Tuesday, 19.10.2021 Today: Kristián Tomorrow: Vendelín

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

História knižnice

Historická snímka ŠVK Košice

Zrod knižnice sa odvodzuje od založenia Knižnice Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach v auguste 1946, no z hladiska budovania knižničných fondov jej tradície siahajú až do roku 1657. Jadro fondov tvorí historická knižnica prvej košickej univerzity Alma Universitas Episcopalis Cassoviensis, ktorá prešla historickým vývinom cez Academiu Regiu v 18. storocí až po Právnickú akadémiu pôsobiacu do roku 1922. Knižnica zacala preberat historický fond v roku 1954. Historický fond predstavuje 90 000 zväzkov kníh od inkunábul (tlací do roku 1500) po knihy zo zaciatku 20. storocia, najmä z oblasti teológie, práva, medicíny, histórie a prírodných vied. Zachované fondy historických predchodcov Štátnej vedeckej knižnice dnes tvoria jej organickú súcast.


Tak ako viaceré vedecké knižnice, aj ŠVK v Košiciach vznikla z vysokoškolskej knižnice. Zohľadnujúc potreby regiónu postupne sa pretvárala na univerzálnu vedeckú knižnicu, s dôrazom na budovanie knižničných a informačných fondov a ich využívanie. Knižnica začala svoju činnosť v roku 1946 knižným darom z bývalej Ústrednej knižnice Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v počte asi 1 700 zväzkov. V roku 1947 získala právo na povinný výtlačok a to malo veľký význam pre jej rozvoj. Knižnica doplňuje svoje fondy aj dalšími spôsobmi ako sú nákup, dary a medziknižnicná výmena.

V 50. rokoch 20. storočia knižnica začala budovať zbierky špeciálnych technických dokumentov, ako sú patenty, normy a firemná literatúra. Knižnica sa stala teritoriálnym strediskom týchto dokumentov. Súčasťou špeciálnych fondov sú aj dokumenty na špeciálnych nosičoch, ako audiokazety, videokazety, diskety, kompaktné disky i CD ROM.

Osobitnú pozornosť knižnica venovala budovaniu fondu periodík a zamerala sa na získanie základného fondu významných česko-slovenských, ale najmä zahraničných novín a časopisov, zdroja aktuálnych informácií z jednotlivých vedných a technických odborov. V prvom rade to bolo zameranie na periodiká od roku 1945 a neskôr aj na retrospektívne doplňovanie na Slovensku vychádzajúcich novín a časopisov. V 70. rokoch 20. storočia bola knižnica poverená koordináciou odberu zahraničných periodík na východnom Slovensku. Výsledkom koordinácie objednávok je každoročne vydávaný Zoznam zahranicných periodík dochádzajúcich do knižníc východného Slovenska, určený pre knihovníkov i používatelov knižníc.

Už od svojho počiatku knižnica vyvíjala vysoko odbornú činnosť na poli retrospektívnej a súbežnej bibliografie a zaradila sa tak medzi popredné knižnice na Slovensku. Začala rozvíjať svoje uplatnenie v oblasti prírodných vied a techniky. Rozšírila svoj záber aj na spracovanie spoločenskovednej literatúry z pohľadu regionálneho a retrospektívneho v rámci celoslovenských výskumných úloh. Výsledkom bola bohatá edičná činnosť. K najvýznamnejším patrí Slovník košických osobností 1848 - 1918, Inkunábuly v Košiciach, Jasove a v Spišskej Kapitule, Sprievodca po dejinách košickej kníhtlače, Bibliografia článkov z inorečových novín a časopisov na Slovensku v rokoch 1901 - 1918 a Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov v rokoch 1901 - 1918.

Knižnica medzi prvými začala v službách pre používatelov uplatňovať automatizáciu a reprografiu. Strojovú evidenciu používateľov pomocou výpočtovej techniky začalo využívať ako prvá knižnica v bývalom Československu už v roku 1981. O rok neskôr prešla aj na strojovú evidenciu výpožiciek. V súčasnosti celú agendu výpožiciek a registrácie používatelov zabezpečujú výkonné personálne počítače. Výpočtová technika sa začala využívať aj v oblasti spracovania literatúry. Skúšobná prevádzka knižnično-informačného systému Neperiodické dokumenty sa spustila v roku 1993 a reálna prevádzka začala fungovat v januári 1995. V roku 1996 už mohli používatelia využívat aj elektronickú formu katalógu - on-line katalóg, ktorý umožnuje vyhľadávanie literatúry od roku 1994 podľa autora, názvu, medzinárodného desatinného triedenia (MDT), medzinárodného identifikacného čísla knihy (ISBN), predmetového hesla, klúčového slova a signatúry dokumentov.

Veľký význam pre knižnicu malo zapojenie sa do projektu KOLIN v roku 1995, týkajúceho sa univerzitných knižníc UPJŠ, Technickej univerzity, Prešovskej univerzity a ŠVK Košice. V rámci projektu dostali menované knižnice od Mellonovej nadácie finančné prostriedky na nákup integrovaného knižnicného systému, techniky a na zaškolenie odborných pracovníkov. Ako knižnično-informačný systém bol vybratý ALEPH.

Štátna vedecká knižnica má v hlavnej budove od roku 1993 vytvorený bezbariérový prístup pre imobilných používatelov. Knižnica rozšírila v roku 1993 služby pre obyvateľov Košíc o širokého okolia otvorením Nemeckej študovne Goetheho inštitútu v Mníchove a v roku 1995 sprístupnila Študovňu starých tlačí. Za účelom ochrany historických fondov knižnica v roku 1996 zriadila reštaurátorské pracovisko.

V súčasnosti sa knižnica podiela na tvorbe Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie - rozpis článkov v rokoch 1901 - 1918, i súbežnej bibliografie spracúvaním záznamov z geológie. Veľkou mierou sa zúčastňuje na tvorbe regionálnej bibliografie a buduje celoslovenskú databázu ROMANO s rómskou tematikou. V oblasti historických fondov sa knižnica podiela na výskumnej úlohe Dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Plní funkciu informačného strediska, súčasťou ktorého je aj Informačné miesto Rady Európy, zostavuje rešerše, poskytuje faktografické a odborné informácie z fondov knižnice, elektronických databáz i CD ROM .

Od roku 2004 knižnica v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR zriadila informačné a vzdelávacie centrum InfoUSA. Od roku 2006 poskytuje svoje služby Britské centrum, ktoré zriadila Britská rada so sídlom v Bratislave. Na základe projektu "Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie" sa vytvorilo v roku 2008 Stredisko VTI, kultúrno-vzdelávacie centrum a školiace centrum zo štrukturálnych fondov EÚ.

 

V roku 2013 sa ukončila rekonštrukcia západného krídla budovy na Pribinovej 1 (bývalej väznice) financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ (Projekt EHMK KOŠICE2013 – Rekonštrukcia budovy ŠVK v Košiciach). Vzniklo nové pracovisko Bibliotheca Cassoviensis, súčasťou ktorého je Centrum regionálnych štúdií, výstavná sála pre trojrozmerné predmety, digitalizačné centrum, sklady knižničného fondu a zachovaná väzenská cela.

 

Z prioritného projektu financovaného Ministerstvom kultúry SR vznikol v roku 2014 v budove na Hlavnej 10 nový reprezentačný priestor – salónik, vhodný na tvorivú činnosť i relaxáciu návštevníkov knižnice.