlačí 18. storočia neslovacikálneho charakteru. V roku 2021 vydala 2. časť súborného diela Dejatelia východného Slovenska. V auguste 2021 bola v priestoroch knižnice na ul. Pri Miklušovej väznici otvorená nová expozícia tlačí 16. storočia vybudovaná v rámci cezhraničného projektu Interreg SK-HU. Vďaka tejto expozícii je prístupná verejnosti aj vzácna Vizsolyská Biblia zo 16. storočia, a to aj v netradičnej digitálnej forme na zariadení MonkeyBook.

Zvýšená pozornosť bola vďaka finančnej podpore zriaďovateľa venovaná opravám a údržbe piatich budov v správe knižnice, z ktorých štyri sú národné kultúrne pamiatky. V budove na Hlavnej sa podarilo vymeniť ďalších 14 okien na fasáde, zrealizovať rozsiahle opravy krovu, komínov a vonkajšej terasy, či vymeniť rozvody studenej vody. V budove na Pribinovej ulici sa v suterénnom sklade kníh inštalovali nové vzduchotechnické zariadenia; v ďalších objektoch sa riešili havárie a opravy súvisiace s kanalizačným vedením, dažďovými zvodmi, výmenou kotla či statické problémy objektov a múrov. Knižnica venovala časť finančných prostriedkov aj príprave a spracovaniu posudkov, štúdií a projektovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná pre budúcu komplexnú rekonštrukciu spravovaných objektov. V študovni časopisov boli vymenené študijné stoly s kreslami, na vstupe do budovy na Hlavnej ulici pribudol prvýkrát v histórii knižnice recepčný pult. Okrem nového knižničného servera pribudli aj tri RFID brány a pracovné stanice a nové vybavenie knihárskej dielne.

Objem finančných prostriedkov, s ktorými knižnica v roku 2021 hospodárila, predstavoval čiastku 2 070 258 €.