Friday, 28.02.2020 Today: Zlatica Tomorrow: Radomír

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Zahájenie projektu EDULIB v programe Erasmus+

Štátna vedecká knižnica v Košiciach uzavrela bilaterálnu dohodu s Národní technickou knihovnou v Prahe pod programom Erasmus+.

erasmus plus

Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ŠVKK) uzavrela dňa 9. 9. 2019 bilaterálnu dohodu s Národní technickou knihovnou v Prahe a zahájila spoluprácu pod programom Erasmus+. Cieľom projektu EDULIB je mobilita zamestnancov a zvyšovanie ich kompetencií v oblasti poskytovania referenčných služieb pre verejnosť a služieb podporujúcich informačnú gramotnosť. Mobility umožnia zamestnancom spoznať nové, moderné knižnice, ktoré sú pripravené na súčasné potreby spoločnosti. Spoznanie práce zahraničných kolegov má napomôcť otvorenejšie formulovať a navrhovať nové stratégie rozvoja knižnice.

Strategické ciele projektu:

  1. Spracovanie marketingovej koncepcie služieb a vzdelávacích aktivít a formy ich prezentácie verejnosti, zahrnutie marketingu a organizovania vzdelávacích aktivít do nového strategického plánu ŠVKK.
  2. Návrh nových služieb orientovaných na zvyšovanie informačnej gramotnosti a celoživotné vzdelávanie pracovníkov a používateľov knižnice.
  3. Návrh kvalifikačných a odborných kompetencií a zručností potrebných na personálne pokrytie nových vzdelávacích služieb.

Projekt bude realizovaný v časovom horizonte 14 mesiacov, s ukončením dňa 31. 10. 2020.

Erasmus plus podpis dohody
Podpis bilaterálnej dohody riaditeľov knižíc, PhDr. Darina Kožuchová (ŠVKK) a Ing. Martin Svoboda (NKP).