Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oddelenie informačných technológií, systémovej integrácie a digitalizácie

Zabezpečuje prevádzku a systémovú analýzu procesov prebiehajúcich v knižnici, LAN a WAN sietí. Zabezpečuje správu, údržbu, podporu a rozvoj automatizovaného knižničného systému (KIS) a ďalších IS v knižnici. Zodpovedá za správu, údržbu a rozvoj softvérových aplikácií používaných vo všetkých organizačných útvaroch knižnice, za dodržiavanie štandardov v oblasti IT, určuje pravidlá a režim práce s prostriedkami IT. Zodpovedá za dodržiavanie licencií a zmlúv v oblasti IT, zálohovanie a ochranu dát a informačnú bezpečnosť IS. Spracováva analýzu, stratégie a rozvoj IT. Spravuje webovú stránku knižnice. Zabezpečuje procesy digitalizácie a správy digitálnych dokumentov. Zodpovedá za činnosti a procesy súvisiace so sprístupnením a archiváciou digitálnych dokumentov.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.