streda, 21.11.2018 Dnes: Elvíra Zajtra: Cecília

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888

Faktúra vodné stočné

Dodávate¾ská faktúra èíslo: 2118415124
Dodávate¾  
Obchodné meno: VVS, a.s.
IÈO: 36570460
Adresa dodávate¾a: Komenského 50, 042 48 Košice
Odberate¾  
Obchodné meno: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
IÈO: 164674
Adresa odberate¾a: Hlavná 10, 042 30 Košice
Dátum doruèenia fa: 25.4.2014
Dátum splatnosti fa: 9.5.2014
pod¾a obj. è. 0
pod¾a zmluvy è.  01/326/2003
Úèel fa: Faktúrované vodné stočné - Košice,  Pri Miklušovej väznici 1    za obd. od 24.1.2014-16.4.2014
Spolu k úhrade (EUR s DPH) 58,34