Saturday, 25.09.2021 Today: Vladislav Tomorrow: Edita

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oddelenie doplňovania a spracovania fondov

Vytvára stratégiu budovania fondu knižnice vrátane jej obsahovej profilácie a budovania digitálnej knižnice. Zabezpečuje akvizíciu, adjustáciu a akvizičné spracovanie neperiodických, periodických dokumentov a špeciálnych fondov s výnimkou noriem a patentov na akomkoľvek nosiči alebo v elektronickej forme, nadobudnutých ako povinný výtlačok, nákupom, darom, výmenou alebo ako náhradný výtlačok. Zabezpečuje akvizíciu licencovaných elektronických informačných zdrojov. Vykonáva vecnú a mennú katalogizáciu rôznych druhov dokumentov na monografickej i analytickej úrovni v súlade s národnými a medzinárodnými štandardmi a metodikami. Vedie a uchováva základnú a pomocnú majetkovoprávnu evidenciu dokumentov (prírastkové zoznamy). Svoju činnosť vykonáva v súlade s platnými právnymi normami.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.