Saturday, 15.05.2021 Today: Žofia Tomorrow: Svetozár

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Trnavské tlače do roku 1900

Titul z našej produkcie:

"Stahovcová Angela: TRNAVSKÉ TLAČE DO ROKU 1900."

Katalóg sprístupňuje ďalšiu skupinu slovacikálnych starých tlačí nachádzajúcich sa vo fondoch ŠVK Košice. Nájdeme v ňom tlače do roku 1900 z produkcie kníhtlačiarní pôsobiacich na území mesta Trnava. Po krátkom exkurze do dejín trnavskej kníhtlače nasleduje bibliograficko-popisná časť 483 základných diel a 128 duplikátov. Na lepšiu orientáciu v súpise slúži 6 registrov.

Publikáciu je možné si zakúpiť na Oddelení historických fondov a na sekretariáte.

Z produkcie tlačiarenských centier

Titul z našej produkcie:

"Z produkcie menších tlačiarenských centier na Slovensku do roku 1900."

Katalóg starých tlačí z fondov ŠVK K prináša 455 záznamov základných diel a 68 duplikátov, ktoré pochádzajú z tlačiarní v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Bardejove, Dolnom Kubíne, Kežmarku, Komárne, Levoči, Lučenci, Martine, Nitre, Prešove, Rimavskej Sobote, Rožňave, Ružomberku, Senici, Skalici, Spišskej Novej Vsi, Spišskom Podhradí, Trenčíne a Žiline. Súčasťou súpisu sú registre.

Publikácia je na predaj na Odd. historických fondov a na sekretariáte ŠVK K.

Edukácia rómskej mládeže

Titul z našej produkcie:

Edukácia rómskej mládeže"Valéria Farah: EDUKÁCIA RÓMSKEJ MLÁDEŽE."

Výberová bibliografia prináša aktuálne úlohy našej spoločnosti v oblasti výchovy a vzdelávania rómskej mládeže. Je rozdelená do siedmich kapitol, spolu 765 bibliografických záznamov. Je doplnená o resumé, registre a zoznam spracovaných periodík a zborníkov.

Tento titul si môžte zakúpiť na sekretariáte alebo bibliografickom oddelení knižnice.

Veda a technika v zrkadle dejín

Titul z našej produkcie:

Veda a technika v zrkadle dejin"Veda a technika v zrkadle dejín. Osobnosti východn ého Slovenska."

Slovník prináša údaje o Slovákoch narodených na vých. Slovensku bez ohľadu na to, či pôsobili doma, alebo v zahraničí a o osobn ostiach, ktorých činnosť sa spája s východným Slovenskom, či už ide o Slovákov, alebo príslušníkov iných národností a štátností , pričom sa zvýrazňuje prínos pre dané územie.

Publikácia je vypredaná.

Bratislavské tlače I. zväzok

Nový titul z našej produkcie:

Bratislavské tlače do roku 1900, zv. I"Csájiová, Alžbeta: Bratislavské tlače do roku 1900. I. zväzok."

Katalóg obsahuje 586 záznamov základných diel a 161 duplikátov, ktoré zachytávajú produkciu bratislavských tlačiarní od začiatku 17. storočia do roku 1900. Jeho súčasťou je úvodná štúdia, ktorá približuje dejiny bratislavského kníhtlačiarstva a registre. Vydaním tohto bibliografického súpisu sa v našej knižnici ukončilo spracovávanie územne slovacikálnych tlačí do roku 1900.

Titul je možné zakúpiť na Oddelení historických fondov a na sekretariáte.