Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Ekonomické a personálne oddelenie

Zabezpečuje komplexnú ekonomickú, personálnu a mzdovú agendu knižnice. Zodpovedá za činnosť v oblasti finančného plánovania, rozpočtu, ekonomiky práce a správy majetku štátu. Sleduje, koordinuje a metodicky riadi ekonomickú a daňovú problematiku súvisiacu s činnosťou všetkých útvarov knižnice, v danej oblasti poskytuje konzultácie. Zabezpečuje základné materiálové a technické podmienky nevyhnutné pre činnosť ostatných útvarov knižnice.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.