nedeľa, 21.04.2019 Dnes: Ervín Zajtra: Slavomír

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Veľkonočné sviatky

Veľkonočné sviatkyŠtátna vedecká knižnica v Košiciach oznamuje návštevníkom knižnice, že počas veľkonočného obdobia bude knižnica otvorená nasledovne:

18.4. 2019 (štvrtok) od 8,00 do 15,00 hod.
19.4. 2019 (piatok) zatvorené
22.4. 2019 (pondelok) zatvorené

Ďakujeme za porozumenie a všetkým prajeme pokojné veľkonočné sviatky.

Plagáty / Knihy Divadelného ústavu

Štátna vedecká knižnica v Košiciach a Divadelný ústav v Bratislave pri príležitosti 50. výročia svojho vzniku Vás pozývajú na výstavu Plagáty / Knihy Divadelného ústavu. Retrospektíva 1961-2011 do priestoru Kultúrno-vzdelávacieho centra ŠVK v Košiciach, Pribinova 1. Výstava je verejnosti prístupná od 21.11. do 31.12.2011.

Slovenský divadelný plagát

Divadelný ústav Bratislava pripravil kolekciu plagátov zo svojich archívnych fondov, ktorých autori sú renomovaní scénografi, dizajnéri a fotografi. Kolekcia približne 23 plagátov predstavuje len malý vyber plagátov, ktoré vznikli v rokoch 1980-2005.

Uvedené obdobie sme vybrali kvôli výtvarnosti plagátov, keďže na začiatku dvadsiateho storočia sa robili typografické plagáty informujúce, oznamovali názov hry, autora, herecké obsadenie, miesto a čas predstavenia - boli bez obrazovej zložky. Začiatkom päťdesiatych rokov sa do tvorby divadelného plagátu zapájajú výtvarníci a scénografi. Kvalitatívnym prelomom vo vývine slovenského divadelného plagátu je tvorba úžitkového grafika a scénografa Čestmíra Pechra, ktorý sa roku 1955 ako prvý na Slovensku začal zaoberať tvorbou divadelného plagátu systematicky. Vo svojich maliarsky poňatých plagátoch pre Slovenské národné divadlo a Novú scénu sa usiloval o výtvarne najpôsobivejšie vystihnutie hlavnej myšlienky divadelnej hry. Začiatkom 70. rokov sa popri Čestmírovi Pechrovi začína tvorbe divadelného plagátu venovať čoraz viac výtvarníkov a scénografov.

Spomenieme najvýznamnejších z výtvarníkov - scénografov a grafikov zastúpených v tejto kolekcii: Milan Veselý, Tomaš Berka, Ján Zavarský, Miroslav Matejka, Rastislav Bohuš, Dušan Junek, Ján Krížik, Peter Čisárik, Pavol Choma, Ľubomír Longauer, Svetozár Mydlo, Vladislav Rostoka, ktorí svojou mierou prispeli k oživeniu divadelného afišu a k obohateniu tejto na Slovensku nie vždy preferovanej divadelno-výtvarnej disciplíny. V priebehu 80. rokov sa vypracoval na vedúcu osobnosť v tomto voľnom zoskupení Tomáš Berka, svojou výraznou obrysovou líniou, žiarivou farebnosťou, parodizáciou i relativizáciou obsahu plagátovej pointy.

Kolekciu dopĺňa najmladšia generácia výtvarníkov, scénografov a fotografov zastúpená Borisom Kudličkom, Filipom Vančom, parom Bálikom, Jozefom Uhliarikom, Petrom Jánskvm, Ivanom Hudákom, Matejom Plekancom, Ferom Liptákom, Marekom Ormandíkom, Emilom Drličiakom, Tomom Cillerom a pod.

Výstavu zo svojich zbierok pripravil Divadelný ústav Bratislava, 2010. Zostavili Oleg Dlouhý, Viera Burešová, Ján Triaška

Knihy Divadelného ústavu

Retrospektíva knižných publikácií 1961-2011

Vznik, vývin a súčasnosť edičnej činnosti Divadelného ústavu

Prvý edičný projekt, na ktorom participovali pracovníci vtedajšieho Divadelného oddelenia Slovenského múzea (SM), zaznamenávame v roku 1958. Spolupracovali na ročenke československých divadiel pod názvom Přehled činnosti česko-slovenských divadel 1958 (Divadelní ústav Praha, 1959, slovenskú časť pripravili Andrej Smolinský a Štefánia Poláková).

V ďalšom období, keď sa Divadelné oddelenie SM stalo súčasťou pražského Divadelného ústavu (1961), bol publikovaný výtvarný katalóg Lea Mrázová: divadelní umelci v portrétoch (zost. Vladimír Tomčík, Divadelný ústav Bratislava, 1964); Súpis slovenských divadiel 1945-1966. Zv. 2 (zostavila Gizela Mačugová; úvod Stanislav Vrbka, Divadelný ústav a DILIZA, Bratislava, 1966); v LITE (1967) pripravili príležitostnú publikáciu Carlo Goldoni na Slovensku (Carlo Goldoni in Slovacchia) 1945-1967: Súpis prekladov, predstavení, recenzií a štúdií (zostavil Blahoslav Hečko, štúdiu napísal Stanislav Vrbka a súpisy vypracovala Nelly Štúrová).

V samostatnom slovenskom Divadelnom ústave (1969) vznikol Edičný úsek pre vydávanie neperiodických publikácií, ktorý viedol Anton Kret. Absenciu teoretickej divadelnej literatúry na Slovensku suplovali vydávaním dizertačných prác pracovníkov - od Nelly Štúrovej Piscatorovo divadlo vyznania (rozmnožila LITA, Divadelný ústav Bratislava, 1969) a Stanislava Vrbku Cestami slovenskej drámy - teoretická analýza a reflexia slovenskej drámy (rozmnožila LITA, Divadelný ústav Bratislava, 1969). V Divadelnom ústave v Prahe vyšla ročenka Československá divadla 1965-1967. Část II. - Slovensko (usporiadali Jaroslav Blaho a Nelly Štúrová). Najvýraznejší nárast edičnej činnosti sa spája s prvými rokmi existencie Divadelného ústavu na začiatku 70. rokov. Uvažovalo sa aj o časopise Divadelného ústavu pod názvom Bulletin DÚ. I keď sa táto idea prakticky nenaplnila, pracovníkom sa podarilo svoju činnosť predstavovať tak, že prispievali a neskôr redigovali Divadelného spravodajcu (vydávala ho LITA), predovšetkým časť venovanú profesionálnemu divadelníctvu na Slovensku. V roku 1970 vyšla v LITE rozmnoženina Od pamätníkov (zostavil, redigoval a úvod napísal Anton Kret; obsahovala state od Štefana Hozu, Jana Valeša, Antona Kreta, Tida J. Gašpara a Jána Pivca). Pracovníci Andrej Smolinský a Nelly Štúrová pripravili slovenskú časť ročenky Československá divadla 1963-1965. Část II. - Slovensko (Divadelní ústav Praha, 1970). Výstavnú činnosť prezentoval katalóg 50 rokov scénografie SND (Divadelný ústav Bratislava, 1970).

Pokračovalo sa aj publikáciami k dejinám slovenského a svetového divadla - Vladimír Blaho: Tragičnosť v Lorcových drámach (Divadelný ústav Bratislava, 1970); Cesty priame i kľukaté (stenografický záznam z konferencie o Slovenskom národnom divadle usporiadanej Ústavom divadla a filmu Slovenskej akadémie vied a Divadelným ústavom v Bratislave I redig. Anton Kret, Divadelný ústav Bratislava, 1970); Ladislav Chudík: O herectve (Divadelný ústav Bratislava, 1970); Anton Kret: O slovenskej profesionálnej činohernej réžii a niektorých jej predsteviteľoch (Divadelný ústav Bratislava, 1970); Milan Polák: Režisér Karol Zachar (Divadelný ústav Bratislava, 1970); Kritici o kritike: Materiály z medzinárodného sympózia kritikov a teatrológov v Novom Sade v máji 1970 (Divadelný ústav Bratislava, 1971); Ladislav Lajcha: Zápas o zmysel a podobu SND (1920 - 1938). zv. 1 (Tatran a Divadelný ústav Bratislava, 1971); Československá divadla 1967-1969 (Divadelní ústav, Praha 1971, Část II. - Slovensko usporiadali Jaroslav Blaho a Nelly Štúrová): Karel Martínek: Ruská divadelná moderna (Divadelný ústav Bratislava, 1971); Zoltán Rampák: Július Barč-Ivan. Štúdie o dramatickej tvorbe (Osveta Martin a Divadelný ústav Bratislava, 1972). V roku 1972 vyšla posledná spoločná ročenka Československá divadla 1969-1971 (Divadelní ústav, Praha 1972, Část II. - Slovensko usporiadali Jaroslav Blaho, Ján Jaborník, Tatiana Kovačevičová a Nelly Štúrová) a slovenský Divadelný ústav vydal odbornú teatrologickú publikáciu Slovenské divadlá v sezóne 1971-1972: 1. ročenka slovenského profesionálneho divadelníctva (zostav. kol. Divadelného ústavu, Tatran a Divadelný ústav Bratislava, 1972). V nasledujúcom roku 1973 nevyšla v Divadelnom ústave ani jedna publikácia. Situácia sa komplikovala s narastajúcim ideologickým normalizačným tlakom, ale aj s neprajným prístupom rezortného ministerstva vo finančných otázkach.

Prínosom ďalšieho obdobia v 70. rokoch bolo vydávanie ročenky slovenského profesionálneho divadla. Vyšli aj ďalšie dva zväzky knihy Ladislava Lajchu Zápas o zmysel a podobu SND (1920-1938) - boli to najmä dokumenty k skúmanému obdobiu. Sporadicky sa objavili katalógy k výstavám a prvé súhrnné práce, ktoré sa venovali divadelnému kostýmu na Slovensku.

V 80. rokoch edičná činnosť opäť narástla vďaka agilnému pracovníkovi Ivanovi Lacikovi, ktorý na vydanie pripravil niekoľko dôležitých katalógov. Venovali sa vzťahu scénografie a divadla, slovenskému divadelnému kostýmu i novým nastupujúcim tvorcom v tejto oblasti divadelného umenia. 80. roky sú vo vydavateľskej činnosti poznačené vznikom novej inštitúcie Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie (1984). Okrem periodických publikácií, katalógov k výstavám, k divadelným festivalom, ale aj publikácií venovaných scénografom či divadelnej fotografii, vydávali sa najmä diela, ktoré súviseli so širším zameraním inštitúcie reflektujúcim rôzne typy umeleckej kritiky.

Návrat k vydávaniu odbornej divadelnej literatúry po vzniku Národného divadelného centra sa uskutočňoval pozvoľne a orientoval sa najmä na vydávanie katalógov, ročeniek, súpisov činnosti divadiel v historických obdobiach a na vydávanie publikácií v jazykových mutáciách, ktoré mali slovenské divadlo prezentovať v medzinárodných kontextoch. Vydali sa knihy, ktoré formou osobných reflexií i spomienok tvorcov (Ján Sedlák, Janko Borodáč) odkrývali významné obdobia ich činnosti v slovenskom divadelníctve. NDC vydávalo interný bulletin NDC informuje, ktorý sa distribuoval v slovenských profesionálnych divadlách. Mohutnejší rozvoj edičnej činnosti nastal v druhej polovici 90. rokov, keď sa na edičnom úseku vystriedalo viacero výrazných osobností slovenskej teatrológie (Emil Lehuta, Milan Polák, Ján Sládeček). Nárast edičných titulov prekonal všetky dovtedajšie roky. Nepochybne k tomu prispela aj spolupráca s vydavateľstvom Thália-press. NDC vydávalo časopis Teatro. V roku 1999 sa inštitúcia vrátila k pôvodnému názvu z konca 60. rokov. Medzi najvýznamnejšie projekty patrilo vydanie niekoľkých zväzkov pramenných materiálov v minulosti tabuizovanej osobnosti významného slovenského divadelného režiséra Jána Jamnického a súborné dramatické diela významných slovenských dramatikov - Júliusa Barča-Ivana a Ivana Stodolu. Po návrate teatrológa a divadelného historika Jána Jaborníka do Divadelného ústavu sa začala vydávať retroročenka slovenského divadla, ktorá mapuje činnosť slovenských profesionálnych divadiel v divadelných sezónach 1970-1971,1969-1970,1968-1969,1967-1968,1966-1967,1965-1966.

V posledných rokoch zaznamenávame pravidelnú a bohatú edičnú činnosť, ktorá súvisí aj so štatútom inštitúcie, v ktorom edičná činnosť patrí k hlavným prioritám Divadelného ústavu. V roku 2007 na pôde Divadelného ústavu vznikol divadelný časopis kød - konkrétne ø divadle. V edičnej činnosti sa Divadelný ústav v súčasnosti orientuje na tieto edície:

Základné publikácie (Ročenky, Kalendár) * Slovenské divadlo * Slovenská dráma * Slovenská dráma v preklade * Osobnosti * Teória v pohybe * Svetové divadlo * Svetová dráma – antológie * Nová dráma I New Drama * Vreckovky * Interaktívne publikácia a nosiče