Thursday, 04.06.2020 Today: Lenka Tomorrow: Laura

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Edičná činnosť

Edičná činnosť ŠVK je bohatá a rozmanitá. Prostredníctvom nej sa knižnica už od svojej existencie zapája do celoslovenských výskumných úloh, mnohé bibliografie patria k priekopníckym dielam na Slovensku. Aj v súčasnosti participuje na súbežnej a retrospektívnej slovenskej národnej bibliografii, ako aj v oblasti vzácnych historických fondov. Venuje sa však aj regionálnym výskumom celého východného Slovenska.

V tejto ponuke prinášame zo staršej edičnej činnosti tituly, ktoré sú k dispozícii na predaj, aj s cenníkom. Komplexnú edičnú činnosť Štátnej vedeckej knižnice za roky 1946-1995 sprístupňujeme v jubilejnom zborníku Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1946-1995 (1996). Novšie tituly prezentujeme v úplnosti.

Ponúkané tituly si môžete zakúpiť na sekretariáte knižnice, vypredané tituly si môžete vypožičať z knižničného fondu.

zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Matin Drobňák, Radoslav Turik, Viktor Szabó (zost.). Humenné : Klub vojenskej histórie Beskydy; Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2018. 288 s. ISBN 978-80-570-0576-6

Rok vydania Názov bibliografie Cena
1964 Vysoké Tatry 1945-1961. 1.65 € / 50,- Sk
1972

Vysoké Tatry 1919-1944., 1.- 4. zv.

4.97 € /150,- Sk
1979 Politický život v Košiciach 1901-1918, 1.- 3. zv. 4.48 € /135,- Sk
1980 Maďarská historiografia na východnom Slovensku 1901-1918, 1.- 2. zv. vypredané
1980 Slovenská historiografia v rokoch 1901-1918 2.65 € / 80,- Sk
1980 Dejiny knižnej kultúry v Košiciach do roku 1945 vypredané
1980 Ľudové školstvo v Košiciach 1848-1918, 1.- 2. zv. 3.98 € /120,- Sk
1980 Stredné školstvo v Košiciach 1848-1918 3.98 € /120,- Sk
1983 Kultúrna a osvetová práca na Slovensku 1901-1918, 1.- 4. zv. vypredané
1983 Hospodársky život v Košiciach v rokoch 1848-1918., 1.- 2. zv. vypredané
1984 Mestská správa v Košiciach 1848-1945, 1.- 3. zv. vypredané
1985 Robotnícke odborové a sociálne hnutie v Košiciach v r. 1901-1918, 1.- 2. zv. 2.98 € / 90,- Sk
1985 Kultúrny život v Košiciach v rokoch 1938-1945, 1.- 3. zv.

4.31 € /130,- Sk

1986 Politický a hospodársky život v Košiciach v rokoch 1938-1945, 1.- 2. zv.

vypredané

1990 Školstvo na Slovensku v rokoch 1901-1918 2.65 € / 80,- Sk
1991 Vedecká, kultúrna a osvetová práca v Košiciach v rokoch 1848-1918, 1.- 2. zv. 3.98 € /120,- Sk
1993 Kultúrny život Slovákov na južnom Slovensku v rokoch 1938-1945 3.31 € /100,- Sk
1994 História a súčasnosť rómskej rodiny vypredané
1994 Geológia, baníctvo, hutníctvo: súpis časopisov, novín, zborníkov... 2.15 € / 65,- Sk
1995 Život a dielo Michala Fedora: personálna bibliografia vypredané
1995 Prírodné poklady východného Slovenska vypredané
1995 Slovník košických osobností 1848-1918 vypredané
1995 Zápas o slovenskú techniku vypredané
1996 Minerálne a termálne pramene východného Slovenska vypredané
1996 Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1946-1995: jubilejný zborník 2.98 € / 90,- Sk
1996 Pätdesiat rokov ŠVK v Košiciach v tlači (1946 - 1995) 1.99 € / 60,- Sk
1998 Pavel Gojdič, OSBM gréckokatolícky biskup (1888-1960): personálna bibliografia vypredané
1999 Ladislav Janočko (1929-1986): personálna bibliografia vypredané
2000 Odraz života rómskeho etnika v literatúre vypredané
2000 Doc. PhDr. Jozef Koščo, CSc.: personálna bibliografia 1.65 € / 50,- Sk
2001 Rómovia v literatúre vypredané
2001 Ing. Rudolf Schuster, CSc.: publikačná a verejná činnosť 2.32 € / 70,- Sk
2002 Veda a technika v zrkadle dejín. Osobnosti východného Slovenska vypredané
2003 Kovy na východnom Slovensku 2.65 € / 80,-Sk
2003 Valéria Farah: Edukácia rómskej mládeže 2.65 € / 80,-Sk
2004 Dr. h.c. Rudolf Schuster : publikačná a verejná činnosť, 3. vyd. 2.65 € / 80,-Sk
2009

Rómovia - Roma - Romanies kultúra a vzdelávanie : zborník príspevkov. Zost. Ľubica Poklembová. Košice : ŠVK, 2009. 108 s. ISBN 978-80-85328-61-5

4.50 € / 136,-Sk

2013 Barriová, Katarína. Obyvatelia Zemplína a okolia v dobovej tlači (inorečové noviny a časopisy z rokov 1901 – 1918) : biobibliografa. Košice : ŠVK, 2014. 767 s. ISBN 978-80-85328-65-3 20 €
2016 Dejatelia východného Slovenska : biobibliografia. I. diel A-K / Ľubica Poklembová ... [et al.]. Košice : ŠVK, 2016. 734 s. 30 €
2018

Rómske umenie : Farah, Valéria. Košice : ŠVK, 2018. 182 s. ISBN 978-80-85328-69-1

8.00 €

2019

Prezident, spisovateľ, cestovateľ Rudolf Schuster : bibliografia za roky 2004-2018. Zostavili: Zuzana Džavoronok, Valéria Farah, Eva Mičietová, Viktória Vargová. Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2018. 160 s. ISBN 978-80-85328-70-7

7.50 €

O STARÝCH TLAČIACH
1967 Inkunábuly v Košiciach, v Jasove a v Spišskej Kapitule 2.65 € / 80,- Sk
1996 Sprievodca po dejinách košickej kníhtlače vypredané
1997 Košické tlače do roku 1900: katalóg starých tlačí z fondov ŠVK K 3.31 € /100,- Sk
1999 Tlačiarenské bohemiká do roku 1900: katalóg starých tlačí z fondov ŠVK K vypredané
2001 Jazykové slovaciká do roku 1900: katalóg starých tlačí z fondov ŠVK K 2.65 € / 80,- Sk
2002 Z produkcie menších tlačiarenských centier na Slovensku do roku 1900:
katalóg starých tlačí z fondov ŠVK K
2.65 € / 80,- Sk
2003 Stahovcová Angela:Trnavské tlače do roku 1900:
katalóg starých tlačí z fondov ŠVK K.
2.65€ / 80,- Sk
2004 Csájiová, Alžbeta: Bratislavské tlače do roku 1900. I. zväzok :
katalóg starých tlačí z fondov ŠVK K
3.31€ / 100,- Sk
2004 Vávrová Zuzana: Bratislavské tlače do roku 1900. II. zväzok - ilustrácie :
katalóg ilustrácií z fondov ŠVK K
3.31€ / 100,- Sk
2010

Tlače 16. storočia v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, Zost. Andrej Szeghy. Košice : ŠVK v Košiciach, 2010. XLV, 358 s. ISBN 978-80-85328-63-9

15 € / 452,- Sk

2012

Dejiny knižnej kultúry v Košiciach do roku 1945 : bibliografia. Alžbeta Csájiová, Martina Feniková Čarnogurská, Angela Kurucová, Viktor Szabó, Andrej Szeghy (zost.). Košice : Štátna vedecká knižnica, 2012. 319 s. ISBN 978-80-85328-64-6

6 €

2013

Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc : zborník z konferencie. Martina Feniková Čarnogurská, Angela Kurucová (zost.). Košice : Štátna vedecká knižnica, 2013. 281 s. ISBN 978-80-85328-66-0

9.50 €

2017

Vývoj kultúry východného Slovenska : zborník z konferencie. Angela Kurucová, Martina Feniková Čarnogurská (zost.). Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2017. 350 s. ISBN 978-80-85328-68-4

9.50 €

2019

Slovensko a prvá svetová vojna I. : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Matin Drobňák, Radoslav Turik, Viktor Szabó (zost.). Humenné : Klub vojenskej histórie Beskydy; Košice: Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 2018. 288 s. ISBN 978-80-570-0576-6

18.60 €