Tuesday, 11.05.2021 Today: Blažena Tomorrow: Pankrác

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Dodatok k zriaďovacej listine

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Bratislava 01.09.2019
Číslo: MK-3911/2019-110/11317

Rozhodnutie

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene a doplnení zriaďovacej listiny
Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

rozhodnutie

o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

ČI. I

Rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní zriaďovacej listiny Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach č. MK-556/2002-1 z 1. apríla 2002 v znení rozhodnutia č. MK- 2811/2015-110/14274 z 15. 10. 2015 a podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady . 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. v znení zákona č. 160/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V ČI. I odsek 3 znie:

3) Knižnica v rámci predmetu činnosti najmä

 1. buduje a trvalo uchováva konzervačný fond Slovenskej republiky ako právnická osoba určená podľa osobitného predpisu,1)
 2. dopĺňa, odborne eviduje, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje domáce i zahraničné periodické i neperiodické dokumenty v súlade s akvizičnou stratégiou knižnice, slovenské technické normy a patenty a na základe medzinárodných dohôd knižničné fondy zahraničných knižníc,
 3. zúčastňuje sa na tvorbe slovenskej národnej bibliografie v rámci zmluvnej dohodnutej spolupráce
 4. buduje, udržiava a sprístupňuje lokálny katalóg knižničného fondu a v rámci kooperácie na regionálnej alebo národnej úrovni sa podieľa na tvorbe súborných katalógov knižníc,
 5. vykonáva vedecko-výskumnú činnosť alebo sa podieľa na vedecko-výskumných projektoch iných inštitúcií, a to v oblasti dejín knižnej kultúry, spoločenských a humanitných vied s dôrazom na dejiny regiónu, bibliografie a biografie, umenie a kultúru,
 6. podporuje informačné zabezpečenie vedy, techniky, výskumu a inovácií ako súčasť infraštruktúry výskumu a vývoja vo vybraných vedných disciplínach,
 7. poskytuje knižnično-informačné služby z vlastných informačných zdrojov registrovaným používateľom,
 8. je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby,
 9. získava, spracúva, uchováva, spravuje, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond rukopisov, starých a vzácnych tlačí, historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov, zabezpečuje ich ochranu, reštaurovanie, konzervovanie i digitalizáciu,
 10. buduje a spravuje zahraničné knižnice na základe medzinárodných dohôd a partnerstiev a ich prostredníctvom zabezpečuje kultúrne, odborné a vzdelávacie aktivity pre záujmové skupiny i jednotlivcov,
 11. je regionálnym strediskom špeciálnych technických dokumentov a noriem a súčasťou európskej siete patentových knižníc PATLIB,
 12. podieľa sa na zostavovaní a vydávaní bibliografií a zborníkov v rámci odbornej alebo vedecko-výskumnej činnosti, zabezpečuje ich distribúciu a predaj,
 13. využíva alebo poskytuje svoje priestory na prezentáciu svojich služieb, vlastných výstav alebo výstav iných inštitúcií, na organizáciu kultúrnych, odborných alebo vzdelávacích aktivít,
 14. nadväzuje priame vzťahy s inými právnickými osobami a fyzickými osobami doma i v zahraničí a so súhlasom zriaďovateľa vstupuje do medzinárodných združení s inými pamäťovými a fondovými inštitúciami v oblasti svojej pôsobnosti,
 15. plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice.“

ČI. II

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.

Ľubica Laššáková
ministerka kultúry
Slovenskej republiky

Zásady používania cookies na stránkach ŠVK v Košiciach

Súhlas s používaním súborov cookies

 V súlade s  § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na  možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

 • Používanie cookies

Používaním stránok prevádzkovaných prevádzkovateľom vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

 • Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás. Prevádzkovateľ nepoužíva údaje získané používaním cookies ako kontaktné údaje na kontaktovanie Vás prostredníctvom pošty, elektronickej pošty alebo telefónu.

 • Prečo si ponechať nastavenie cookies?

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípadne zmeny ich nastavenia, však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

 • Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies. 


Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Typy súborov cookies sú:

 • súbory cookie relácie, ktoré sú dočasne uložené v počítači alebo zariadení počas relácie prehľadávania a po jej ukončení sa odstránia
 • trvalé súbory cookie, ktoré sa uchovávajú v počítači dlhší čas a užívateľ ich môže spravovať v prehliadači.