streda, 20.02.2019 Dnes: Lívia Zajtra: Eleonóra

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Akčný plán boja proti korupcii

V nadväznosti na Aktualizovaný akčný plán boja proti korupcii MK SR z 18. apríla 2001, zákon NR č. 313/2001 o verejnej službe a zákon NR č. 311/2001 Zákonník práce prijíma vedenie Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (ďalej len ŠVK KE) nasledujúci akčný plán boja proti korupcii.

A. Zvýšenie informovanosti o verejnom obstarávaní

1. Zverejniť na internetovej stránke ŠVK KE všetky oznámenia o verejnom obstarávaní (predbežné oznámenia a oznámenia o vyhlásení metódy) organizované ŠVK KE, ktoré majú byť publikované vo Vestníku Úradu verejného obstarávania.
Z: ekonomický námestník v spolupráci s ÚIT
T: najskôr nasledujúci pracovný deň po dni publikovania vo Vestníku pre verejné obstarávanie

2. Všetky publikovateľné údaje týkajúce sa jednotlivých prípadov verejného obstarávania (predmety obstarávania, podmienky účasti, súťažné podmienky, lehoty na predkladanie dokladov a ponúk, kritériá hodnotenia ponúk, počet doručených ponúk a údaje o úspešnom uchádzačovi) realizovaných ŠVK KE zverejňovať na internetovej stránke ŠVK KE.
Z: ekonomický námestník v spolupráci s ÚIT
T: podľa lehôt určených Zákonom o verejnom obstarávaní alebo v nasledujúci deň po prijatí rozhodnutia

B. Komunikácia s verejnosťou

1. Informovať verejnosť o vybavovaní sťažností na internetovej stránke ŠVK KE, resp. prostredníctvom médií.
Z: referent vnútornej kontroly v spolupráci s ÚIT
T: do 15 dní po ukončení príslušného polroka


2. Akčný plán boja proti korupcii v podmienkach ŠVK KE zverejniť na internetovej stránke ŠVK KE.
Z: referent vnútornej kontroly v spolupráci s ÚIT
T: ihneď po schválení vedením ŠVK KE

C. Právna oblasť

1. Platné interné predpisy zverejňovať aj na internetovej stránke ŠVK KE.
Z: sekretariát v spolupráci s ÚIT
T: do 5 dní po schválení

2. Pri príprave nových interných predpisov, smerníc, príkazov, pokynov alebo ich aktualizácie dbať na jednoznačnú formuláciu ustanovení, ktoré upravujú práva a povinnosti zamestnancov ŠVK KE.
Z: riaditeľ, námestníci, vedúci oddelení
T: trvale

D. Zvýšenie prehľadnosti v oblasti personálnej práce

1. Výberové konania na obsadenie miest vedúcich zamestnancov uskutočňovať v súlade s § 4 Zákona NR SR č. 313/2001 o verejnej službe.
Z: riaditeľ, referent personálnej práce
T: trvale

2. Pri prijímaní zamestnancov do pracovného pomeru, ako aj pri ustanovovaní do funkcií nezvýhodňovať blízkych príbuzných zamestnancov ŠVK KE. Nepripustiť, aby boli blízki príbuzní ustanovovaní do funkcií bezprostrednej nadriadenosti a podriadenosti.
Z: riaditeľ, referent personálnej práce
T: trvale

3. V prípade zistenia korupčného správania sa zamestnancov uplatňovať ustanovenia Zákona NR SR č. 311/2001 Zákonníka práce a Pracovného poriadku ŠVK KE so záverom kvalifikovania ako porušenie pracovnej disciplíny.
Z: riaditeľ v spolupráci so ZV OZPK pri ŠVK KE
T: trvale

E. Oblasť vnútornej kontroly

1. Zabezpečiť pravidelné zverejňovanie zamerania kontrolnej činnosti na príslušné obdobie a správ z kontrolnej činnosti na internetovej stránke ŠVK KE.
Z: referent vnútornej kontroly v spolupráci s ÚIT
T: polročne

2. Vykonať vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z tohto Akčného plánu a výsledky zverejniť na internetovej stránke ŠVK KE.
Z: referent vnútornej kontroly v spolupráci s ÚIT
T: do 31.1. nasledujúceho roka Košice 15. augusta 2002

JUDr. Ján Gašpar
riaditeľ ŠVK