Saturday, 15.05.2021 Today: Žofia Tomorrow: Svetozár

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Výpožičný poriadok študovne starých tlačí

 1. Staré tlače z fondu ŠVK v Košiciach sa požičiavajú čitateľom s platným čitateľským preukazom výlučne na prezenčné štúdium v priestoroch študovne starých tlačí oddelenia historických fondov.

 2. Staré tlače nachádzajúce sa v skladových priestoroch budú čitateľovi k dispozícií v študovni starých tlačí na základe vyplnenej žiadanky na nasledujúci deň.

 3. Návštevník študovne je povinný pred vstupom do študovne odložiť si kabáty a tašky do skriniek v priestore chodby.

 4. Pri štúdiu starých tlačí sú čitatelia povinní dbať o zachovanie fyzického stavu vypožičaných dokumentov, nepoškodzovať ich akýmkoľvek spôsobom a vrátiť pracovníkovi oddelenia po ich preštudovaní. Pri štúdiu starých tlačí smú čitatelia používať iba ceruzky.

 5. Čitateľovi je umožnené študovať najviac 2 staré tlače, po ich vrátení mu pracovník oddelenia odovzdá ďalšie exempláre.

 6. Je zakázané svojvoľné vyberanie kníh z vitrín a pohyb v skladových priestoroch oddelenia.

 7. Čitatelia sú povinní vypnúť si mobilné telefóny a zachovávať ticho v študovni.

 8. Konzumovanie potravín a tekutín je v priestoroch študovne zakázané.

 9. Originály starých tlačí sa požičiavajú len v prípade, ak knižnica nedisponuje náhradou originálu (fotografiou, mikrofilmom, fotokópiou, digitálnou kópiou alebo faksimile).

 10. Vyhotovovanie xerokópií zo starých tlačí sa riadi podľa príkazu riaditeľa č.2/2003 (p. článok 9. knižničného poriadku.)

 11. Digitálne kópie zo starých tlačí sú vyhotovované na základe vyplnenej žiadanky a po posúdení fyzického stavu tlače pracovníkom oddelenia. Termín zhotovenia kópie je závislý od rozsahu a prevádzkových možností knižnice.

 12. Použitie vlastného reprodukčného zariadenia (napr. digitálneho fotoaparátu) je možné iba so súhlasom pracovníka oddelenia. Používanie blesku je zakázané.

 13. Poplatky sú určené podľa aktuálneho cenníka knižnice.