Priebežná správa o postupe prác 9. časť

Názov projektu: Rekonštrukcia budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Kód ITMS: 22170120015

Prijímateľ/Objednávateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Štátna vedecká knižnica Košice

Zhotoviteľ: DÚHA, a.s. Prešov, TuCon, a.s. Žilina, ERPOS, s.r.o. Žilina

Odovzdanie staveniska: 23.8.2012

Zahájenie prác: 3.9.2012

Fotogaléria