Sunday, 01.08.2021 Today: Božidara Tomorrow: Gustáv

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Projekt Biblia

Logo Via CarpatiaLogo Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika- Maďarsko

Budovanie partnerstva

Názov projektu: Unikát maďarskej literatúry - Vizsolyská Biblia aj v Košiciach

Akronym: Biblia

Kód projektu: FMP-E/1901/4.1/057

Vedúci partner: Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Partner: Vizsolyi Református Egyházkozség / Reformovaný zbor Vizsoly /

Rozpočet: 58 696,52 Eur

Termín realizácie projektu: 1.8.2020 – 31.8.2021

Hlavný cieľ projektu:

Podporiť cezhraničnú výmenu skúseností pre zachovanie a propagáciu unikátneho písomného, kultúrneho dedičstva – vizsolyskej (tiež Károlyiho) Biblie zo 16.storočia.

Špecifické ciele projektu:

  1. Rozšíriť voľnočasové aktivity obyvateľov a návštevníkov Košíc a Košického kraja vytvorením novej stálej expozície o košickej Biblii v priestoroch Študovne historických fondov na ulici pri Miklušovej väznici 1 v Košiciach.
  2. Rozšíriť voľnočasové aktivity návštevníkov Vizsoly a župy Borsod-Abaúj-Zemplén skvalitnením stálej expozície o Vizsolyskej Biblii priamo v obci Vizsoly.
  3. Vytvoriť novú inštitucionálnu spoluprácu medzi partnermi (cirkevná a štátna organizácia), vytvorením spoločného cezhraničného mediálneho obsahu a aktívnej výmeny informácií a skúseností prostredníctvom spoločného webu o bibliách a krátkeho videa o bibliách.
  4. Zlepšiť kapacity oboch partnerov na prezentáciu a ochranu unikátnych historických kníh a publikácií zakúpením digitálnych prezentačných zariadení a bezpečnostných prezentačných vitrín pre každého partnera.
Obrázok Vizsolyskej biblie
Vizsolyská Biblia

 

Jún 2021

Expozičná miestnosť v Košiciach sa začína pomaly zapľňať. Dodávateľská firma Expoint Trade z Českej republiky, nám na mieru vyrobila a dodala 2 ks presklených uzamykateľných vitrín. Jedna vitrína v strede miestnosti bude slúžiť na ukážku Vizsoly Biblie a druhá vitrína bude slúžiť na výstavu iných vzácnych kníh. Slovenskou, maďarskou a aj anglickou jazykovou korektúrou prešlo všetkých 7 ks výstavných panelov a sú pripravené na vytlačenie. Prezentáciu zdigitalizovanej verzie Biblie nám pripravuje firma MediaScreen ktorá je zároveň dodávateľom digitálneho prezentačného zariadenia. ŠVK v Košiciach a aj náš maďarský partner máme potvrdené objednávky na dodávku Monkey booku verzie 2. z Nemecka.

Máj 2021

Pracovné stretnutia projektových tímov, v rámci aktivity 1 pokračujú pravidelne za účelom kontroly plnenia úloh. V rámci danej aktivity ŠVK vyhlásila zákazku na vytvorenie prezentácia do digitálneho  prezentačného zariadenia s názvom Biblia obsah. Text výzvy je zverejnení v časti Január 2021: Profil verejného obstarávateľa.

Príprava novej webovej stránky je hlavným výstupom Aktivity 3 – Dokumentovanie a propagácia. Realizácia jej maďarskej a anglickej  mutácie boli hlavné práce v máji. Partnerom projektu „ Biblia „ sa stala UPJŠ, Filozofická fakulta  konkrétne katedra anglistiky. Študentky Daniela Kovaľová, Bc. Iveta Košová a Bc Ľubica Kolesárová realizovali  externú prekladateľskú stáž a preložili všetky texty budúcej webovej stránky do anglického jazyka. Ďakujem za pomoc a spoluprácu pani PhDr.  PhD. Slávke Janigovej ktorá nám   túto možnosť ponúkla a sprostredkovala.

Preklady textov do maďarského jazyka sú výsledkom práce pani Alžbety Csajovej a Mgr. Andreja Szeghyho – pracovníkov Študovne historických fondov a regionálnej literatúry ŠVK.

Novú webovú stránku plánujeme oficiálne spustiť v auguste 2021 pri otvorení expozičnej miestnosti Biblia.

Apríl 2021

Pracovné stretnutia projektových tímov, v rámci aktivity 1 pokračovali spravidla v online priestore. V rámci danej aktivity ŠVK vyhlásila zákazku na dopravu digitálneho prezentačného zariadenia z Nemecka. Text výzvy je zverejnení v časti Január 2021: Profil verejného obstarávateľa. Maďarský partner Reformovaný zbor vo Vizsoly realizoval zákazky na obstaranie bezpečnostnej prezentačnej vitríny a digitálneho prezentačného zariadenia.

V danom mesiaci prebiehala najmä komunikácia s dodávateľmi na dodávkach tovarov a zabezpečovaní prác budúcej expozičnej miestnosti v Košiciach, ktorá je hlavným výstupom v rámci aktivity 2 „ Expozície o bibliách“.

Novú podobu získava „ písmovka“ ( zariadenie so zásuvkami rozdelené na priehradky s jednotlivými znakmi písma, ktoré slúžilo na ukladanie znakov abecedy, liniek a iného výplnkového materiálu k tlači) a starý tlačiarenský lis, vďaka pracovníkovi reštaurátorskej dielne p. Ladislavovi Bobčákovi. Návštevníci ich budú mať možnosť vidieť v dufarte ako súčasť expozície.   

Obrázok 1. >Práce na čistení písmovky, tlačiarenského lisu, fotky očistených častí písmovky, detaily lisuObrázok 2. >Práce na čistení písmovky, tlačiarenského lisu, fotky očistených častí písmovky, detaily lisuObrázok 3. >Práce na čistení písmovky, tlačiarenského lisu, fotky očistených častí písmovky, detaily lisuObrázok 4. >Práce na čistení písmovky, tlačiarenského lisu, fotky očistených častí písmovky, detaily lisu
Práce na čistení písmovky, tlačiarenského lisu, fotky očistených častí písmovky, detaily lisu

Marec 2021

Mesiac marec 2021 sa niesol v znamení príprav a vytvárania obsahovej a grafickej stránky 7 výstavných panelov a webovej stránky s názvom biblia.svkk.sk
Odbornú časť textov budúcej výstavy pripravujú pracovníci Oddelenia historických fondov a regionálnej literatúry ŠVK v Košiciach András Szeghy a Angela Kurucová v spolupráci s projektovým vedúcim partnera projektu p. Zsoltom Levente Kovácsom.
Pri spracovávaní textového obsahu výstavných panelov nám v nemalej miere napomohli podklady od maďarského partnera.
Na grafickej podobe výstavných panelov a budúcej novej webovej stránky spolupracujú : Ing. Ján Krištof a Ing. Martin Varga.

Obrázok 1. >Ukážky fotografií z výstavných panelovObrázok 2. >Ukážky fotografií z výstavných panelovObrázok 3. >Ukážky fotografií z výstavných panelov
Ukážky fotografií z výstavných panelov

Február 2021

 V mesiaci február sme pokračovali v realizovaní verejných obstarávaní zákaziek: Nábytok masív, Výstavné vitríny, digitálne prezentačné zariadenie a koberec. Špecifikácie a predmet obstarávania k jednotlivým zákazkám sú uvedené v Profile verejného obstarávateľa, v časti Január 2021.

Aj napriek súčasnej pandemickej situácii v súvislosti s COVID 19 sa začali práce v objekte Študovne historických fondov a regionálnej literatúry. V priestoroch dufartu a budúcej expozičnej miestnosti došlo k oprave a rozšíreniu elektroinštalačných rozvodov, výmene svietidiel, začali práce na rozšírení zabezpečenia objektu proti vlámaniu a požiaru.

Obrázok 1. >Priestor dufartuObrázok 2. >Priestor dufartuObrázok 3. >Priestor dufartu
Priestor dufartu

Január 2021

Verejné obstarávanie bolo ústrednou témou mesiaca január. Štátna vedecká knižnica vyhlásila verejné obstarávanie na zákazky:

Profil verejného obstarávateľa:

1/ Zákazka: Rozšírenie zabezpečenia objektu NKP (Miklušova 1) o výstavnú miestnosť s napojením na policajný pult (pdf)

2/ Zákazka: Rekonštrukcia , rozšírenie elektroinštalácie a svietidiel vrátane revíznej správy v objekte NKP (Miklušova 1) (pdf), cenová ponuka k vyzve (pdf)

3/ Zákazka: Nábytok masív (pdf), príloha1 (pdf), príloha2 (pdf)

4/ Zákazka: Výstavné vitríny (pdf), príloha1 (pdf)

5/ Zákazka: Digitálne prezentačné zariadenie (pdf), príloha1 (pdf)

6/ Zákazka: Doprava (pdf)

7/ Zákazka: Biblia obsah (pdf)

8/ Zákazka: Reprografické služby (pdf)

Projekt „ Biblia „ sa implementuje prostredníctvom realizácie 4 aktivít.

Aktivita 1 s názvom Projektový manažment prebieha počas celej doby trvania projektu a začala už od októbra 2020. Vytvorenie projektových tímov na slovenskej a maďarskej strane, pravidelné porady ohľadne riešenia úloh vyplývajúcich z projektu sú  hlavnými výstupmi tejto aktivity.

SK projektový tím : Ing. R.Kováčová, Mgr.A.Kurucová, PhDr. A Szeghy, Ing. Katarína Tacheová.

HU projektový tím : Kovacs Zsolt Levente, Petrik Szilard

Pracovné stretnutia SK projektového tímu sa konajú spravidla 1 x mesačne. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu COVID 19 sa  spoločné cezhraničné pracovné porady realizujú online, spravidla tiež 1 x mesačne. 25.1.2021 sa uskutočnilo 3. online pracovné stretnutie s partnerom projektu, kde v rámci kontroly úloh bola ústrednou témou žiadosť o zmenu rozpočtu projektu.

 December 2020

Dňa 15.12.2020 sa v kostole Maďarského cirkevného zboru v Košiciach Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku (Zvonárska ul.) uskutočnila prednáška s názvom "A Károlyi-Biblia és Kassa" (Károlyiho Biblia a Košice). Na tému teologického významu a histórie vydania Biblie a súvisiacich personálií prednášal miestny ref. dekan Z. Orémus, a na tému typografických charakteristík, a košických a slovenských exemplárov Biblie A. Szeghy, člen SK tímu projektu Vizsolyská Biblia - unikát maďarskej literatúry aj v Košiciach. Akciu zorganizoval Mestský výbor Csemadoku v Košiciach.

Obrázok 1. prednáška 
 A Károlyi-biblia és KassaObrázok 2. prednáška 
 A Károlyi-biblia és KassaObrázok 3. prednáška 
 A Károlyi-biblia és Kassa
Prednáška A Károlyi-Biblia és Kassa

Mesiac december 2020 sa niesol v znamení príprav projektovej dokumentácie, technických špecifikácii a podkladov potrebných k odborným stanoviskám dotknutých orgánov a vyhláseniu verejných obstarávaní na potrebné stavebné práce, tovary a služby.

Bola podaná žiadosť o stanovisko Krajského pamiatkového úradu a o stanovisko Okresného úradu Košice I – stavebný úrad, nakoľko budúca expozičná miestnosť sa nachádza v budove, ktorá je Národnou kultúrnou pamiatkou.

Navrhované stavebné úpravy a nové riešenie priestoru

Pôdorys expozície Vizsoly Biblia

November 2020

Budúca prezentačná miestnosť o Vizsolyskej Biblia sa nachádza v budove Študovne historických fondov  a regionálnej literatúry, na ulici  pri Miklušovej väznici č.1 v Košiciach.

Obrázok Študovne historických fondov
Obrázok Študovne historických fondov

Priestory chodby-dufartu  a už bývalého skladu historického knižničného fondu  v tejto budove budú prístupné pre verejnosť  ako výstavné a prezentačné priestory. Prečo bývaleho skladu knižničého fondu ? Viac prezradia fotografie ..... 

 

Október 2020

Napísali, povedali o nás:

26.10.2020 M1, V4 Híradó: Vizsolyi Biblia čas začiatku 3:30

25.10.2020 Korzár: Archív Štátnej vedeckej knižnice odhalil vzácnosť, sú ňou dve Biblie z roku 1590

25.10.2020 Rádio Lumen, InfoLumen: Spravodajstvo rádia Lumen

23.10.2020 RTVS Rádio Patria, Reggeli: Vizsolyi Biblia

21.10.2020 Nový čas: V Košiciach objavili vzácne zakázané Biblie: Tajomstvo, o ktorom netušili vedci ani historici!

20.10.2020 RTVS, Správy RTVS: Unikátna Vizsolyská Biblia

18.10.2020 Teraz.sk: Košická Štátna vedecká knižnica plánuje predstaviť Vizsolyiskú Bibliu

18.10.2020 TASR Košice: Štátna vedecká knižnica plánuje verejnosti predstaviť Vizsolyiskú Bibliu

16.10.2020 Felvidék.ma: A vizsolyi Biblia Kassán

16.10.2020 Gondola.hu: A vizsolyi Biblia Kassán

14.10.2020 KošiceDnes.sk: V knižnici chcú predstaviť vzácnu Bibliu

12.10.2020 sa na Úrade Košického samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné podpísanie a odovzdanie Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Fondu malých projektov, programu cezhraničnej spolupráce Interreg SK-HU.

Obrázok podpísanie Zmlúv o poskytnutí finančného príspevkuObrázok odovzdanie Zmlúv o poskytnutí finančného príspevku
Riaditeľka ŠVKK PhDr. Darina Kožuchová pri podpise zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 

logo Štátnej vedeckej knižnice v KošiciachlogoMRE

Obsah tejto webovej podstránky nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.