Tuesday, 11.05.2021 Today: Blažena Tomorrow: Pankrác

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Ponuka výstav na inštaláciu v priestoroch školských a kultúrnych inštitúcií

Výstavy sú pripravené z knižných a časopiseckých fondov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, prípadne doplnené kópiami dokumentov zo súkromných zbierok. Sú realizované na výstavných listoch formátu 70x100 cm. V prípade záujmu o inštalovanie výstavy poskytne ŠVK Košice výstavné listy bezplatne (podľa možnosti výmenou za inú výstavu či pomoc pri kultúrno-výchovnom podujatí a pod.) bez doplňujúcej literatúry a bez výstavných panelov, a to na obdobie od 2 do 8 týždňov. Výstavné listy by sa mali vystavovať pod sklom.

Prepravu zabezpečí vypožičiavateľ na vlastné náklady a súčasne sa zaviaže:

 1. vrátiť výstavné listy nepoškodené,
 2. neposkytovať ich bez súhlasu ŠVK Košice inej fyzickej či právnickej osobe,
 3. zabezpečiť propagáciu ŠVK Košice.

Kontaktná osoba: Mgr. Daniela SLEZÁKOVÁ

Tel: 0918 245 909

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ZOZNAM VÝSTAV V ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICI V ROKOCH 1999-2013 - VÝBER

 1. Ľudovít Vladimír Rizner (1849-1913) – slovenský bibliograf, historik, literát, pedagóg, ľudovýchovný pracovník, folklorista a etnograf. Výstava pri príležitosti 150. výročia narodenia tohto slovenského vzdelanca. Výstava v rámci Dní knižníc Košického kraja v marci 1999 – na 9 výstavných listoch.
 2. Milan Rastislav Štefánik (1880-1919). Veriť – milovať – pracovať... Výstava pripravená k 80. výročiu tragickej smrti tejto významnej osobnosti našich dejín. Výstava na 9 výstavných listoch.
 3. JohanN Wolfgang goethe (1749-1832). Výstava o živote a diele tohto velikána európskej kultúry bola sprístupnená pri príležitosti 250. výročia jeho narodenia v auguste a septembri 1999. (V roku 2012 bude 180. výročie jeho úmrtia.) Výstava na 9 výstavných listoch (aktuálne aj spolu s výstavou FRIEDRICH SCHILLER 1759-1805. TRIUMF GÉNIA na 6 výstavných listoch).
 4. 80 rokov mo matice slovenskej v košiciach. Výstava bola uvedená pri príležitosti 80. výročia vzniku Miestneho odboru MS v Košiciach v novembri 1999. Výstava na 11 výstavných listoch.
 5. KNIŽNICE PRE 21. STOROČIE – PREDSTAvUJEME knižnice košického kraja. Výstava pri príležitosti konania 2. slovenského knihovníckeho kongresu v novembri 1999. Výstava na 8 výstavných listoch.
 6. Vynález kníhtlače – nová epocha komunikácie. Výstava bola sprístupnená pri príležitosti 600. výročia narodenia Johannesa Gutenberga, vynálezcu európskej kníhtlače, v rámci Týždňa slovenských knižníc v marci 2000. Výstava na 14 výstavných listoch (aktuálne aj spolu s výstavou Tlačiarne na Slovensku v 19. a 20. storočí na 12 výstavných listoch).
 7. Sebe i vám. Valentín Beniak - básnik, esejista a prekladateľ. Panelová výstava pri príležitosti konania krajského kola Slovenského festivalu poézie „Ponitrie Valentína Beniaka“ v Košiciach vo februári 2001. Výstava na 12 výstavných listoch.
 8. Tlačiarne na Slovensku v 19. a 20. storočí. Výstava sprístupnená v rámci Týždňa slovenských knižníc v marci 2001 – na 12 výstavných listoch. (Nadväzuje na výstavu Vynález kníhtlače...)
 9. Karpatský spolok a jeho prínos pre rozvoj turistiky na Slovensku. Výstava otvorená v ŠVKK v rámci 2. ročníka európskeho kultúrneho festivalu národov a národností FEMAN 2001 v septembri 2001. Výstava na 20 výstavných listoch – momentálne dlhodobo požičaná.
 10. KNIŽNICE V PREMENÁCH ČIAS. Od najstaršieho obdobia po súčasnosť. Výstava „Z dejín knižnej kultúry“ otvorená v rámci Týždňa slovenských knižníc v marci 2002. Výstava na 12 výstavných listoch.
 11. O SLOVENSKU V ČESKÝCH KNIHÁCH A ČASOPISOCH DO ROKU 1918. Výstava pripravená z dokumentov historického fondu ŠVK Košice, otvorená v rámci Dní českej kultúry v Mesiaci česko-slovenského porozumenia v októbri 2002. Výstava na 14 výstavných listoch.
 12. EXLIBRISY – KNIŽNÉ ZNAČKY. Z dejín knižnej kultúry. Výstava sprístupnená v rámci Týždňa slovenských knižníc v marci 2003 – na 11 výstavných listoch (neskôr doplnená o dva listy s prácami študentov Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach).
 13. OSOBNOSTI VEDY A TECHNIKY SPÄTÉ S KOŠICAMI. Výstava z knižných a časopiseckých fondov ŠVK Košice a kópií dobových portrétov a pohľadníc – 14 výstavných listoch.
 14. ČESKÍ UMELCI A SLOVENSKO. Kontakty českej a slovenskej kultúry v minulosti v dokumentoch ŠVK Košice. Výstava otvorená v rámci Českých dní 2003 22.10.2003 v spolupráci s Českým spolkom na Slovensku, regionálnou organizáciou Košice – na 14 výstavných listoch.
 15. DOMOV V ZÁMORÍ. Slováci z východného Slovenska v Amerike. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 25.3.2004 v rámci slávnostného otvorenia amerického centra InfoUSA-Košice v ŠVK Košice. Na prípravu výstavy, ktorá obsahuje 11 výstavných listov, boli použité dokumenty z knižného a časopiseckého fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, vydané na Slovensku i v USA, ako aj biografické heslá z databázy Regionálne osobnosti východného Slovenska (REOS).
 16. PREHOVOR, SRDCE. Výstava pri príležitosti 30. výročia úmrtia JULA ZBOROVJANA (1921-1974), básnika, publicistu, prekladateľa a dramaturga. Vernisáž 20. októbra 2004. Výstava z knižných a časopiseckých fondov ŠVK Košice a kópií dokumentov z rodinného archívu – na 10 výstavných listoch (v roku 2011 90. výročie narodenia).
 17. FRANZ KAFKA (1883-1924) – život a dielo & TATRANSKÉ MATLIARE v dobových obrazoch a liečebný pobyt Franza Kafku v osade. Výstava pri príležitosti 80. výročia smrti významného spisovateľa 20. storočia a 120. výročia založenia osady Tatranské Matliare(v ŠVKK december 2004 – január 2005). Pripravená z knižných a časopiseckých fondov ŠVK Košice a kópií dobových portrétov a pohľadníc – na 9 výstavných listoch.
 18. KOVY, KOVOSPRACUJÚCE REMESLÁ A CECHY NA VÝCHODNOM SLOVENSKU. Výstavu pripravila ŠVK Košice na základe výberovej bibliografie Nikolina Urbančíková: Kovy na východnom Slovensku. Košice: ŠVK, 2003, zo svojich knižných a časopiseckých fondov (v ŠVKK február – marec 2005). Výstava na 9 výstavných listoch, publikáciu možno zakúpiť v ŠVK Košice. \
 19. MAJSTRI SLOVA – BRATIA PRÍDAVKOVCI. Výstava z dokumentov fondu ŠVK v Košiciach a súkromného archívu, ktoré poskytol synovec bratov Prídavkovcov PaedDr. Jozef Miko (sprístupnená v ŠVKK v rámci Týždňa slovenských knižníc, apríl – máj 2005). Výstava pripravená pri príležitosti 60. výročia úmrtia Antona Prídavka, básnika, spisovateľa a významného rozhlasového pracovníka, ktorý v rokoch 1923 až 1938 žil a pracoval v Košiciach. Anton Prídavok mal ďalších štyroch bratov a všetci piati sa zapísali do slovenských dejín. Výstava na 13 výstavných listoch - momentálne dlhodobo požičaná.
 20. MAJSTRI PERA – BRATIA MANNOVCI. Výstava sprístupnená dňa 20.4.2005 v rámci Týždňa slovenských knižníc. Tvorí ju 6 výstavných listov, približujúcich život a dielo oboch bratov, Thomasa Manna, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru z roku 1929, a staršieho Heinricha Manna.
 21. FRIEDRICH SCHILLER (1759-1805). TRIUMF GÉNIA. Výstava pripravená z dokumentov fondu ŠVK Košice pri príležitosti 200. výročia úmrtia klasika nemeckej literatúry v rámci „Roka Schillera -Schillersjahr 2005“ (v ŠVK Košice september 2005). Výstava na 6 výstavných listoch. (Aktuálne aj spolu s výstavou JohanN Wolfgang goethe (1749-1832 – na 9 výstavných listoch).
 22. PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK – vedúca osobnosť českého a sloven-ského národného obrodenia (1795-1861). Výstava o živote a diele zakladateľa modernej slavistickej vedy, pedagóga a riaditeľa gymnázia v Novom Sade, knihovníka a riaditeľa Univerzitnej knižnice v Prahe, jazykovedca, historika, etnografa a redaktora. Výstava pripravená pri príležitosti 210. výročia Šafárikovho narodenia z fondov ŠVK Košice v rámci Dní českej kultúry Košice 2005 (v ŠVK Košice - október 2005, 13 výstavných listov) – (v roku 2011 150. výročie úmrtia).
 23. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), život a dielo. Výstava pripravená z fondu ŠVK v Košiciach pri príležitosti 250. výročia narodenia hudobného génia v „Roku Mozarta 2006“ (v ŠVK Košice – február 2006, 6 výstavných listov) - (v roku 2011 255. výročie narodenia, 220. výročie úmrtia).
 24. ĽUDOVÍT ŠTÚR (1815-1856). Výstava pripravená z fondov ŠVK Košice pri príležitosti 190. výročia narodenia významnej osobnosti slovenských a českých dejín, zakladateľa modernej slavistickej vedy. Výstava sa konala v rámci „Roka Ľudovíta Štúra“ v Týždni slovenských knižníc (v ŠVK Košice – marec 2006, 13 výstavných listov) – (v roku 2011 155. výročie úmrtia).
 25. 60 rokov Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Výstava pripravená zo zborníkov, bibliografií, odborných publikácií a príspevkov pracovníkov knižnice, z článkov z dobovej tlače, z materiálov archívu knižnice i súkromných archívov. Zachytáva vznik a vývoj jubilujúcej knižnice odrážajúci spoločenské, politické a hospodárske zmeny, ktorými prechádzalo východné Slovensko a zvlášť Košice za posledných šesťdesiat rokov (v ŠVK Košice – september - október 2006, výstava na 15 výstavných listoch) – (v roku 2011 65. výročie založenia).
 26. Svetové výstavy – mosty do budúcnosti. Výstava z knižničných fondov ŠVK v Košiciach pripravená v rámci Dní českej kultúry 2006 poskytuje pohľad do histórie veľkolepých prezentácií toho najlepšieho, čo tá-ktorá krajina vytvorila v 19. a 20. storočí, so zameraním na česko-slovenské expozície a úspešné účasti v Bruseli, Montreale a Osake (v ŠVK Košice október – november 2006, výstava na 13 výstavných listoch).
 27. Štefan Moyzes a Karol Kuzmány – zjednocovatelia slo-venského národa. Výstava o živote a tvorbe dvoch významných osobností našich dejín pripravená z knižničných fondov ŠVK v Košiciach v rámci „Roka Štefana Moyzesa a Karola Kuzmányho“ (v ŠVK Košice, november – december 2006, výstava na 9 výstavných listoch).
 28. Dobrá rada nad zlato. Z knižných kalendárov a dobovej tlače uplynulých storočí. Výstava je pripravená z knižničných fondov ŠVK v Košiciach, z dokumentov vydaných od konca 18. cca do polovice 20. storočia, hlavne z tlačí z 19. storočia. Ide o dokumenty prevažne z historického fondu knižnice (v ŠVK Košice, marec – apríl 2007, výstava na 10 výstavných listoch).
 29. Alma universitas Cassoviensis. 350. výročie založenia Košickej univerzity. Výstava pripravená z knižničných fondov ŠVK v Košiciach - z jej historických fondov pochádzajúcich z knižnice prvej košickej univerzity Alma Universitas Episcopalis Cassoviensis – a z monografií, štúdií a článkov. Vzácny Catalogus studiosorum Almae ac Episcopalis Academiae Cassoviensis Societatis Jesu poskytol Archív mesta Košice. Výstava vznikla v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UPJŠ v Košiciach (v ŠVK Košice, marec – apríl 2007, výstava na 10 výstavných listoch).
 30. Sokol v Čechách, na Slovensku a v Amerike. 145 rokov od založenia prvej českej telovýchovnej jednoty v Prahe. Výstava je pohľadom do histórie a súčasnosti sokolského hnutia – vlasteneckého hnutia za rozvoj telesnej zdatnosti, zdravia a vôľovo-morálnych hodnôt. Kópie dobových materiálov z knižných a časopiseckých fondov ŠVK Košice umožňujú nahliadnuť do činnosti sokolského hnutia v Čechách, na Slovensku i v Amerike, od jeho vzniku v roku 1862 s prestávkami až po súčasnosť (v ŠVK Košice, október – december 2007, výstava na 16 výstavných listoch).
 31. Černová 1907. 100 rokov od tragických udalostí. Výstava z fondov ŠVK Košice. Tragédia v Černovej je nerozlučne spojená s menom Andreja Hlinku a išlo o posviacku kostola, ktorý si Černovčania postavili na jeho podnet a s jeho pomo­cou. Bez účasti An­dreja Hlinku si vysviacku kostola neželali, čo vyprovokovalo krviprelievanie, ktoré upozornilo na národ­nostný útlak v Uhorsku (v ŠVK Košice, október – november 2007, výstava na 6 výstavných listoch).
 32. O SLOVENSKOM HOMÉROVI. Život a dielo Pavla Dobšinského, kňaza, redaktora, básnika, prekladateľa, pedagóga a zberateľa ľudových rozprávok. Výstava z fondov ŠVK Košice (v ŠVK Košice, marec – apríl 2008, výstava na 12 výstavných listoch).
 33. Vzácne knihy vo vynovenom šate. Výstava fotodokumentácie reštaurátorských zásahov konzervátorského a reštaurátorského pracoviska Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (v ŠVK Košice, máj – jún 2008, výstava na 10 výstavných listoch).
 34. Od svetového požiaru k spoločnému štátu Čechov a Slovákov. Výstava k 90. výročiu vzniku Československa z knižničného fondu ŠVK Košice. Výstava pripravená pri príležitosti Dní českej kultúry 2008 (október – november 2008, ŠVK Košice, Pribinova 1, Kultúrno-vzdelávacie centrum, december 2008, ŠVK Košice, Hlavná 10, výstava na 17 výstavných listoch).
 35. K storočnici skladateľa Eugena Suchoňa. Výstava o živote a diele významného slovenského skladateľa z fondu ŠVK v Košiciach (november – december 2008, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 6 výstavných listoch).
 36. „Bije zvon slobody“. Revolučné roky 1848-1849 na Slovensku. Výstava pripravená z knižničných fondov ŠVK v Košiciach k 160. výročiu revolučných rokov 1848-1849 na Slovensku približuje návštevníkom prostredníctvom publikovaných dokumentov udalosti spadajúce do obdobia od novembra 1847 do konca roka 1849 (január – február 2009, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 11 výstavných listoch).
 37. Rómovia – Romale – RomaNIEs. Rómovia známi aj neznámi. Výstava z dokumentov vo fonde ŠVK v Košiciach pripravená pri príležitosti medzinárodného odborného seminára o kultúre a vzdelávaní Rómov (marec – apríl 2009, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 17 výstavných listoch).
 38. Českí divadelníci a hudobníci v Košiciach po roku 1918. Výstava v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach, Českým centrom v Košiciach Divadelným ústavom v Bratislave a Štátnym divadlom v Košiciach pripravená z fondu ŠVK v Košiciach, z archívu DÚ a ŠDK a fondu VKJB v Košiciach (október 2009 – január 2010, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 17 výstavných listoch).
 39. Umenie kníhviazačov v minulosti a súčasnosti. Výstava z knižného fondu ŠVK v Košiciach a tvorivej dielne umeleckého knihára Františka Cimboláka (december 2009 – február 2010, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 16 výstavných listoch).
 40. Sv. Cyril a Metod - patróni Slovenska. Výstava z fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach o pôsobení solúnskych bratov na území Slovenska (máj – jún 2010, ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, výstava na 15 výstavných listoch).
 41. Česi a Slováci v Oblakoch. Pohľad do storočnej histórie letectva. Výstava z fondu ŠVK Košice v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach a Českým centrom v Košiciach (október - november 2010, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1; december 2010, január - marec 2011, ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, výstava na 21 výstavných listoch).
 42. Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Výstava z historického fondu Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (február 2011, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1; marec - jún 2011, ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, výstava na 14 výstavných listoch). Možnosť zakúpenia rovnomennej publikácie v ŠVK Košice.
 43. Literatúra, ktorú nepoznáme. Z tvorby slovenských exilových spisovateľov vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (marec - 2011, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1; september - november 2011, ŠVK v Košiciach, Hlavná 10, výstava na 14 výstavných listoch).
 44. Českí architekti na východnom Slovensku. Výstava z fondu ŠVK Košice a súkromných archívov v spolupráci s Českým spolkom v Košiciach (október 2011, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1; december 2011 - február 2012, ŠVK Košice, Hlavná 10, výstava na 17 výstavných listoch).
 45. Legendárny rozprávač Karl May. Výstava pri príležitosti 170. výročia narodenia a 100. výročia úmrtia jedného z najčítanejších autorov dobrodružnej literatúry. (marec - apríl 2012, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 17 výstavných listoch).
 46. Z histórie športu v košickom regióne. Výstava z fondu ŠVK v Košiciach a súkromných archívov na počesť Olympijských hier Londýn 2012 a Dní mesta Košice 2012 a  20. výročia Olympijského klubu v Košiciach (máj - jún 2012, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 14 výstavných listoch).
 47. Židovské osobnosti Košíc v minulosti. Výstava z archívu Dr. Jána Gašpara, riaditeľa ŠVK v Košiciach, a z fondu knižnice ako súčasť Festivalu židovskej kultúry – Mazal Tov v Košiciach (júl - september 2012, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 14 výstavných listoch)
 48. Grimmovci A súčasný Rozprávkový svet. Výstava v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave pri príležitosti „Roku bratov Grimmovcov 2012“ v Nemecku (september - október 2012, ŠVK Košice, Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1, výstava na 14 výstavných listoch + na 11 listoch formátu A4 slovenský preklad).
 49. Zimná turistika a lyžovanie v Košiciach. Výstava k 50. výročiu zimných zrazov turistov Košíc a okolia v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach a Klubom turistov mesta Košice (január - február 2013, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVK v Košiciach, Pribinova 1, výstava na 13 výstavných listoch).
 50. Košická kníhtlač v zrkadle času. Výstava prezentujúca kultúrne dedičstvo z produkcie košických typografov od 17. storočia do roku 1945 (február - apríl 2013, ŠVK Košice, Pribinova 1, výstava na 17 výstavných listoch).
 51. Detail v architektúre Košíc I. Výstava približujúca architektúru Košíc od gotiky do konca 19. storočia (máj - jún 2013, ŠVK v Košiciach, Pribinova 1, výstava na 17 výstavných listoch).
 52. Detail v architektúre Košíc II. Výstava približujúca architektúru Košíc v období secesie, moderny a funkcionalizmu (september - október 2013, ŠVK v Košiciach, Pribinova 1, výstava na 17 výstavných listoch).
 53. Kolorit slovenského ornamentu. Výstava o histórii slovenského ornamentu, prezentujúca osobnosti, ktoré sa venovali zberateľstvu ľudového umenia, ako Andrej Kmeť, Pavol Socháň, Drahotína Križková, ďalej autorov, v dielach ktorých dominuje ornament, ako Štefan Kostelničák, Dušan Jurkovič, Martin Benka, Ignác Grebáč-Orlov, Jozef Cíger Hronský, insitní umelci 19. a 20. storočia, Ľudovít Fulla, Jozef Cipár, Viera Bombová (december 2013 - január 2014, ŠVK v Košiciach, KVC, Pribinova 1, výstava na 14 výstavných listoch).