Wednesday, 25.11.2020 Today: Katarína Tomorrow: Kornel

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Zmeny vo výpožičnom poriadku Nemeckej knižnice GI

Zmeny vo výpožičnom poriadku Nemeckej knižnice GI a zosúladenie systému poplatkov za prekročenie výpožičnej lehoty s cenníkom ŠVK v Košiciach odo dňa 9. apríla 2013 

POPLATKY ZA PREKROČENIE VÝPOŽIČNEJ LEHOTY

Ak používateľ nevráti požičaný dokument v stanovenom termíne, systém výpožičnú dobu (knihy a CD – hovorené slovo: 30 dní, periodiká, elektronické a multimediálne dokumenty:

7 dní) automaticky predĺži maximálne 10x, ak:

dokument nie je rezervovaný,

čitateľ má platný preukaz.

Ak používateľ nevráti v stanovenej lehote požičaný dokument, je povinný zaplatiť knižnici poplatok za jeho oneskorené vrátenie. Výška sankčných poplatkov úmerne narastá s počtom dní po termíne vrátenia. Knižnica upozorní používateľa na uplynutie termínu vrátenia požičaného dokumentu písomne bezplatnou upomienkou, ktorá bude odoslaná v deň termínu vrátenia (v prípade, že sa výpožičná doba nedá predĺžiť). Na 65. deň po termíne vrátenia knižnica posiela pokus o zmier. Ak používateľ požičaný dokument nevráti do 100 dní po uplynutí termínu vrátenia, knižnica bude jeho vrátenie vymáhať súdnou cestou. Naviac sa používateľovi pozastavuje poskytovanie ostatných knižnično-informačných služieb. Rozpis a výška poplatkov:

Poplatky za oneskorené vrátenie každého požičaného dokumentu

v deň termínu vrátenia

(pokiaľ sa dokument nedá prolongovať)

písomné upozornenie

0 €

sedem dní od termínu vrátenia

(počíta sa deň nasledujúci po termíne vrátenia)

poplatky z omeškania sa neplatia

0 €

8. deň po termíne vrátenia

bez písomného upozornenia

0,50 €

15. deň po prvom sankčnom poplatku

bez písomného upozornenia

1,35 €

15. deň po druhom sankčnom poplatku

bez písomného upozornenia

2,35 €

31. deň po treťom sankčnom poplatku

písomný pokus o zmier

6,65 €

36. deň po pokuse o zmier

návrh na súdne vymáhanie

13,30 €

 

V Košiciach, dňa 8.4.2013 JUDr. Ján Gašpar, v.r.