štvrtok, 27.06.2019 Dnes: Ladislav, Ladislava Zajtra: Beáta

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Slobodný prístup k informáciám

Metodický pokyn na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
v pôsobnosti Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

 

Článok I
Všeobecné ustanovenie

1. Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ďalej len ŠVK) sprístupňuje podľa zákona informácie, ktoré sú dostupné v rámci knižnice a ktoré sa vzťahujú k jej pôsobnosti. Ak to zákon ukladá, knižnica je povinná neodkladne informáciu získať a poskytnúť, aj keď ju nemá v rámci knižnice k dispozícii.
2. Každý žiadateľ má právo na prístup k informáciám, podľa bodu 1 tohoto článku, ak poskytovanie nepodlieha obmedzeniu podľa zákona.
3. Informácie o činnosti ŠVK sú prístupné v sídle knižnice a v sieti internetu na adrese www.svkk.sk.
4. Ak žiadateľ trvá na priamom sprístupnení informácie, môže podať knižnici žiadosť ústne alebo písomne, ako aj iným vykonateľným spôsobom.
5. Zo žiadosti musí byť zrejmé, že sa týka ŠVK, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne knižnica so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
6. Ak žiadosť neobsahuje údaje uvedené v bode 5 tohto článku, knižnica vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť v lehote do 15 dní doplnil. Zároveň žiadateľa poučí o spôsobe doplnenia údajov. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, ŠVK žiadosť neakceptuje.

Článok II
Postup ŠVK pri sprístupňovaní informácií

1. ŠVK sprístupňuje požadované informácie najmä ústne, písomne, nahliadnutím do spisu, s možnosťou vyhotovenia odpisu alebo výpisu, odkopírovaním informácie tak, aby neboli porušené povinnosti vyplývajúce pre knižnicu z obmedzenia prístupu k informáciám upraveného zákonom.
2. ŠVK v prípade ústnej alebo telefonickej žiadosti sprístupní žiadateľovi informácie neodkladne, ak ju má k dispozícii. V prípade, ak knižnica neposkytne informáciu na ústnu alebo písomnú žiadosť, alebo keď žiadateľ považuje informáciu za neúplnú, požiada knižnicu o opätovné písomné sprístupnenie informácie.
3. Písomná žiadosť sa podáva na adresu:
Štátna vedecká knižnica
Hlavná 10
042 30 Košice
4. Žiadosť možno podať poštou, osobne v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 15,00 na sekretariáte knižnice, faxom na číslo +42155 622 2331, elektronickou poštou na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a telefonicky na číslach +421552454126, +421903608252, +421556222780.
5. Spisová agenda, ktorá sa týka poskytnutia informácie, sa po vybavení ukladá na sekretariáte. Evidencia obsahuje:
* meno a priezvisko, adresu žiadateľa,
* dátum podania žiadosti,
* formu podania, obsah žiadosti a navrhovaný spôsob sprístupnenia informácie,
* vecne príslušný organizačný útvar poskytujúci informáciu,
* výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti,
* opravný prostriedok (dátum podania a výsledok vybavenia).
6. Spisová agenda, ktorá sa týka poskytnutia informácie, musí obsahovať všetky písomností týkajúce sa vybavenia žiadosti, vrátane informácií o spôsobe vybavenia a čísla evidencie.
7. ŠVK je povinná vybaviť žiadosť do 8 dní od jej podania. V odôvodnených prípadoch možno lehotu predĺžiť najviac o desať dní, v tom prípade neodkladne informovať žiadateľa o posune termínu vybavenia žiadosti.
8. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť prvý pracovný deň po dni doručenia žiadosti.
9. Za včasné, úplné a pravdivé sprístupnenie informácií preberajú zodpovednosť vedúci jednotlivých organizačných útvarov podľa zamerania činnosti a podľa druhu poskytnutej informácie.

Článok III
Obmedzenie prístupu k informáciám podľa zákona

1. ŠVK neposkytuje informácie, ktorých obmedzenie stanovuje iný zákon. Sú to najmä:
1. informácie chránené štátnym alebo služobným tajomstvom (podľa zákona č. 100/1996 Z.z.),
2. informácie, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 52/1998 Z.z. a č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,
3. informácie, ktoré sa týkajú rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní,
4. informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, jej podobizne, obrazové a zvukové záznamy (podľa § 11 až § 16 Občianskeho zákonníka),
5. informácie chránené bankovým a daňovým tajomstvom (podľa zákona č. 21/1992 Zb. o bankách a zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov),
6. informácie označené ako obchodné tajomstvo (podľa § 17 až § 20 obchodného zákonníka),
7. informácie, ktorých zverejnením by mohlo dôjsť k porušeniu ochrany duševného vlastníctva.

Článok IV
Opravné prostriedky

1. Ak ŠVK v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informáciu alebo nevydala stanovisko a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že žiadosť odmietne s odôvodnením odmietnutia informácie.
2. Ak ŠVK nepodá alebo odmietne podať požadovanú informáciu, žiadateľ môže podať námietku v lehote 15 dní od uplynutia lehoty na vydanie stanoviska alebo v lehote 15 dní po vydaní zamietavého stanoviska. Odvolanie sa podáva na sekretariát knižnice.
3. O odvolaní rozhoduje riaditeľ ŠVK s vecne príslušným organizačným útvarom do 15 dní od doručenia odvolania.
4. V konaní podľa zákona sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.

 

Článok V
Úhrada nákladov

Úhradu materiálnych nákladov na sprístupnenie informácií určí ŠVK v súlade s Vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481 vydanou 20. decembra 2000.
ŠVK vypočítava náklady ako súčet nákladov na:

* obstaranie technických nosičov dát, najmä diskiet a kompaktných diskov,
* vyhotovenie kópií požadovaných informácií (2 Sk za kópiu jednej strany),
* obstaranie obalu, najmä obálok,
* odoslanie informácií, a to najmä poštovné a podľa rozsahu a náročnosti vybavenia žiadosti náklady za telekomunikačné služby,


Žiadateľ môže uhradiť náklady:

* poštovou poukážkou,
* bezhotovostným prevodom na príjmový účet ŠVK, číslo účtu: 5626-512/0720 NBS,
* v hotovosti do pokladne ŠVK.

 

Článok VI
činnosť

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1.7.2002

JUDr. Ján Gašpar
riaditeľ

Kontakt na povinnú osobu


Informácie o Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám môžete žiadať ústne, písomne alebo iným technicky vykonateľným spôsobom na

Sekretariáte Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Kontakt:
Beáta Kofčáková
Hlavná 10
04230 Košice
I. poschodie (terasa)

Tel.: +421552454126
Mob.: +421918248121
Fax: +421556222331
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
WWW: www.svkk.sk


PRÍLOHY:
č.1: Ústna žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. rtf súbor rtf
č.2: Písomná žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. rtf súbor rtf
č.3: Rozhodnutie o odmietnutí poskytovať informácie rtf súbor rtf