Tuesday, 01.12.2020 Today: Edmund Tomorrow: Bibiána

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Budova Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach - rekonštrukcia

NÁZOV PROJEKTU: Budova Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach – rekonštrukcia

LOGO PROGRAMU: logo ke2013logo roplogo SRlogo eu

MIESTO REALIZÁCIE: východné Slovensko, Košický kraj, okres Košice I., ul. Pribinova 1

CELKOVÉ NÁKLADY: 703 297,36 EUR

VÝŠKA NFP: 624 583,94 EUR

OPERAČNÝ PROGRAM: regionálny operačný program, Prioritná os 7, Opatrenie 7.1

POSKYTOVATEĽ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení: Ministerstvo kultúry SR

PRIJÍMATEĽ: Ministerstvo kultúry SR, subjekt v pôsobnosti prijímateľa Štátna vedecká knižnica v Košiciach

SÍDLO PRIJÍMATEĽA: Hlavná 10, 042 30 Košice

CIEĽ PROJEKTU: Vytvoriť centrum regionálnych štúdií "BIBLIOTHECA CASSOVIENSIS" rekonštrukciou budovy Štátnej vedeckej knižnice a dosiahnuť rozvoj v oblasti kultúry rozšírením ponuky služieb a podujatí pre verejnosť a tak rozšíriť kultúrny potenciál košického regiónu. Skvalitnením priestorového vybavenia poskytovať používateľský komfort, kvalitu a atraktivitu pre obyvateľov a zároveň podporiť šírenie a ochranu kultúrneho dedičstva.

OPIS PROJEKTU: Rekonštrukciou objektu sa získa reprezentačný výstavný priestor pre účely vzdelávania, výstav a seminárov; vytvorí sa unikátne centrum "BIBLIOTHECA CASSOVIENSIS" s on-line prístupom, kde sa sústredí regionálny knižničný fond a tiež fond súvisiaci s rozvojom Košíc, cestovným ruchom a miestnou kultúrou; zabezpečí sa prezentácia kultúrneho dedičstva regiónu, hodnotných knižničných fondov nielen na národnej ,ale aj medzinárodnej úrovni. Projekt podporí rozvoj otvorenej kultúry.

AKTIVITY: Aktualizácia projektovej dokumentácie a vypracovanie realizačných projektov Verejné obstarávanie Realizačná stavebná fáza: stavebné práce v objekte.(najmä: omietky, výmena nášľapných častí podláh, výmena a opravy výplní otvorov a okien, komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukcia a rozšírenie uzla siete, rekonštrukcia ústredného kúrenia, zabezpečenie mikroklímy vzduchotechnickými zariadeniami, oprava havarijného stavu fasády a strechy, zabezpečenie ochrany objektu elektronickým zabezpečovacím systémom a ďalšie nevyhnutné stavebné práce spojené s rekonštrukciou budovy v rámci projektu) Modernizácia a vybavenie: nákup a vyhotovenie technického a interiérového vybavenia.

VÝSTUPY: Rekonštrukciou objektu sa získa reprezentačný výstavný priestor pre účely vzdelávania, výstav a seminárov; vytvorí sa unikátne centrum "BIBLIOTHECA CASSOVIENSIS" s on-line prístupom, kde sa sústredí regionálny knižničný fond a tiež fond súvisiaci s rozvojom Košíc, cestovným ruchom a miestnou kultúrou; zabezpečí sa prezentácia kultúrneho dedičstva regiónu, hodnotných knižničných fondov nielen na národnej ,ale aj medzinárodnej úrovni. Projekt podporí rozvoj otvorenej kultúry.

ZAČIATOK REALIZÁCIE: 08/12

UKONČENIE REALIZÁCIE: 12/2012

TYP PROJEKTU: investičný

FÁZA REALIZÁCIE: v realizácii

Spracovala: PhDr. Štefánia Petercová, ved. odd. výpožičných služieb a študovní ŠVK v Košiciach.

Bližšie informácie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., ekonomické otázky: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.