Preskočiť na obsah

Projekt Vizsolyská Biblia

logo Interreg

Pre bližšie informácie o expozícií a prehliadke navštívte stránku Vizsolyskej Biblie v Košiciach
Názov projektu: Unikát maďarskej literatúry - Vizsolyská Biblia aj v Košiciach
Akronym: Biblia
Kód projektu: FMP-E/1901/4.1/057
Vedúci partner: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Partner: Vizsolyi Református Egyházkozség / Reformovaný zbor Vizsoly /
Rozpočet: 58 696,52 Eur
Termín realizácie projektu: 1.10.2020 – 31.8.2021
Hlavný cieľ projektu: Podporiť cezhraničnú výmenu skúseností pre zachovanie a propagáciu unikátneho písomného, kultúrneho dedičstva – vizsolyskej (tiež Károlyiho) Biblie zo 16.storočia.

Špecifické ciele projektu:
 1. Rozšíriť voľnočasové aktivity obyvateľov a návštevníkov Košíc a Košického kraja vytvorením novej stálej expozície o košickej Biblii v priestoroch Študovne historických fondov na ulici pri Miklušovej väznici 1 v Košiciach.
 2. Rozšíriť voľnočasové aktivity návštevníkov Vizsoly a župy Borsod-Abaúj-Zemplén skvalitnením stálej expozície o Vizsolyskej Biblii priamo v obci Vizsoly.
 3. Vytvoriť novú inštitucionálnu spoluprácu medzi partnermi (cirkevná a štátna organizácia), vytvorením spoločného cezhraničného mediálneho obsahu a aktívnej výmeny informácií a skúseností prostredníctvom spoločného webu o bibliách a krátkeho videa o bibliách.
 4. Zlepšiť kapacity oboch partnerov na prezentáciu a ochranu unikátnych historických kníh a publikácií zakúpením digitálnych prezentačných zariadení a bezpečnostných prezentačných vitrín pre každého partnera.
August 2021

19.august 2021 bol dňom slávnostného otvorenia stálej expozície Vizsolyská Biblia v Košiciach. Aktuálne platné opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19 obmedzili počet pozvaných hostí a aj program celého podujatia. Pozvánka.

Po úvodnom príhovore PhDr. Dariny Kožuchovej- riaditeľky ŠVKK a Zsolta Levente Kovacsa – duchovného z viszolyského reformovaného zboru, pracovníci oddelenia historických fondov a bibliografie – pán PhDr. András Szeghy a pani Mgr. Angela Kurucová sa ujali slova a pozvaných hostí sprevádzali celou expozíciou. Tento deň bol aj dňom spustenia webovej stránky: https://biblia.svkk.sk/, ktorá si kladie za cieľ informovať a spopularizovať Košičanom a návštevníkom Košíc expozície v Košiciach a Vizsoly. Na webovej stránke si záujemcovia o prehliadku expozícií v Košiciach alebo vo Vizsoly môžu rezervovať dátum a čas prehliadky.

Júl 2021

Aj keď boli dovolenky v plnom prúde ale práve v mesiaci júl prebiehali záverečné a ukončovacie práce dodávok tovarov a služieb súvisiacich s novými, výstavnými priestormi expozície „Vizsoly Biblia“. Umiestnil sa nábytok, dokončili sa práce s pokládkou koberca, digitálne prezentačné zariadenie Monkey book po dodávke z Nemecka bolo pracovníkmi IT oddelenia ŠVK zapojené a nakonfigurované. 7 informačných panelov výstavy a ostatné podporné informačné a reklamné predmety boli inštalované v priestoroch dufartu a vo výstavnej miestnosti. Zamestnanci oddelenia Študovne historických fondov ŠVK uložili historický knižničný fond síce do tej istej miestnosti ako predtým ale ktorá má v súčasnosti, funkčne aj kvalitatívne iný štandard ako predtým.

Jún 2021

Expozičná miestnosť v Košiciach sa začína pomaly zapĺňať. Dodávateľská firma Expoint Trade z Českej republiky, nám na mieru vyrobila a dodala 2 ks presklených uzamykateľných vitrín. Jedna vitrína v strede miestnosti bude slúžiť na ukážku Vizsoly Biblie a druhá vitrína bude slúžiť na výstavu iných vzácnych kníh. Slovenskou, maďarskou a aj anglickou jazykovou korektúrou prešlo všetkých 7 ks výstavných panelov a sú pripravené na vytlačenie. Prezentáciu zdigitalizovanej verzie Biblie nám pripravuje firma MediaScreen ktorá je zároveň dodávateľom digitálneho prezentačného zariadenia. Zakúpenie rovnakého digitálneho prezentačného zariadenia s názvom Monkey book v rámci expozície v Košiciach a expozície vo Vizsoly a vytvorenie prezentácií o Biblii na týchto zariadeniach v slovenskom a maďarskom jazyku sú spoločnými aktivitami a výstupmi projektu Biblia.

Máj 2021 Pracovné stretnutia projektových tímov, v rámci aktivity 1 pokračujú pravidelne za účelom kontroly plnenia úloh. V rámci danej aktivity ŠVK vyhlásila zákazku na vytvorenie prezentácia do digitálneho prezentačného zariadenia s názvom Biblia obsah. Text výzvy je zverejnení v časti Január 2021: Profil verejného obstarávateľa.

Príprava novej webovej stránky je hlavným výstupom Aktivity 3 – Dokumentovanie a propagácia. Realizácia jej maďarskej a anglickej mutácie boli hlavné práce v máji. Partnerom projektu „ Biblia „ sa stala UPJŠ, Filozofická fakulta konkrétne katedra anglistiky. Študentky Daniela Kovaľová, Bc.Iveta Košová a Bc.Ľubica Kolesárová realizovali externú prekladateľskú stáž a preložili všetky texty budúcej webovej stránky do anglického jazyka. Ďakujem za pomoc a spoluprácu pani PhDr. PhD. Slávke Janigovej ktorá nám túto možnosť ponúkla a sprostredkovala.

Preklady textov do maďarského jazyka sú výsledkom práce pani Alžbety Csajovej a PhDr.Andrása Szeghyho – pracovníkov Študovne historických fondov a regionálnej literatúry ŠVK. Novú webovú stránku plánujeme oficiálne spustiť v auguste 2021 pri otvorení expozičnej miestnosti Biblia.

Apríl 2021

Pracovné stretnutia projektových tímov, v rámci aktivity 1 pokračovali spravidla v online priestore. V rámci danej aktivity ŠVK vyhlásila zákazku na dopravu digitálneho prezentačného zariadenia z Nemecka. Text výzvy je zverejnení v časti Január 2021: Profil verejného obstarávateľa. Maďarský partner Reformovaný zbor vo Vizsoly realizoval zákazky na obstaranie bezpečnostnej prezentačnej vitríny a digitálneho prezentačného zariadenia.

V danom mesiaci prebiehala najmä komunikácia s dodávateľmi na dodávkach tovarov a zabezpečovaní prác budúcej expozičnej miestnosti v Košiciach, ktorá je hlavným výstupom v rámci aktivity 2 „ Expozície o bibliách“.

Novú podobu získava „ písmovka“ ( zariadenie so zásuvkami rozdelené na priehradky s jednotlivými znakmi písma, ktoré slúžilo na ukladanie znakov abecedy, liniek a iného výplnkového materiálu k tlači) a starý tlačiarenský lis, vďaka pracovníkovi reštaurátorskej dielne p. Ladislavovi Bobčákovi. Návštevníci ich budú mať možnosť vidieť v dufarte ako súčasť expozície.

Marec 2021

Mesiac marec 2021 sa niesol v znamení príprav a vytvárania obsahovej a grafickej stránky 7 výstavných panelov a webovej stránky s názvom biblia.svkk.sk Odbornú časť textov budúcej výstavy pripravujú pracovníci Oddelenia historických fondov a regionálnej literatúry ŠVK v Košiciach András Szeghy a Angela Kurucová v spolupráci s projektovým vedúcim partnera projektu p. Zsoltom Levente Kovácsom.

Pri spracovávaní textového obsahu výstavných panelov nám v nemalej miere napomohli podklady od maďarského partnera.

Na grafickej podobe výstavných panelov a budúcej novej webovej stránky spolupracujú : Ing.Ján Krištof a Ing.Martin Varga.

Február 2021

V mesiaci február sme pokračovali v realizovaní verejných obstarávaní zákaziek: Nábytok masív, Výstavné vitríny, digitálne prezentačné zariadenie a koberec. Špecifikácie a predmet obstarávania k jednotlivým zákazkám sú uvedené v Profile verejného obstarávateľa, v časti Január 2021.

Aj napriek súčasnej pandemickej situácii v súvislosti s COVID 19 sa začali práce v objekte Študovne historických fondov a regionálnej literatúry. V priestoroch dufartu a budúcej expozičnej miestnosti došlo k oprave a rozšíreniu elektroinštalačných rozvodov, výmene svietidiel, začali práce na rozšírení zabezpečenia objektu proti vlámaniu a požiaru.

Január 2021

Verejné obstarávanie bolo ústrednou témou mesiaca január. Štátna vedecká knižnica vyhlásila verejné obstarávanie na zákazky: Profil verejného obstarávateľa:

 1. Zákazka: Rozšírenie zabezpečenia objektu NKP (Miklušova 1) o výstavnú miestnosť s napojením na policajný pult
 2. Zákazka: Rekonštrukcia , rozšírenie elektroinštalácie a svietidiel vrátane revíznej správy v objekte NKP (Miklušova 1), cenová ponuka k vyzve
 3. Zákazka: Nábytok masív, príloha1, príloha2 
 4. Zákazka: Výstavné vitríny, príloha1
 5. Zákazka: Digitálne prezentačné zariadenie, príloha1
 6. Zákazka: Doprava
 7. Zákazka: Biblia obsah
 8. Zákazka: Reprografické služby 

Projekt „ Biblia „ sa implementuje prostredníctvom realizácie 4 aktivít.

Aktivita 1 s názvom Projektový manažment prebieha počas celej doby trvania projektu a začala už od októbra 2020. Vytvorenie projektových tímov na slovenskej a maďarskej strane, pravidelné porady ohľadne riešenia úloh vyplývajúcich z projektu sú hlavnými výstupmi tejto aktivity. SK projektový tím : Ing.R.Kováčová, Mgr.A.Kurucová, PhDr.A Szeghy, Ing.Katarína Tacheová.

HU projektový tím : Kovacs Zsolt Levente, Petrik Szilard

Pracovné stretnutia SK projektového tímu sa konajú spravidla 1 x mesačne. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu COVID 19 sa spoločné cezhraničné pracovné porady realizujú online, spravidla tiež 1 x mesačne. 25.1.2021 sa uskutočnilo 3. online pracovné stretnutie s partnerom projektu, kde v rámci kontroly úloh bola ústrednou témou žiadosť o zmenu rozpočtu projektu.

December 2020

Dňa 15.12.2020 sa v kostole Maďarského cirkevného zboru v Košiciach Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (Zvonárska ul.) uskutočnila prednáška s názvom "A Károlyi-Biblia és Kassa" (Károlyiho Biblia a Košice). Na tému teologického významu a histórie vydania Biblie a súvisiacich personálií prednášal miestny ref. dekan Z. Orémus, a na tému typografických charakteristík, a košických a slovenských exemplárov Biblie A. Szeghy, člen SK tímu projektu Vizsolyská Biblia - unikát maďarskej literatúry aj v Košiciach. Akciu zorganizoval Mestský výbor Csemadoku v Košiciach.

Mesiac december 2020 sa niesol v znamení príprav projektovej dokumentácie, technických špecifikácii a podkladov potrebných k odborným stanoviskám dotknutých orgánov a vyhláseniu verejných obstarávaní na potrebné stavebné práce, tovary a služby.

Bola podaná žiadosť o stanovisko Krajského pamiatkového úradu a o stanovisko Okresného úradu Košice I – stavebný úrad, nakoľko budúca expozičná miestnosť sa nachádza v budove, ktorá je Národnou kultúrnou pamiatkou. Navrhované stavebné úpravy a nové riešenie priestoru.

November 2020

Budúca prezentačná miestnosť o Vizsolyskej Biblia sa nachádza v budove Študovne historických fondov a regionálnej literatúry, na ulici pri Miklušovej väznici č.1 v Košiciach.

Priestory chodby-dufartu a už bývalého skladu historického knižničného fondu v tejto budove budú prístupné pre verejnosť ako výstavné a prezentačné priestory.

Október 2020

Napísali, povedali o nás:

12.10.2020 sa na Úrade Košického samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné podpísanie a odovzdanie Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Fondu malých projektov, programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-HU.