Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oddelenie knižničných služieb

Zodpovedá za poskytovanie všetkých typov služieb v knižnici s výnimkou tých, ktoré poskytuje oddelenie historických fondov a bibliografie a oddelenie zahraničných knižníc a špeciálnych fondov, a to v súčinnosti s ostatnými organizačnými útvarmi. Zodpovedá za ochranu a starostlivosť o knižničné fondy umiestnené v študovniach a priestoroch pre používateľov. Svoju činnosť vykonáva v súlade s platnou legislatívou a Knižničným poriadok knižnice.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.