Monday, 21.06.2021 Today: Alojz Tomorrow: Paulína

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - planovaný výpadok elektronických služieb

Štátna vedecká knižnica v Košiciach oznamuje, že v sobotu 19.6.2021 od 18:00 hod. dôjde k planovanému výpadku poskytovaných elektronických služieb, z dôvodu prác na infraštruktúre. Za vzniknuté obmedzenie sa ospravedlňujeme.

Oddelenie doplňovania a spracovania fondov

Vytvára stratégiu budovania fondu knižnice vrátane jej obsahovej profilácie a budovania digitálnej knižnice. Zabezpečuje akvizíciu, adjustáciu a akvizičné spracovanie neperiodických, periodických dokumentov a špeciálnych fondov s výnimkou noriem a patentov na akomkoľvek nosiči alebo v elektronickej forme, nadobudnutých ako povinný výtlačok, nákupom, darom, výmenou alebo ako náhradný výtlačok. Zabezpečuje akvizíciu licencovaných elektronických informačných zdrojov. Vykonáva vecnú a mennú katalogizáciu rôznych druhov dokumentov na monografickej i analytickej úrovni v súlade s národnými a medzinárodnými štandardmi a metodikami. Vedie a uchováva základnú a pomocnú majetkovoprávnu evidenciu dokumentov (prírastkové zoznamy). Svoju činnosť vykonáva v súlade s platnými právnymi normami.

Email je tvorený touto šablónou meno.priezvisko @ svkk.sk bez diakritiky.