streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Priebežná správa o postupe prác 1. časť

Názov projektu: Rekonštrukcia budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Kód ITMS: 22170120015

Prijímateľ/Objednávateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Štátna vedecká knižnica Košice

Zhotoviteľ: DÚHA, a.s. Prešov, TuCon, a.s. Žilina, ERPOS, s.r.o. Žilina

Odovzdanie staveniska: 23.8.2012

Zahájenie prác: 3.9.2012

Stručný prehľad stavu stavebných prác na objektoch: SO 01 Architektúra s profesiami Stavebné práce v mesiaci august neboli realizované

Komentár: V 35.týždni ŠVK zabezpečila vypratanie rekonštruovanej časti budovy a zabezpečila prístup ku stavenisku pre zhotoviteľa cez priľahlé parcely č.146/3 a 145/2, ktoré nie sú vo vlastníctve ŠVK Košice. Stavebné práce sú v miernom omeškaní, je predpoklad, že toto omeškanie bude odstránené po nasadení dodatočných kapacít na stavbu.

Percentuálny odhad doteraz vynaložených oprávnených výdavkov zo schváleného NFP: 0 %

Fotogaléria