Výpožičný poriadok

Nemecká knižnica Goetheho inštitútu (GI) bola verejnosti sprístupnená v roku 1993. Knižničný fond sa orientuje na informácie o Spolkovej republike Nemecko. Knižnica obsahuje viac ako 7 000 kníh, ako aj rozsiahly fond periodík, audiovizuálnych, elektronických a multimediálnych dokumentov. Knižnica je v čase otváracích hodín prístupná všetkým používateľom, využívanie jej služieb je bezplatné.

Výpožičky

Podmienkou pre vypožičanie kníh a médií je preukaz používateľa Nemeckej knižnice GI, ktorý vystaví pracovníčka knižnice po vyplnení prihlášky a po predložení občianskeho preukazu, príp. pasu. Preukaz používateľa je neprenosný a pri vstupe do knižnice je používateľ povinný ho odovzdať službukonajúcej pracovníčke. Jeho platnosť je potrebné každý kalendárny rok obnoviť. Stratu preukazu, prípadne akúkoľvek zmenu je potrebné ihneď nahlásiť. V prípade vystavenia duplicitného preukazu používateľ zaplatí poplatok 0,99 € / 30.- Sk. Prezenčne (len v priestoroch knižnice) sa vypožičiavajú encyklopédie, lexikóny, slovníky, obrazové publikácie, posledné čísla periodík a vybrané videokazety a CD ROM-y. Ostatné dokumenty je možné si vypožičať aj absenčne (mimo knižnice).

Výpožičné lehoty

knihy, audiokazety a CD (hovorené slovo) 4 týždne
periodiká, videokazety, CD ROM-y 1 týždeň
audiokazety a CD (hudobné) 1 týždeň

Rezervácia

Vypožičané dokumenty je možné rezervovať. O vrátení rezervovaného titulu obdrží záujemca oznámenie poštou, príp. E-mailom (avízo).

Poplatky za avízo:

o vrátení rezervovaných dokumentov zaslané klasickou poštou 0,33 €
o vrátení rezervovaných dokumentov zaslané elektronickou poštou zdarma

Presný termín vrátenia je vyznačený na poslednej strane v knihe. Výpožičnú dobu kníh je možné 5 krát predĺžiť osobne, telefonicky, príp. e-mailom. Na predĺženie výpožičky sú potrebné nasledujúce údaje:

  • číslo preukazu používateľa
  • dátum vrátenia

Do 6 dní po termíne vrátenia knižnica neúčtuje žiadne poplatky, prvý deň zasiela pracovníčka knižnice písomné upozornenie, kde sú uvedené termíny výpožičky a vrátenia, vypožičané dokumenty.

Za oneskorené vrátenie každého vypožičaného dokumentu je používateľ povinný zaplatiť poplatky:

1. prac. deň po termíne vrátenia písomné upozornenie 0 €
7. - 20. deň po termíne vrátenia bez upomienky 0,49 €
21. - 34. deň po termíne vrátenia bez upomienky 1,32 €
35. - 64. deň po termíne vrátenia bez upomienky 2,32 €
65. - 99. deň po termíne vrátenia písomný pokus o zmier 6,63 €
100. deň po termíne vrátenia návrh na súdne vymáhanie 13,27 €

Vo Vašom vlastnom záujme a v záujme ostatných používateľov knižnice je potrebné dodržiavať výpožičné lehoty. Pri stratení alebo poškodení dokumentu sa používateľ riadi čl. 13 Knižničného poriadku.

Informácie

Pracovníci knižnice poskytujú v rámci možností informácie o všetkých témach, ktoré sa týkajú Nemecka a nemeckého jazyka. Pre skupiny záujemcov, ale aj pre jednotlivcov, pripravujeme exkurzie s výkladom o fonde Nemeckej knižnice GI.

Kopírovanie

Knižnica môže vyhotoviť kópie z časti dokumentov za úhradu:

formát A4 jednostranne/obojstranne 0,06 / 0,09 €
formát A3 jednostranne/obojstranne 0,13 / 0,19 €

Upozornenie

Prosíme používateľov o šetrné zaobchádzanie s vypožičanými dokumentmi. Za porušenie výpožičného poriadku môže byť používateľ zbavený práva využívať služby knižnice.

Pred vstupom do knižnice sú používatelia povinní odložiť v šatni:

  • kabáty
  • tašky
  • dáždniky a pod.

Informátor v budove knižnice im odovzdá kľúče od skriniek na to určených.