nedeľa, 19.05.2019 Dnes: Gertrúda Zajtra: Bernard

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam o zmene v Knižničnom poriadku

Vážení používatelia služieb knižnice, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1. mája 2019 vstupuje do platnosti Dodatok č. 2 ku Knižničnému poriadku Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach.

Uncategorised

Uncategorised

Informačno-vedecké centrum

Logo Európskej únie Priemysel a služby Rámec podpory spoločenstva

Virtuálne 3D galérie (flash swf):

V rámci projektu Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc vrátane ich modernizácie v priestoroch strediska vedecko-technických informácií vzniklo INFORMAČNO-VEDECKÉ CENTRUM.

Na základe projektu sa zabezpečili elektronické informačné zdroje (EIZ) pre Slovenskú národnú knižnicu v Martine (ďalej len SNK) a jej partnerské knižnice, ku ktorým patrí aj Štátna vedecká knižnica v Košiciach. EIZ budú slúžiť všetkým registrovaným používateľom, predovšetkým z radov slovenských podnikateľov alebo budúcim podnikateľom.

Projekt je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby, opatrenia 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry.

Sprístupňovanie jednotlivých databáz je možné prostredníctvom systému NAVIGA.

Používatelia iných partnerských knižníc, ktorí budú chcieť využívať EIZ v rámci tohto projektu, sa budú musieť stať používateľmi SNK ako nový typ používateľa, bez nutnosti navštíviť SNK. Takýto používateľ musí mať platnú registráciu v jednej z partnerských knižníc, na základe tejto registrácie im bude umožnený vzdialený prístup do databáz.

Všetci používatelia EIZ musia podpísať Dodržiavanie licenčných podmienok EIZ Zmluvabuď v SNK alebo v jednej z partnerských knižníc, ktoré sa musí uchovávať.

 

Informácie pre používateľov ŠVK v Košiciach - záujemcov o vzdialený prístup do EIZ

 1. Registrácia používateľa cez registračný formulár na stránke http://eiz.snk.sk
 2. Návšteva Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, Stredisko vedecko–technických informácii, Pribinova 1, podpísanie „Zmluvy o používaní adresára...“ so Slovenskou národnou knižnicou (SNK) v Martine
 3. Po podpísaní zmluvy bude prístup do EIZ uvoľnený do 48 hod., informáciu o povolení prístupu obdrží používateľ elektronickou poštou zo strany SNK v Martine
 4. Vzdialený prístup (prístup z akéhokoľvek počítača) oprávňuje používateľa:
  • zaregistrovať svoj účet pre prístup k licencovaným externým zdrojom
  • prihlásiť sa do svojho účtu a doplniť, alebo zmeniť niektoré údaje
  • vyhľadávať, triediť a prezerať zoznam externých informačných zdrojov v rámci jeho oprávnení
  • získané dáta využívať výhradne pre študijné alebo vedecké účely a iba pre osobnú potrebu
  Nie je dovolené:
  • systematicky sťahovať celé EIZ, alebo ich podstatné časti a najmä kopírovať celé čísla e-periodík
  • získané informácie využívať na komerčné účely, alebo ich ďalej rozmnožovať, kopírovať, distribuovať alebo iným spôsobom reprodukovať a ani sprístupňovať tretím osobám

(projekt „Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických a špeciálnych knižníc vrátane ich modernizácie“, ktorý je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami)

Podrobné informácie

Používateľský manuál EIZPoužívateľský manuál

Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc

Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc : zborník z konferencie. Martina Feniková Čarnogurská, Angela Kurucová (zost.). Košice : Štátna vedecká knižnica, 2013. 281 s. ISBN 978-80-85328-66-0

V roku 2013 sa pôda Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach stala miestom konania vzdelávacích a kultúrnych podujatí pre odbornú ale aj širšiu verejnosť. Jedným z nosných podujatí knižnice bola multidisciplinárna konferencia s názvom Úloha kníh a periodík v kultúrnom, spoločenskom a politickom živote mnohonárodnostných Košíc, ktorá sa konala 17. apríla 2013.

Čítať ďalej...

Vianočné sviatky 2013

Návštevníkom knižnice oznamujeme, že počas vianočných sviatkov bude knižnica pre verejnosť prístupná nasledovne:

Vianočné sviatky

23.12.2013 (po) do 13,00 hod.

Vianočné sviatky

24. – 26.12.2013 (ut, st, št) ZATVORENÉ

27.12.2013 (pia)

30.12.2013 (po)

*10,00 - 18,00 hod.
**8,00 - 16,00 hod.
31.12.2013 (ut) do 13,00 hod.
1.1.2014 (st) ZATVORENÉ

*  Hlavná 10

** Pribinova 1 a Pri Miklušovej väznici 1

Z dôvodu zatvorenia nebude prístupné objednávanie dokumentov prostredníctvom online katalógu v čase 24.-25.12.2013.

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a prajeme všetkým pokojné vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2014.

Čítať ďalej...

Výpožičný poriadok študovne starých tlačí

 1. Staré tlače z fondu ŠVK v Košiciach sa požičiavajú čitateľom s platným čitateľským preukazom výlučne na prezenčné štúdium v priestoroch študovne starých tlačí oddelenia historických fondov.

 2. Staré tlače nachádzajúce sa v skladových priestoroch budú čitateľovi k dispozícií v študovni starých tlačí na základe vyplnenej žiadanky na nasledujúci deň.

 3. Návštevník študovne je povinný pred vstupom do študovne odložiť si kabáty a tašky do skriniek v priestore chodby.

 4. Pri štúdiu starých tlačí sú čitatelia povinní dbať o zachovanie fyzického stavu vypožičaných dokumentov, nepoškodzovať ich akýmkoľvek spôsobom a vrátiť pracovníkovi oddelenia po ich preštudovaní. Pri štúdiu starých tlačí smú čitatelia používať iba ceruzky.

 5. Čitateľovi je umožnené študovať najviac 2 staré tlače, po ich vrátení mu pracovník oddelenia odovzdá ďalšie exempláre.

 6. Je zakázané svojvoľné vyberanie kníh z vitrín a pohyb v skladových priestoroch oddelenia.

 7. Čitatelia sú povinní vypnúť si mobilné telefóny a zachovávať ticho v študovni.

 8. Konzumovanie potravín a tekutín je v priestoroch študovne zakázané.

 9. Originály starých tlačí sa požičiavajú len v prípade, ak knižnica nedisponuje náhradou originálu (fotografiou, mikrofilmom, fotokópiou, digitálnou kópiou alebo faksimile).

 10. Vyhotovovanie xerokópií zo starých tlačí sa riadi podľa príkazu riaditeľa č.2/2003 (p. článok 9. knižničného poriadku.)

 11. Digitálne kópie zo starých tlačí sú vyhotovované na základe vyplnenej žiadanky a po posúdení fyzického stavu tlače pracovníkom oddelenia. Termín zhotovenia kópie je závislý od rozsahu a prevádzkových možností knižnice.

 12. Použitie vlastného reprodukčného zariadenia (napr. digitálneho fotoaparátu) je možné iba so súhlasom pracovníka oddelenia. Používanie blesku je zakázané.

 13. Poplatky sú určené podľa aktuálneho cenníka knižnice.