Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oddelenie historických fondov a bibliografie

Spracováva a spravuje historické fondy, staré a vzácne tlače. Doplňuje databázu regionálnych článkov a osobností, vykonáva výskum v predmetnej oblasti a retrospektívnu bibliografiu. Zabezpečuje služby študovne historických fondov a regionálnej literatúry. Pre domácich a zahraničných bádateľov poskytuje konzultačnú a odbornú podporu. Zaoberá sa ochranou knižničných fondov v oblasti individuálneho konzervovania a reštaurovania.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.