streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Miniobrazotéka českých a slovenských umelcov

Štátna vedecká knižnica v Košiciach doplnila výstavu ČESKÍ UMELCI A SLOVENSKO o jeden výstavný panel kurátora Petra Závackého nazvaný „MINIOBRAZOTÉKA“ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UMELCOV. Úsmev a dobrá nálada. Ide o súbor vzácnych portrétov, ktorý vznikol v rámci už renomovaného medzinárodného projektu nazvaného „ART TRIBUTE - výtvarná pocta osobnostiam“. Pozývame Vás na výstavu z histórie kontaktov českej a slovenskej kultúry doplnenú o výnimočné karikatúrne portréty českých a slovenských umelcov. Potrvá do 16. novembra 2017.

„MINIOBRAZOTÉKA“ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UMELCOV

Úsmev a dobrá nálada

TVÁRE OSOBNOSTÍ UMEN IA A KULTÚRY vždy priťahovali pozornosť verejnosti. Nielen milovníkov umenia, ale aj známych výtvarník ov - majstrov štetca a plátna. Pôvodne iba majstrov klasického portrétu a nesk ôr - a vo väčšom rozsahu - aj v žánri výtvarného „kariportrétu“. Ú smevné podoby tvárí si rýchlo získali svojich priaznivcov - veď čo je krajšie, ako sa zasmiať nad komickou podobou svojho priateľa, suseda, známeho či príbuzného. (Nám doko nalým.) Aj vďaka týmto umelcom, ktorí dali podobu známym osobnostiam, ich originálnej tvári a umeleckej figúre v žánri úsmevnej kresby a karikatúry, si ich môžeme uchovať v pamäti. Kronika výtvarne stvárnených osobností je vzácnym dedičstvom nielen pre dnešné generácie, ale aj pre generácie budúce.

Priam výnimočná mini obrazotéka osobností - ich spodobnených tvárí, rovnako aj ich autorov.... excelentní výtvarníci národný umelec Jiří Trnka, zaslúžilý umelec Adolf Born, zaslúžilý umelec Jiří Winter Neprakta, Vladimír Suchánek, slovenskí národní umelci Tibor Bartfay, Košičan Arpád Račko, Ján Kulich , Mikuláš Klimčák, Milan Vavro, Viktor Kubal, rýchlokresliar Lubomír Vaněk, básnici Milan Rúfus, Karel Sýs, Jiří Žáček, speváci Jožo Ráž, Karel Gott, herci Vlasta Burian a národný umelec Vladimír Menšík, či priznaní autori ich podobizn í zo Slovenska a Česka s medzinárodným presa hom - Jozef Hudák, Jozef Jurko, Michal Závacký ml., Janko Torák, Mirek Šesták, Lubomír Vaněk, Miroslav Vomáčka, Karel Urban, René Janoštík, Roman Kelbich, Miroslav Šuhaj , Václav Šípoš, Ján Fiťma, Dominika Čižmárová ...

Vytvorené dielo osobností prezentovaných na tejto výstave - v jej celom širokom spektre - patrí už dávno do zlatého fondu nášho bohatého umenia - sloven ského a českého...

Sú bor vzácny ch výtvarných opusov vznikol v rámci už renomovaného med zinárodného projektu nazvaného „ ART TRIBUTE - v ýtvarná pocta osobnostiam “ . P ri jeho zrode stál a úspešne ho real i zuje už desaťročie kurátor Peter Závacký . Z bohatého archívu portrétov vytvo reného 150 výtvarníkmi z vyše 30 št átov, od Argentíny, Brazílie - „ cross Turkey “ - až po Singapur a Uzbekistan, zostavil aj túto mini obrazotéku. Doteraz pripravil 25 výstavných projektov. Aj preto v erí v divácky úspech autorských „ kar i portrétov “ osobnost í , ktoré vybral premiérovo čitateľom a n á vštevníkom Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach v rámci výstavy venovanej osobnostiam českej a čes koslovenskej kultúry niekoľkých generácií. Veľkých osobností, ktorýc h umenie je známe viac, ako ich tváre a podoby, čo po je j zhliadnutí už platiť nebude. Expozícia podobizni v žánri výt varne obľúbenej a divácky veľmi atrak tívnej portrétovej karikatúry v celom rozsahu jej výtvarného spektra - od symbolického priateľského úsmevného portrétu, cez klasick y poňatý „ karipo rtrét “ až po súčasný hit - komický trend jeho o d ľahčeného stvárnenia.

Pri súčasnej absencii priestoru v tlačených médiách je pre publikovanie „ kariportrétu “ táto výstava aj vít anou a vzácnou príležitosťou pre výtvarníkov na vlastnú prezentáci u a súčasne na užitočn ú a vzájomne prospešn ú konfrontáci u svojho majstrovstva.

„Verím v divácky úspech autorských karikatúr - portrétov osobností, ktoré som vybral a čitateľom a návštevníkom knižnice predstavil. Už na prvý pohľad pôsobí expozícia netradičných ,kari portrétov ́ povznášajúco - počnúc menoslovom nositeľov ich tvárí – úsmevnými podobizňami osobností, obsahom kompozícii a ich umeleckou kvalitou. Dúfam, že je vhodným obohatením a spestrením celého prezentovaného výstavného projektu nielen pre početných denných čitateľov a návštevníkov knižnice – širokú laickú verejnosť, ale rovnako aj pre znalcov výtvarného umenia.“

Peter Závacký