streda, 24.04.2019 Dnes: Juraj Zajtra: Marek

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Osobitné ponukové konanie na prenájom

Plocha v budove Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Hlavná 10, vypisuje osobitné ponukové konanie na
prenájom nebytových priestorov podľa Zákona č. 245/2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon
NR SR č. 278/93 o správe majetku štátu v znení neskorších noviel.

Identifikácia majetku štátu:

1) plochu v budove Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Hlavná 10, Košice, na
umiestnenie a prevádzkovanie automatu na občerstvenie (káva, mlieko, čaj, nealko,
čokoláda) uvedenú v liste vlastníctva č.9348, na parcele č.126, súpisné č. 8, prízemie,
k.ú. Košice-stred

Primeraná cena: Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice a zriaďovanie vecných bremien
na nehnuteľnom majetku mesta Košice

Lehota na doručenie ponúk: 6.8.2014 12,00 hod.

Vyhodnotenie ponúk: 12.8.2014

Správca si vyhradzuje právo odstúpiť od ponuky ak cenová ponuka žiadneho záujemcu 

nedosiahne výšku trhového nájomného.

Správca bude akceptovať len cenové ponuky vyjádrené pevnou sumou.

Podmienky účasti uchádzačov: identifikačné doklady uchádzača (výpis z obchodného
registra, živnostenský list, resp. iný identifikačný výpis), originál, alebo overená kópia, nie
starší ako 1 mesiac.

Kontakt: Ing. Biathová Jana, Telefón: +421905268872