Saturday, 15.05.2021 Today: Žofia Tomorrow: Svetozár

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Elektronické dodávanie dokumentov z fondu ŠVK

 

Objednať si môžete skeny článkov z časopisov, častí kníh (maximálne do 20% obsahu celého dokumentu) za účelom vzdelávania, výskumu a bádania v súlade so zákonom o ochrane autorských práv na adrese konzultanti@svkk.sk

Čítaj ďalej

Otváracie hodiny

Otváracie hodiny platné od 1.9.2019

Pracovisko

Adresa

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Registrácia používateľov, výpožičné služby, konzultačné služby, MVS/MMVS, reprografické služby

 Hlavná 10

8:0019:00

8:0019:00

 8:0019:00

 8:0019:00

8:0019:00

Informačné a databázové centrum

Hlavná 10

9:00 – 15:00

9:00 – 15:00

9:00 – 15:00

9:00 – 15:00

9:00 – 15:00

Študovňa kníh

Hlavná 10

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

Študovňa periodík

Hlavná 10

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

9:00 – 20:00

InfoUSA

Hlavná 10

9:00 – 15:00

13:00 – 20:00

9:00 – 15:00

13:00 – 20:00

9:00 – 15:00

Nemecká knižnica Goetheho inštitútu

Pribinova 1

9:00 – 15:00

9:00 – 16:00

10:00 – 18:00

9:00 – 16:00

9:00 – 15:00

Študovňa noriem a patentov

Pribinova 1

9:00 – 15:00

9:00 – 16:00

10:00 – 18:00

9:00 – 16:00

9:00 – 15:00

Študovňa historických fondov a regionálnej literatúry

Pri Miklušovej väznici 1

9:00 – 16:00

9:00 – 16:00

12:00 – 18:00

9:00 – 16:00

zatvorené

História knižnice

Historická snímka ŠVK Košice

Zrod knižnice sa odvodzuje od založenia Knižnice Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach v auguste 1946, no z hladiska budovania knižničných fondov jej tradície siahajú až do roku 1657. Jadro fondov tvorí historická knižnica prvej košickej univerzity Alma Universitas Episcopalis Cassoviensis, ktorá prešla historickým vývinom cez Academiu Regiu v 18. storocí až po Právnickú akadémiu pôsobiacu do roku 1922. Knižnica zacala preberat historický fond v roku 1954. Historický fond predstavuje 90 000 zväzkov kníh od inkunábul (tlací do roku 1500) po knihy zo zaciatku 20. storocia, najmä z oblasti teológie, práva, medicíny, histórie a prírodných vied. Zachované fondy historických predchodcov Štátnej vedeckej knižnice dnes tvoria jej organickú súcast.


Tak ako viaceré vedecké knižnice, aj ŠVK v Košiciach vznikla z vysokoškolskej knižnice. Zohľadnujúc potreby regiónu postupne sa pretvárala na univerzálnu vedeckú knižnicu, s dôrazom na budovanie knižničných a informačných fondov a ich využívanie. Knižnica začala svoju činnosť v roku 1946 knižným darom z bývalej Ústrednej knižnice Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v počte asi 1 700 zväzkov. V roku 1947 získala právo na povinný výtlačok a to malo veľký význam pre jej rozvoj. Knižnica doplňuje svoje fondy aj dalšími spôsobmi ako sú nákup, dary a medziknižnicná výmena.

V 50. rokoch 20. storočia knižnica začala budovať zbierky špeciálnych technických dokumentov, ako sú patenty, normy a firemná literatúra. Knižnica sa stala teritoriálnym strediskom týchto dokumentov. Súčasťou špeciálnych fondov sú aj dokumenty na špeciálnych nosičoch, ako audiokazety, videokazety, diskety, kompaktné disky i CD ROM.

Osobitnú pozornosť knižnica venovala budovaniu fondu periodík a zamerala sa na získanie základného fondu významných česko-slovenských, ale najmä zahraničných novín a časopisov, zdroja aktuálnych informácií z jednotlivých vedných a technických odborov. V prvom rade to bolo zameranie na periodiká od roku 1945 a neskôr aj na retrospektívne doplňovanie na Slovensku vychádzajúcich novín a časopisov. V 70. rokoch 20. storočia bola knižnica poverená koordináciou odberu zahraničných periodík na východnom Slovensku. Výsledkom koordinácie objednávok je každoročne vydávaný Zoznam zahranicných periodík dochádzajúcich do knižníc východného Slovenska, určený pre knihovníkov i používatelov knižníc.

Už od svojho počiatku knižnica vyvíjala vysoko odbornú činnosť na poli retrospektívnej a súbežnej bibliografie a zaradila sa tak medzi popredné knižnice na Slovensku. Začala rozvíjať svoje uplatnenie v oblasti prírodných vied a techniky. Rozšírila svoj záber aj na spracovanie spoločenskovednej literatúry z pohľadu regionálneho a retrospektívneho v rámci celoslovenských výskumných úloh. Výsledkom bola bohatá edičná činnosť. K najvýznamnejším patrí Slovník košických osobností 1848 - 1918, Inkunábuly v Košiciach, Jasove a v Spišskej Kapitule, Sprievodca po dejinách košickej kníhtlače, Bibliografia článkov z inorečových novín a časopisov na Slovensku v rokoch 1901 - 1918 a Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov v rokoch 1901 - 1918.

Knižnica medzi prvými začala v službách pre používatelov uplatňovať automatizáciu a reprografiu. Strojovú evidenciu používateľov pomocou výpočtovej techniky začalo využívať ako prvá knižnica v bývalom Československu už v roku 1981. O rok neskôr prešla aj na strojovú evidenciu výpožiciek. V súčasnosti celú agendu výpožiciek a registrácie používatelov zabezpečujú výkonné personálne počítače. Výpočtová technika sa začala využívať aj v oblasti spracovania literatúry. Skúšobná prevádzka knižnično-informačného systému Neperiodické dokumenty sa spustila v roku 1993 a reálna prevádzka začala fungovat v januári 1995. V roku 1996 už mohli používatelia využívat aj elektronickú formu katalógu - on-line katalóg, ktorý umožnuje vyhľadávanie literatúry od roku 1994 podľa autora, názvu, medzinárodného desatinného triedenia (MDT), medzinárodného identifikacného čísla knihy (ISBN), predmetového hesla, klúčového slova a signatúry dokumentov.

Veľký význam pre knižnicu malo zapojenie sa do projektu KOLIN v roku 1995, týkajúceho sa univerzitných knižníc UPJŠ, Technickej univerzity, Prešovskej univerzity a ŠVK Košice. V rámci projektu dostali menované knižnice od Mellonovej nadácie finančné prostriedky na nákup integrovaného knižnicného systému, techniky a na zaškolenie odborných pracovníkov. Ako knižnično-informačný systém bol vybratý ALEPH.

Štátna vedecká knižnica má v hlavnej budove od roku 1993 vytvorený bezbariérový prístup pre imobilných používatelov. Knižnica rozšírila v roku 1993 služby pre obyvateľov Košíc o širokého okolia otvorením Nemeckej študovne Goetheho inštitútu v Mníchove a v roku 1995 sprístupnila Študovňu starých tlačí. Za účelom ochrany historických fondov knižnica v roku 1996 zriadila reštaurátorské pracovisko.

V súčasnosti sa knižnica podiela na tvorbe Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie - rozpis článkov v rokoch 1901 - 1918, i súbežnej bibliografie spracúvaním záznamov z geológie. Veľkou mierou sa zúčastňuje na tvorbe regionálnej bibliografie a buduje celoslovenskú databázu ROMANO s rómskou tematikou. V oblasti historických fondov sa knižnica podiela na výskumnej úlohe Dejiny knižnej kultúry na Slovensku. Plní funkciu informačného strediska, súčasťou ktorého je aj Informačné miesto Rady Európy, zostavuje rešerše, poskytuje faktografické a odborné informácie z fondov knižnice, elektronických databáz i CD ROM .

Od roku 2004 knižnica v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v SR zriadila informačné a vzdelávacie centrum InfoUSA. Od roku 2006 poskytuje svoje služby Britské centrum, ktoré zriadila Britská rada so sídlom v Bratislave. Na základe projektu "Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie" sa vytvorilo v roku 2008 Stredisko VTI, kultúrno-vzdelávacie centrum a školiace centrum zo štrukturálnych fondov EÚ.

 

V roku 2013 sa ukončila rekonštrukcia západného krídla budovy na Pribinovej 1 (bývalej väznice) financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ (Projekt EHMK KOŠICE2013 – Rekonštrukcia budovy ŠVK v Košiciach). Vzniklo nové pracovisko Bibliotheca Cassoviensis, súčasťou ktorého je Centrum regionálnych štúdií, výstavná sála pre trojrozmerné predmety, digitalizačné centrum, sklady knižničného fondu a zachovaná väzenská cela.

 

Z prioritného projektu financovaného Ministerstvom kultúry SR vznikol v roku 2014 v budove na Hlavnej 10 nový reprezentačný priestor – salónik, vhodný na tvorivú činnosť i relaxáciu návštevníkov knižnice.

Často kladené otázky

 1. Čo robiť v prípade, že ste zabudli heslo pre prístup do online katalógu?

  Je možné požiadať o zmenu hesla a to online spôsobom na stránkach katalógu alebo osobne v ŠVK v Košiciach u konzultantiek alebo operátoriek. V prípade online zmeny hesla je potrebné vedieť čiarový kód preukazu ŠVK v Košiciach alebo Vašej čipovej karty, ktorú používate ako preukaz. Ďalšou nevyhnutnou informáciou pre online zmenu hesla je znalosť emailu , ktorý máte registrovaný v našom systéme. V prípade, že nemáte k dispozícii jednu zo spomínaných informacií musíte využiť druhú možnosť a to je osobný kontakt.

 2. Je možná zmena hesla v online katalógu?

  Ano. Na stránkach online katalógu https://sclib.svkk.sk/sck01.  Po prihlásení, kliknite na linku v pravom menu  "Zmena hesla".

 3. Nenašli ste požadovaný dokument v našom fonde?

  Môžete podať návrh na zakúpenie do nášho fondu, alebo sa obrátiť na MVS.

 4. Stratili ste požičanú publikáciu?

  Kontaktujte konzultantky.

 5. Máte záujem o výpožičku z historických fondov?

  Konzultantky Vám poradia ako vyhľadať signatúru knihy z historických fondov a samotnú výpožičku Vám sprostredkuje Oddelenie historických fondov.

 6. Kto vybavuje finančné náhrady za stratené publikácie?

  Operátorky.

 7. Vymáhame od Vás nevrátené dokumenty prostredníctvom súdu?

  Informácie o súdnom vymáhaní získate od konzultantky.

 8. Neviete názov požičanej publikácie?

  Pomôžu Vám konzultantky.

 9. Je možné objednať si knihu cez internet?

  Ano. Na stránke https://sclib.svkk.sk/sck01.

 10. Neviete sa prihlasiť do informačného systému?

  Kontaktujte Webmastra. Pre jednoduchšiu identifikáciu v systéme bude potrebné uviesť Vaše číslo preukazu. Pozn.: Neuvádzajte Vaše heslo.

 11. Máte problém s certifikátmi na stránkach katalógov ŠVK Košice?

  Doterajšie certifikáty podpísané certifikačnou autoritou ŠVK v Košiciach sú nahradené novými certifikátmi. Nové certifikáty sú podpísane certifikátom TERENA SSL CA (Certifikačná Autorita) a už ich nie je potrebné inštalovať do Vašich prehliadačov. TERENA SSL CA certifikát je podpísaný certikátom UTN-USERFirst-Hardware CA a tento certifikát je podpísaný AddTrust External CA Root. V prípade problémov doporučujeme nainštalovať najnovšiu verziu Vásho prhliadača alebo nainštalovať certifikát TERENA-SSL-CA.

 12. Čo musí spĺnať čipová karta?

  • musí byť opatrená fotografiou používateľa,
  • musí byť vydaná zmluvným partnerom.
 13. Kde je možné vykonať prechod na čipovú kartu?

  • V požičovni pri výpožičnom pulte
 14. Za akých podmienok je možné vykonať prechod na čipovú kartu?

  • Bez poplatku,  ak je preukaz používateľa ešte platný  a za predpokladu, že je odovzdaný klasický čitateľský  preukaz na likvidáciu .
  • Za úhradu, ak je vykonaná  registrácia používateľa, predĺženie platnosti  registrácie a preregistrácia pri strate preukazu. Výška poplatkov je stanovená Cenníkom služieb.
 15. V prípade pripojenia mobilných zariadení do siete ŠVK v Košiciach v rámci WIFI pripojenia je nutné dodržiavať a v prípade problémov s pripojením nastaviť nasledovné:

  • uistite sa, že je wifi karta mobilného zariadenia aktívna.
  • pred pripojením do wifi siete skontrolujte, či osobný firewall neblokuje prístup do siete.
  • ako id a heslo použite údaje pre prístup do online katalógu.
  • pripojte sa do siete s názvom SSID 
   • SVK_Kosice_Citaren (nešifrované otvorené pripojenie) 
   • SVK_Kosice_UsInfo (Hlavná 10, študovňa UsInfo - nešifrované otvorené pripojenie, presmerovanie na autorizačný portál - prihlásenie id a heslo resp. hosť),
   • SVK_Kosice_Terasa (Hlavná 10, terasa ŠVK - nešifrované otvorené pripojenie, presmerovanie na autorizačný portál - prihlásenie id a heslo resp. hosť),
   • SVK_Kosice_Studovnak (nešifrované otvorené pripojenie),
   • SVK_Kosice_VTI (nešifrované otvorené pripojenie),
   • SVK_Kosice_BibCas (nešifrované otvorené pripojenie),
   • SVK_Kosice_KVC (nešifrované otvorené pripojenie),
   • SVK_Kosice_SC (nešifrované otvorené pripojenie),
   • SVK_Kosice_Salonik (nešifrované otvorené pripojenie)
  • nastaviť v prehliadači (už by nemalo byť nutné robiť tieto nastavenia)
   • IE 7,8
    Menu Nástroje -> Položka Možnosti siete Internet -> Záložka Pripojenia -> Tlačítko Nastavenie siete LAN -> Zaškrtnúť položku Automaticky zistiť nastavenia
   • FF 3.x
    Menu Nástroje -> Položka Možnosti -> Horne menu Spresnenie -> Záložka Sieť -> Tlačítko Nastavenie > Zaškrtnúť položku Automatická detekcia nastavení tejto siete
   • FF 4.x
    Tlačítko Firefox -> Menu Možnosti -> Položka Možnosti -> Horne menu Spresnenie -> Záložka Sieť -> Tlačítko Nastavenie > Zaškrtnúť položku Automatická detekcia nastavení tejto siete
  • dodržiavať zásady práce v internete podľa knižničného poriadku.
  • v prípade problémov kontaktujte správcu systému na e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo tel. +421918248120.
 16. Čo je potrebné urobiť, aby mohol čitateľ rešeršovať v elektronických informačných zdrojoch (EIZ)?
  • Registrácia používateľa cez registračný formulár na stránke http://eiz.snk.sk.
  • Návšteva Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Stredisko vedecko–technických informácii, Pribinova 1, podpísanie „Zmluvy o používaní adresára...“ so Slovenskou národnou knižnicou (SNK) v Martine.
  • Po podpísaní zmluvy bude prístup do EIZ uvoľnený do 48 hod., informáciu o povolení prístupu obdrží používateľ elektronickou poštou zo strany SNK v Martine.
 17. Co robiť v prípade chyby

  CAS is Unavailable
  There was an error trying to complete your request. Please notify your support desk or try again.
  • Pozrite si aké máte nastavenie jazykov v prehliadači a v prípade, že nemáte jeden z jazykov sk, cs alebo en, tak tam pridajte napr. sk a skúste sa znovu prihlásiť.