piatok, 22.02.2019 Dnes: Etela Zajtra: Roman, Romana

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Faktúra vodné stočné

Dodávate¾ská faktúra èíslo: 2118415124
Dodávate¾  
Obchodné meno: VVS, a.s.
IÈO: 36570460
Adresa dodávate¾a: Komenského 50, 042 48 Košice
Odberate¾  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IÈO: 164674
Adresa odberate¾a: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doruèenia fa: 25.4.2014
Dátum splatnosti fa: 9.5.2014
pod¾a obj. è. 0
pod¾a zmluvy è.  01/326/2003
Úèel fa: Faktúrované vodné stočné - Košice,  Pri Miklušovej väznici 1    za obd. od 24.1.2014-16.4.2014
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 58,34