Tuesday, 27.10.2020 Today: Sabina Tomorrow: Dobromila

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Opening hours limited operation

SRL in Kosice open hours from 1. jun 2020:

 Open hours according to workplaces:

 • Hala služieb (Hlavná č. 10)
 • Študovňa kníh (Hlavná č. 10)
 • Študovňa časopisov (Hlavná č. 10)
 • Americké centrum Košice (Hlavná č. 10)

Monday

9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Tuesday

9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Wednesday

13:00 – 18:00

Thursday

13:00 – 18:00

Friday

9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

 • Nemecká knižnica GI (Pribinova č. 1)
 • Študovňa noriem a patentov (Pribinova č. 1)
 • Študovňa historického fondu a regionálnej literatúry (Pri Miklušovej väznici č. 1)

Monday

Close

Tuesday

9:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Wednesday

13:00 – 18:00

Thursday

Close

Friday

Close

 

Voľné pracovné pozície

V súčasnosti sa nerealizuje žiadne výberové konanie o prijatie do zamestnania.

Uchádzači o zamestnanie, ktorí pošlú žiadosti o prijatie do zamestnania mimo konkurzu, nebudú zaradení do databázy uchádzačov o zamestnanie. Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie mimo konkurzu, nie sú evidované, spracovávané, ani uchovávané. Zaslané dokumenty sú bezodkladne zlikvidované, nakoľko takúto evidenciu uchádzačov o zamestnanie nevedieme.

Informačno-vedecké centrum

Logo Európskej únie Priemysel a služby Rámec podpory spoločenstva

V rámci projektu Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc vrátane ich modernizácie v priestoroch strediska vedecko-technických informácií vzniklo INFORMAČNO-VEDECKÉ CENTRUM.

Na základe projektu sa zabezpečili elektronické informačné zdroje (EIZ) pre Slovenskú národnú knižnicu v Martine (ďalej len SNK) a jej partnerské knižnice, ku ktorým patrí aj Štátna vedecká knižnica v Košiciach. EIZ budú slúžiť všetkým registrovaným používateľom, predovšetkým z radov slovenských podnikateľov alebo budúcim podnikateľom.

Projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby, opatrenia 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry.

Sprístupňovanie jednotlivých databáz je možné prostredníctvom systému NAVIGA.

Používatelia iných partnerských knižníc, ktorí budú chcieť využívať EIZ v rámci tohto projektu, sa budú musieť stať používateľmi SNK ako nový typ používateľa, bez nutnosti navštíviť SNK. Takýto používateľ musí mať platnú registráciu v jednej z partnerských knižníc, na základe tejto registrácie im bude umožnený vzdialený prístup do databáz.

Všetci používatelia EIZ musia podpísať Dodržiavanie licenčných podmienok EIZ Zmluvabuď v SNK alebo v jednej z partnerských knižníc, ktoré sa musí uchovávať.

 

Informácie pre používateľov ŠVK v Košiciach - záujemcov o vzdialený prístup do EIZ

 1. Registrácia používateľa cez registračný formulár na stránke http://eiz.snk.sk
 2. Návšteva Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Stredisko vedecko–technických informácii, Pribinova 1, podpísanie „Zmluvy o používaní adresára...“ so Slovenskou národnou knižnicou (SNK) v Martine
 3. Po podpísaní zmluvy bude prístup do EIZ uvoľnený do 48 hod., informáciu o povolení prístupu obdrží používateľ elektronickou poštou zo strany SNK v Martine
 4. Vzdialený prístup (prístup z akéhokoľvek počítača) oprávňuje používateľa:
  • zaregistrovať svoj účet pre prístup k licencovaným externým zdrojom
  • prihlásiť sa do svojho účtu a doplniť, alebo zmeniť niektoré údaje
  • vyhľadávať, triediť a prezerať zoznam externých informačných zdrojov v rámci jeho oprávnení
  • získané dáta využívať výhradne pre študijné alebo vedecké účely a iba pre osobnú potrebu
  Nie je dovolené:
  • systematicky sťahovať celé EIZ, alebo ich podstatné časti a najmä kopírovať celé čísla e-periodík
  • získané informácie využívať na komerčné účely, alebo ich ďalej rozmnožovať, kopírovať, distribuovať alebo iným spôsobom reprodukovať a ani sprístupňovať tretím osobám

(projekt „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“, ktorý je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami)

Podrobné informácie

Používateľský manuál EIZPoužívateľský manuál

Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc

Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc : zborník z konferencie. Martina Feniková Čarnogurská, Angela Kurucová (zost.). Košice : Štátna vedecká knižnica, 2013. 281 s. ISBN 978-80-85328-66-0

V roku 2013 sa pôda Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach stala miestom konania vzdelávacích a kultúrnych podujatí pre odbornú ale aj širšiu verejnosť. Jedným z nosných podujatí knižnice bola multidisciplinárna konferencia s názvom Úloha kníh a periodík v kultúrnom, spoločenskom a politickom živote mnohonárodnostných Košíc, ktorá sa konala 17. apríla 2013.

Read more ...

Vianočné sviatky 2013

Návštevníkom knižnice oznamujeme, že počas vianočných sviatkov bude knižnica pre verejnosť prístupná nasledovne:

Vianočné sviatky

23.12.2013 (po) do 13,00 hod.

Vianočné sviatky

24. – 26.12.2013 (ut, st, št) ZATVORENÉ

27.12.2013 (pia)

30.12.2013 (po)

*10,00 - 18,00 hod.
**8,00 - 16,00 hod.
31.12.2013 (ut) do 13,00 hod.
1.1.2014 (st) ZATVORENÉ

*  Hlavná 10

** Pribinova 1 a Pri Miklušovej väznici 1

Z dôvodu zatvorenia nebude prístupné objednávanie dokumentov prostredníctvom online katalógu v čase 24.-25.12.2013.

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a prajeme všetkým pokojné vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2014.

Read more ...