sobota, 23.02.2019 Dnes: Roman, Romana Zajtra: Matej

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Oznam - technické príčiny

Oznamujeme návštevníkom knižnice, že dňa 6.3. 2019 (streda) budú pracoviská knižnice na Hlavnej 10 a Pribinovej 1 v čase od 8:00 do 14:00 hod. zatvorené z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Pracovisko Pri Miklušovej väznici 1 bude prístupné v nezmenenom čase. Ďakujeme za pochopenie.

Súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby v maľovaní ornamentov

Poslaním súťaže je zachovať a rozvíjať ľudovú ornamentiku. Podnietiť záujem kultúrnej verejnosti o túto formu umenia, ako duchovné dedičstvo nášho národa. Objavovať  a podporovať mladé talenty, poskytovať  priestor  prezentácii a konfrontácii výsledkov tejto tvorby na regionálnej úrovni.

Cieľom súťaže je objavovať neznáme práce Štefana Leonarda Kostelničáka a jeho školy, ktorý povýšil slovenskú ľudovú ornamentiku na významný umelecký artefakt výtvarnej kultúry. Vytvárať nové podnety pre výtvarnú tvorbu a pestovať u všetkých generácií vzťah k estetickým hodnotám.

Propozície

Prihláška pdf súbor

Organizátori:           Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, MO Matice slovenskej v Košiciach
Spoluorganizátor:    Mesto Košice - oddelenie školstva a metodický úsek SSŠ Magistrátu mesta Košice  
Sústreďovanie prác: Miestny odbor Matica slovenská v Košiciach, Hlavná 68, 040 01 Košice
Termín:                     od 20. do 22. apríla 2010 od 9:30 – 12:00 hod., príp.poštou na adresu MO MS

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční na slávnostnej vernisáži dňa 6. mája 2010 o 15:00 hod. v súkromnom etnografickom múzeu Humno, Cottbuská 36, Košice /sídl. KVP/

Téma nie je vymedzená, základom je ornament, autor si môže vybrať z týchto možností:

  • vlastná tvorba
  • maľovaný ornament inej národnosti žijúcej na Slovensku
  • maľovaný ornament z tvorby  Š.L. Kostelničáka(doložiť predlohu)

Podmienky účasti

  • do súťaže je možné prihlásiť výtvarné práce detí z MŠ, žiakov ZŠ, študentov SŠ a dospelých mesta Košice
  • všetky výtvarné práce musia byť na zadnej strane opatrené identifikačným štítkom s údajmi:meno,  vek autora, kategória, adresa trvalého bydliska autora, príp. školy MŠ, ZŠ, SŠ, CVČ, ZUŠ...
  • prihlášky do  súťaže a potvrdenie o prevzatí prác musia byť dôsledne a čitateľne vyplnené
  • pre účasť v  súťaži je optimálny počet 3 - 5 prác od jedného autora

Prihlášku pripojte k výtvarným prácam určeným do súťaže

Upozornenie

  • do súťaže nebudú prijaté práce z oblasti priemyselného designu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií

Súťažné kategórie

Kategória A: autori MŠ

Kategória B: autori ZŠ, SŠ a dospelí bez výtvarného vzdelania (nie sú študentmi ani absolventmi stredných a vysokých škôl s výtvarným alebo výtvarno-pedagogickým zameraním)

Kategória C: autori CVČ, ZUŠ,  SŠ, VŠ s výtvarným vzdelaním (študenti a absolventi stredných a vysokých škôl s výtvarným alebo výtvarno-pedagogickým zameraním)s výnimkou absolventov VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentu týchto škôl v zahraničí).

Odborná hodnotiaca porota:

Členov odbornej hodnotiacej poroty menujú hlavní organizátori súťaže. Na základe jej návrhu bude udelená hlavná cena a dve bez určenia poradia v každej kategórii a tri čestné uznania. Porota môže navrhnúť aj iné rozdelenie ocenení, vyplývajúce z rôznej kvality a úrovne prác v jednotlivých kategóriách, alebo niektorú z cien vôbec  nenavrhnúť a neudeliť.

vybavuje:  Klára Sadová
kontakt : 0915 365 495