streda, 20.03.2019 Dnes: Víťazoslav Zajtra: Blahoslav

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oddelenie doplňovania a spracovania fondov

Na základe požiadaviek používateľov i odbornej verejnosti v spolupráci s oddeleniami knižnice systematicky doplňuje a spracováva knihy a periodickú tlač v súlade so zásadami doplňovania a tematickým plánom knižnice. Zodpovedá za presadzovanie zásad akvizičnej politiky v celej knižnici a riadi činnosť akvizičnej komisie. Pri získavaní dokumentov dbá o hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. Zodpovedá za dodržiavanie platných medzinárodných štandardov pri spracovaní a za komplex úloh súvisiacich s retrospektívnym ukladaním údajov o knižničnom fonde do databázy knižnično-informačného systému. Podieľa sa na metodickej, edičnej, vedecko-výskumnej a ďalších činnostiach knižnice v rámci svojho zamerania. Spolupracuje na tvorbe Súborného katalógu SR. Sleduje zmeny a štandardy v oblasti katalogizácie, aplikuje ich v praxi. Realizuje retrospektívne spracovanie neperiodických a periodických dokumentov. Zabezpečuje budovanie a redigovanie on-line katalógu ŠVK.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.