Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Základné informácie

Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ŠVK) patrí k najväčším knižniciam na Slovensku, v počte knižničného fondu jej patrí 2. miesto. Je univerzálna vedecká knižnica, ktorej hlavnou náplňou sú služby širokej verejnosti. Je to kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia zameraná najmä na knižničnú, bibliografickú, výskumnú a vydavateľskú činnosť. Plní funkciu teritoriálneho strediska špeciálnej technickej literatúry. V rámci celoslovenskej pôsobnosti má špecializáciu na baníctvo, hutníctvo, aplikovanú geológiu a na ne nadväzujúcu ekológiu.
Knižnica poskytuje konzultantské a poradenské služby ostatným knižniciam v kraji a vydáva občasník Knižnice Košického kraja.


Knižničný fond:    2.225.300 kn.j.
z toho:
knihy a zviazané periodiká    1.161.000 kn.j.
špeciálne dokumenty    980.000 kn.j.
staré tlače     90 000 kn.j.

Používatelia:
ročne     7.073 osôb

Návštevnosť:    

z toho:

www stránky 979.791 osôb

osobne v knižnici 248.606
Výpožičky:    585.917 kn.j.

 

POSLANIE

 • Zabezpečovať slobodný prístup k poznatkom a informáciám šíreným na všetkých nosičoch.
 • Uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby občanov.
 • Vytvárať informačnú a znalostnú infraštruktúru pre celoživotné vzdelávanie a ekonomický rozvoj.
 • Podporovať nezávislé rozhodovanie a duchovný rozvoj.
 • Vytvárať príležitosti pre zmysluplné využívanie voľného času.
 • Zabezpečovať ochranu a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva.

VÍZIE

 • Vybudovať z knižnice moderné multifunkčné kultúrne, vzdelávacie a informačné centrum s príjemným estetickým prostredím a účelným interiérom.
 • Patriť k najlepším knižniciam v regióne i na Slovensku.
 • Poskytnúť každému používateľovi žiadané knižničné fondy, elektronické zdroje alebo potrebné informácie.
 • Kooperovať so všetkými knižnicami v regióne pri nákupe knižničného fondu a jeho spracovávaní.
 • Byť sieťovo prepojený so všetkými významnejšími knižnicami na Slovensku a využívať jednotný súborný katalóg.
 • Mať v knižnici dostatok odborníkov a špecialistov zapálených pre vec knižnice.
 • Zvýšiť prestíž knižnice a záujem sponzorov a mecenášov.

CHARTA POUŽÍVATEĽA KNIŽNICE

 • Používateľ je najdôležitejší návštevník knižnice.
 • Nie ste tu pre nás, ale my pre Vás.
 • Nevyrušujete nás od práce, naopak vy ju vytvárate, ste zmyslom našej práce.
 • Tým, že Vám pomáhame, Vám nepreukazujeme láskavosť. Naopak, Vy nám preukazujete láskavosť tým, že prichádzate práve k nám a chcete využiť naše služby.
 • Máte želania, potreby a požiadavky a my sa ich snažíme uspokojiť.
 • Zaslúžite si slušné zaobchádzanie a my sa snažíme vyhovieť Vám.
 • My, pracovníci Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, sa zaväzujeme tieto zásady dodržiavať. Od Vás požadujeme len to, aby ste rešpektovali knižničný poriadok a ostatných návštevníkov knižnice.

CIELE KNIŽNICE

 • Chceme poskytovať kvalitné služby a uspokojovať požiadavky svojich používateľov.
 • Pomôžeme nájsť odpovede na Vaše otázky.
 • Budeme sa Vašimi otázkami zaoberať a poskytovať na ne rýchle odpovede.
 • Ku každému návštevníkovi sa budeme správať ako k individualite.
 • Vaše pripomienky sú dôležité, pretože nám pomáhajú zlepšovať naše služby.